Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 9/2017/K091

Data publikacji: 24.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1070782

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Termin:
Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 01 grudnia 2017 r. do godziny 24:00.
Miejsca składania ofert:
- drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres ktul@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2017/K091”.
lub
- Biuro Projektu WSB w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, (tj. w godzinach 8.00-16.00) - z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 9/2017/K091”.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ktul@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Tul

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 75 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do państwowego egzaminu certyfikującego kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (CPC) dla studentów Logistyki

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk, Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Logistyka i Informatyka poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku

Celem szkolenia jest przygotowanie studentów do pełnienia roli przewoźników i kadr niezbędnych do funkcjonowania polskiego transportu w Unii Europejskiej oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z zakresu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym CPC.

Przedmiot zamówienia

Minimalny zakres tematyki szkolenia:
A. Prawo cywilne
- uszczegółowienie zagadnień w treści Zapytania ofertowego nr 9/2017/K091
B. Prawo handlowe
- uszczegółowienie zagadnień w treści Zapytania ofertowego nr 9/2017/K091
C. Prawo socjalne
- uszczegółowienie zagadnień w treści Zapytania ofertowego nr 9/2017/K091
D. Prawo podatkowe
- uszczegółowienie zagadnień w treści Zapytania ofertowego nr 9/2017/K091
E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
- uszczegółowienie zagadnień w treści Zapytania ofertowego nr 9/2017/K091
F. Dostęp do rynkuajdowały się zarówno w pojeździe, jak i w lokalu przedsiębiorstwa;
- uszczegółowienie zagadnień w treści Zapytania ofertowego nr 9/2017/K091
G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób:
- uszczegółowienie zagadnień w treści Zapytania ofertowego nr 9/2017/K091
H. Bezpieczeństwo drogowe
- uszczegółowienie zagadnień w treści Zapytania ofertowego nr 9/2017/K091

Zamawiający zapewni sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie do ok. półtora miesiąca – preferowany okres od 04.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, z których każda zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia.
Orientacyjna liczebność grup szkoleniowych: ok. 10-14 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 46 godzin lekcyjnych.
W ramach godzin szkoleniowych przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę zamówienia krótki egzamin wewnętrzny.

Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):


KRYTERIUM - WAGA (%)
K – 1 Cena ofertowa brutto - 80
K – 2 Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń z tematyki analogicznej lub zbliżonej do charakterystyki przedmiotu zamówienia - 10
K – 3 Doświadczenie trenera w pracy zawodowej w branży logistycznej - 10

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R

P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej
waga = 80

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w realizacji szkoleń z tematyki analogicznej lub zbliżonej do charakterystyki przedmiotu zamówienia
Punktacja w określonym obszarze przyznawana będzie następująco (max 10 pkt.):

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie trenera.

K3 - Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w pracy zawodowej w branży logistycznej
Punktacja w określonym obszarze przyznawana będzie następująco (max 10 pkt.):

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie trenera.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 9/2017/K091

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Logistyka i Informatyka

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K091/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 450