Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie poradnictwa społeczno-zawodowego oraz warsztatów aktywizacyjnych

Data publikacji: 24.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 02-12-2017

Numer ogłoszenia

1070829

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie w formie pisemnej (osobiście, pocztą, kurierem) załączników i dokumentów na adres: Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski ul. Olszańska5, 31-513 Kraków, lub złożenie (w formie elektronicznej) załączników i dokumentów e-mailem na adres poczty elektronicznej: pzn@pzn.malopolska.pl
 Oferta musi być złożona w terminie do 02.12.2017 r. do godz. 23-59-59. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPO/MALOPOLSKA/PZN/2017”.
 W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPO/MALOPOLSKA/PZN/2017”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pzn@pzn.malopolska.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Julia Pamuła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 262 53 59

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie poradnictwa społeczno-zawodowego oraz warsztatów aktywizacyjnych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu Aktywizacji na rynku pracy
Indywidualne poradnictwo zawodowe

Przedmiot zamówienia

Indywidualne poradnictwo społeczno-zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne
Warsztaty aktywizacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

XII 2017 – X 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

warsztaty aktywizacyjne:
wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zakresu poszukiwania pracy (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty) w wymiarze min. 160 godzin, dla min. 50 osób poświadczone odpowiednimi dokumentami,
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy,
-doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością - udzielnie wsparcia w tym zakresie dla minimum 50 osób z niepełnosprawnością.
Indywidualne poradnictwo zawodowe
wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),
- doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym wsparcie w opracowaniu Indywidualnych Planów Działań (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty) w wymiarze min. 500 godzin i dla min. 100 osób, poświadczony odpowiednimi dokumentami,
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/biernymi zawodowo
- udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością - udzielnie wsparcia w tym zakresie dla minimum 50 osób z niepełnosprawnością, w wymiarze minimum 250 godzin indywidualnej pracy .

Wiedza i doświadczenie

Warsztaty aktywizacyjne
wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),
- doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów z zakresu poszukiwania pracy (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty) w wymiarze min. 160 godzin, dla min. 50 osób poświadczone odpowiednimi dokumentami,
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami bezrobotnymi/biernymi zawodowo/poszukującymi pracy,
- doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością - udzielnie wsparcia w tym zakresie dla minimum 50 osób z niepełnosprawnością.

Indywidualne poradnictwo społeczno-zawodowe:
wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego. Pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami (zaświadczeniami),
- doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym wsparcie w opracowaniu Indywidualnych Planów Działań (w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia oferty) w wymiarze min. 500 godzin i dla min. 100 osób, poświadczony odpowiednimi dokumentami,
- co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym/biernymi zawodowo
- udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością - udzielnie wsparcia w tym zakresie dla minimum 50 osób z niepełnosprawnością, w wymiarze minimum 250 godzin indywidualnej pracy .

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

osoby spełniające wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

brak

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:
 Załącznik nr 1: Formularz oferty, w tym Tabela nr 2: Wykaz posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawierające oświadczenia wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi spełnienie warunków opisanych w Wymaganiach kwalifikacyjnych wobec Wykonawcy (część I zapytania pkt 1.1 i/lub 1.2).
 Załącznik nr 2: Oświadczenie (dotyczące wymiaru zaangażowania zawodowego).
 Załącznik nr 3: Oświadczenie (dotyczące zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji PO).
 Załącznik nr 4: Opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu
b) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
c) Wszystkie wymagane Załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
d) Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Prowadzenie warsztatów z zakresu Aktywizacji na rynku pracy (32 h/grupę)
1. K1 - Cena 70% (maksymalnie możliwych do uzyskania 70 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
Cena podana w ofercie: oferent podaje cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) przeprowadzonego warsztatu z podatkiem VAT, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej cena zawiera wszystkie narzuty związane z wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego związany z wypłatą wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne – jeśli dotyczy - oraz podatek dochodowy).
2. K2 - Doświadczenie 30% (maksymalnie możliwych do uzyskania 30 pkt), Tabela nr 2 z Formularza ofertowego
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejsze oferty w zakresie prowadzenia warsztatów z zakresu Aktywizacji na rynku pracy zostaną uznane oferty, które uzyskały największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 3 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie prowadzenia warsztatów w obszarze poszukiwania pracy. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje.
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”Liczba punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
a) 160 godz. przeprowadzonego poradnictwa grupowego w powyższym zakresie – 6 pkt
b) 161 - 320 godz. przeprowadzonego poradnictwa grupowego w danym zakresie – 12 pkt
c) 321 - 620 godz. przeprowadzonego poradnictwa grupowego w danym zakresie – 18 pkt
d) 621 - 820 godz. przeprowadzonego poradnictwa grupowego w danym zakresie – 24 pkt
e) 821 i więcej godz. przeprowadzonego poradnictwa grupowego w danym zakresie – 30 pkt
CZĘŚĆ 1.2. . Indywidualne poradnictwo zawodowe
1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
Cena podana w ofercie: oferent podaje cenę brutto za 1 godzinę (60 minut) przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa zawodowego z podatkiem VAT, a w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej cena zawiera wszystkie narzuty związane z wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego związany z wypłatą wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne – jeśli dotyczy - oraz podatek dochodowy).
2. K2 - Uprawnienia do użytkowania testu „Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych” i „Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji” – 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego
3. K3 - Doświadczenie 20% (maksymalnie możliwych do uzyskania 20 pkt), Tabela nr 2 z Formularza ofertowego
Łącznie możliwych do uzyskania 100 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2 + K3
Za najkorzystniejsze oferty w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego zostaną uznane oferty, które uzyskały największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „cena”:
K1 = (Cmin:C)x70
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „Uprawnienia do użytkowania testu „Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych” i „Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji”:
Ilość punktów za spełnienie kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:
Uprawnienia do użytkowania testu „Kwestionariusz Uzdolnień Przedsiębiorczych” – 10 punktów
Uprawnienia do użytkowania testu „Wielowymiarowy Kwestionariusza Preferencji” – 10 punktów

Ad. 3
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
W celu uzyskania punktów w kryterium „doświadczenie” Wykonawca musi wykazać doświadczenie z okresu do 3 lat przed dniem złożenia oferty w zakresie prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego. Doświadczenie musi być potwierdzone przedłożonymi dokumentami np. referencje, zawarte umowy, świadectwa pracy itp.
K3 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”

Liczba punktów za spełnienie kryterium „doświadczenie” będzie przyznawana w następujący sposób:
1. 500 godz. przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa zawodowego – 5 pkt
2. 501 - 700 godz. przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa zawodowego – 10 pkt
3. 701 - 900 godz. przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa zawodowego – 15 pkt
4. 901 i więcej godz. przeprowadzonego indywidualnego poradnictwa zawodowego – 20 pkt

Wykluczenia

1. Do składania ofert zapraszamy wyłącznie wykonawców spełniających łącznie następujące warunki:
a) Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o braku ww. powiązań (Załącznik nr 1). Wykonawcy pozostający w powiązaniu opisanym powyżej zostaną wykluczeni z postępowania.
b) Posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Wymaganiami kwalifikacyjnymi wobec Wykonawcy (część I zapytania pkt 1.1 i/lub 1.2):
Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykaz posiadanych kwalifikacji i doświadczenia (Załącznik nr 2) oraz przedłożone dokumenty.
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów poświadczających spełnienie warunków opisanych w Wymaganiach kwalifikacyjnych wobec Wykonawcy (część I zapytania pkt 1.1 i/lub 1.2).
Oferta wykonawców nie spełniających ww. warunków zostanie odrzucona z postępowania.
c) Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującym wykonanie niniejszego zamówienia.
Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o ww. potencjale (Załącznik nr 1). Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać przedłożenia dokumentów poświadczających zdolność organizacyjno-techniczną oraz sytuację ekonomiczną i finansową (m.in. rodzajW załączniku


posiadanych zobowiązań i środków finansowych zabezpieczających właściwą realizację przedmiotu umowy i
pokrycie należności dla Zamawiającego z tytułu nałożonych kar i roszczeń Zamawiającego).
Oferta wykonawców nie spełniających ww. warunków zostanie odrzucona z postępowania.
d) Przedstawią metodykę wsparcia dla Uczestników projektu
Opis weryfikacji spełnienia warunku. Opis metodyki wsparcia dla Uczestników projektu powinien zawierać (wg wzoru - Załącznik nr 4 do Zapytania):
a. ogólne zasady pracy z Uczestnikami projektu
b. przedstawienie programu zajęć (4 dni, 8 godzin lekcyjnych każdego dnia) – dotyczy warsztatów z zakresu Aktywizacji na rynku pracy
c. etapy pracy doradczej
d. metody pracy, wykorzystanie aktywizujących metod nauczania i dobór narzędzi do poszczególnych Uczestników projektu (w tym osób z niepełnosprawnością)
Oferta wykonawców nie spełniających ww. warunków zostanie odrzucona z postępowania.
e) Łączne obciążenia wynikające z zaangażowania zawodowego Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekracza 276 godz. miesięcznie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2).
f) Nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji PO (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020)
Opis weryfikacji spełniania warunku: oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 3)
g) W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
• Pozostaje z Zamawiającym w powiązaniu, o którym mowa w pkt 1 lit. a – wykluczenie z postępowania
• Nie spełnia Warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 1
• Złoży ofertę niespełniającą kryteriów formalnych opisanych w części IV pkt 1
• Przedstawi nieprawdziwe informacje
• Złożył ofertę po terminie
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG MAŁOPOLSKI

Adres

Olszańska 5

31-523 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

122625359

Fax

12 12 262 53 14

NIP

6761174538

Tytuł projektu

Włączenie społeczne i zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Małopolski

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0247/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.1 Adam Józefczyk, 30.11.2017, 95,00 PLN
1.2 Adam Józefczyk, 30.11.2017, 95,00 PLN
Liczba wyświetleń: 379