Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów szkół objętych wsparciem w ramach projektu OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski.

Data publikacji: 23.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1070670

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów szkół objętych wsparciem w ramach projektu OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski.

Miejsce i sposób składania ofert

Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:

„Oferta w postępowaniu nr 1/O/D/2017”
Oferty można składać w terminie do dnia 01.12.2017 do godziny 14.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Turecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 868 54 17 wew.204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjna – zawodowego dla uczniów szkół objętych wsparciem w ramach projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa edukacyjna – zawodowego dla uczniów szkół objętych wsparciem w ramach projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16

Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie doradztwa edukacyjna – zawodowego dla uczniów szkół objętych wsparciem w ramach projektu „OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski”, nr RPWP.08.01.02-30-0039/16
Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie (część zamówienia) musi wziąć pod uwagę, że prowadzone przez niego doradztwo nie może kolidować ze sobą, zarówno w sferze czasu jego prowadzenia jak też miejsca lub miejscowości jego prowadzenia.

Tabela określająca części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę zawarta jest w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Doradztwo odbędzie się po zakończeniu dodatkowych zajęć z przedmiotów szkolnych.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

od grudnia 2017 r do kwietnia 2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:
1. Cena -40pkt
2. Doświadczenie 60pkt
1. Cena.
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.
Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”
przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za jedną godzinę.
2. Doświadczenie.
Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób.
Wykonawca, który zamierza uzyskać punkty w tym kryterium, musi w formularzu ofert zaznaczyć ilość lat doświadczenia zawodowego w charakterze doradcy zawodowego.
I tak:
a) za doświadczenie do 5 lat Wykonawca otrzyma 20 punktów;
b) za doświadczenie od 6 do 10 lat Wykonawca otrzyma 40 punktów;
c) za doświadczenie minimum 11 lat Wykonawca otrzyma 60 punktów.
Zamawiający zastrzega, że na każdym etapie postępowania może zażądać od Wykonawcy dokumentów potwierdzających wykazane w formularzu oferty doświadczenie.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

OMNIBUS. Kompleksowy system wsparcia 9 Gimnazjów z terenu Wielkopolski.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0039/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 464