Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 15/2017/K090

Data publikacji: 24.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1070772

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 1 grudnia 2017 r. do godziny 24:00 drogą elektroniczną na adres ktul@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 15/2017/K090” lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315.
2. Oferent może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ktul@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Tul

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 522 75 08

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji komunikacyjnych dla studentów kierunków Turystyka I Rekreacja (TiR) oraz Zarządzanie

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu negocjacji, pracy w grupie, komunikacji (w tym stosowanie języka równościowego w biznesie), wystąpień publicznych.

Minimalny zakres tematyki szkoleń

1. Praca w grupie:

-cykl życia zespołu

-role pełnione w grupie

-komunikacja w zespole

-style kierowania a praca zespołu

2. Komunikacja, w tym stosowanie języka równościowego w biznesie

-co to jest komunikacja

-style komunikacji

-asertywna postawa w procesie komunikacji

3. Negocjacje

-wstęp do negocjacji

-style prowadzenie negocjacji

-przygotowanie rozmów negocjacyjnych i ich skuteczne zakończenie

4. Wystąpienia publiczne

-podstawy komunikacji

-techniki skutecznej prezentacji

-wywieranie wrażenia na publiczności podczas wystąpienia

-najczęściej stosowanie rodzaje wystąpień publicznych

-ochrona przed nieczystym zachowaniem podczas wystąpienia

Szkolenia/warsztaty będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie do około półtora miesiąca, preferowany termin od 04.12.2017 r. do 31.12.2017 r.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 2 grup warsztatowych kierunku Zarządzanie i 2 grup warsztatowych kierunku TiR, które zrealizują pełen zakres warsztatów opisany jako przedmiot zamówienia. Orientacyjna liczebność grupy szkoleniowej: ok. 10 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkolenia dla jednej grupy przewidziano łącznie 30 godzin 45-minutowych.
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM-WAGA (%)
K 1 - Cena ofertowa brutto-80
K 2 - Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie-20


K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R


P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej
Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta/trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 15/2017/K090

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K090/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca:Aleksandra Hamerska
Adres:ul. Wolności 20a, Gdynia
Data wpłynięcia oferty: 01.12.2017r.
Cena: 4.620,00 zł
Liczba wyświetleń: 479