Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawę i montaż kompletnej linii do produkcji ( ekstruzji ) deski tarasowej na bazie granulatu WPC w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie

Data publikacji: 24.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-12-2017

Numer ogłoszenia

1070959

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, ), oświadczeniami, listami referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi reprezentacji lub umocowania.
Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zamawiającego : 3 Spare Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-085 Białystok ul. Branickiego 17A lok.106 z dopiskiem na kopercie zapytanie ofertowe 8/11/2017 lub też pocztą elektroniczną na adres: office@3spare.eu z zaznaczeniem w treści wiadomości email zapytanie ofertowe 8/11/2017. O złożeniu oferty w terminie w wypadku przesyłki pocztowej lub wiadomości elektronicznej decyduje data i godzina doręczania na adres Zamawiającego lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@3Spare.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Cezary Bieryło tel.: 604276153., e-mail dbierylo@3spare.eu zagadnienie formalne postępowania ofertowego Radosław Wierzbicki tel. 606787061, email rwierzbicki@3spare.eu zagadnienia techniczne i projektowe przedmiotu zamówienia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604276153

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii technologicznej mającej za zadanie wyprodukować deski tarasowe. Podstawowe parametry produkcyjne to :
Wydajność linii 400 kg/h gotowego produktu liczona na wyjściu przy zastosowaniu narzędzia PROFIL 1
Parametry granulatu wejściowego WPC to
granulat WPC o składzie 50/50% PCV, pył drzewny (uszlachetniony drzewny pył recyklingowy ) oraz dodatki.
Wilgotność wejściowa granulatu do 2%,
Zawartość pyłu w masie granulatu do 3%

Opis techniczny zespołu urządzeń linii technologicznej, dane instalacyjne, temperatura pomieszczenia, parametry wody zasilającej zamieszczone są w Załączniku Nr 4 ( patrz załącznik zapytanie ofertowe nr. 8.11. 2017) Zamawiający określa iż konstrukcje stalowe i konektory gotowe do podłączenia są częściami linii technologicznej jako wyposażenie.

Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację techniczną ruchu linii technologicznej i dokumentację serwisową w języku polskim.

Dostawa i montaż linii technologicznej oraz inne czynności będące przedmiotem zamówienia mają być wykonane w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w Szczuczynie, woj. podlaskie ( kod pocztowy 19-230 ) PL.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Szczuczyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt: „Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PCV) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego ”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii technologicznej mającej za zadanie wyprodukować deski tarasowe. Podstawowe parametry produkcyjne to :
Wydajność linii 400 kg/h gotowego produktu liczona na wyjściu przy zastosowaniu narzędzia PROFIL 1
Parametry granulatu wejściowego WPC to
granulat WPC o składzie 50/50% PCV, pył drzewny (uszlachetniony drzewny pył recyklingowy ) oraz dodatki.
Wilgotność wejściowa granulatu do 2%,
Zawartość pyłu w masie granulatu do 3%

Opis techniczny zespołu urządzeń linii technologicznej, dane instalacyjne, temperatura pomieszczenia, parametry wody zasilającej zamieszczone są w Załączniku Nr 4 patrz załącznik zapytanie ofertowne nr8.11.2017 . Zamawiający określa iż konstrukcje stalowe i konektory gotowe do podłączenia są częściami linii technologicznej jako wyposażenie.

Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację techniczną ruchu linii technologicznej i dokumentację serwisową w języku polskim.

Dostawa i montaż linii technologicznej oraz inne czynności będące przedmiotem zamówienia mają być wykonane w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego w Szczuczynie, woj. podlaskie ( kod pocztowy 19-230 ) PL.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

30 czerwiec 2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: sposób oceny na podstawie złożonego przez Oferenta aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty
2. Oferta została podpisana przez osoby mogące reprezentować ważnie i skutecznie prawnie Oferenta : sposób oceny na podstawie dokumentów rejestracyjnych lub dokumentów umocowania.
3. Nie posiadają zaległości podatkowych wobec Skarbu Państwa : sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego.
4. Potwierdzą wykonanie ( dostawa urządzeń i uruchomienie ) co najmniej 2 kompletnych linii technologicznych do produkcji ( ekstruzji ) deski tarasowej WPC na bazie granulatu WPC w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.
5. Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dostawie i uruchomieniu kompletnych linii technologicznych do produkcji ( ekstruzji) deski tarasowej WPC na bazie granulatu WPC w obiektach zakładów produkcyjnych, - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia z podaniem charakterystyki linii technologicznych i obiektu zakładu produkcyjnego dołączonego do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dostawie i uruchomieniu kompletnych linii technologicznych do produkcji ( ekstruzji) deski tarasowej WPC na bazie granulatu WPC w obiektach zakładów produkcyjnych, - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia z podaniem charakterystyki linii technologicznych i obiektu zakładu produkcyjnego dołączonego do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Potwierdzą wykonanie ( dostawa urządzeń i uruchomienie ) co najmniej 2 kompletnych linii technologicznych do produkcji ( ekstruzji ) deski tarasowej WPC na bazie granulatu WPC w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

Zamawiający określa istotne postanowienia zawieranej umowy dotyczące warunków płatności należności umownych, oraz kwestii technicznych związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Postanowienia nie podlegają negocjacji podczas zawierania umowy. W odniesieniu do warunków płatności Zamawiający określa iż płatność przez Zamawiającego należności umownych będzie wykonywana częściami w następujący sposób : 30 % wartości netto przedmiotu zamówienia będzie płatne w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, 60 % wartości netto przedmiotu zamówienia w ciągu 14 dni po dacie montażu kompletnej linii technologicznej/urządzeń w miejscu montażu i podpisaniu ( potwierdzeniu ) przez Zamawiającego protokołu wykonania testów wydajnościowych i jakościowych, 10 % wartości netto zamówienia w ciągu 14 dni od daty przekazania/podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego wykonania zamówienia. W odniesieniu do płatności częściowych zostanie do nich doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki podatkowej. Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach warunków gwarancji wymagane jest zapewnienie przez Gwaranta reakcji serwisu Gwaranta na wezwanie gwarancyjne w ciągu 24 godzin. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy/części składowe linii technologicznej i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu końcowego.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. , o ile zmiany nie prowadza do zmiany charakteru umowy
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i sa spełnione łącznie następujące warunki :

- i. zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług i instalacji , zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotna niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
3. Zmiana umowy dopuszczalna jest również gdy spełnione są łącznie następujące warunki :
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
ii. wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
4. zmiana umowy jest dopuszczalna w wypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza niż 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, ), oświadczeniami, listami referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi reprezentacji lub umocowania.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Punktacja Sposób oceny
Cena Netto 70% Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożymy
przez 70
Gwarancja 30% Stosunek gwarancji badanej oferty do gwarancji najdłuższej, mnożymy
przez 30

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. W ramach warunków gwarancji wymagane jest zapewnienie przez Gwaranta reakcji serwisu Gwaranta na wezwanie gwarancyjne w ciągu 24 godzin. Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy/części składowe linii technologicznej i rozpoczyna bieg od daty podpisania protokołu końcowego.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości oferty/ przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3 SPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jana Klemensa Branickiego 17A/106

15-085 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

858745080

Fax

858745031

NIP

5423070660

Tytuł projektu

Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PVC) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego.

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0010/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BAUSANO & FIGLI SPA z siedzibą Corso Indipendenza 111, 10086 RIVAROLO CANAVESE (ITALY).
data wpłynięcia oferty 19.12.2017r
cena oferty 562 400, 00 Euro co stanowi 2 345 714,16 PLN według kursu EUR/PLN kurs średni 4,1709 NBP z dnia 29.12.2017r
Liczba wyświetleń: 419