Strona główna
Logo unii europejskiej

Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji przyrody

Data publikacji: 22.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-12-2017

Numer ogłoszenia

1070308

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
nr Zp.271.2.9.2017

Wójt Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

ZAPRASZA

do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie konkursu ofert zgodnie z postanowieniami:

- Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwotę wskazaną w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP, stanowiącego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna;
- Regulaminu Zamówień Publicznych przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w Urzędzie Gminy Brenna, stanowiącego Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Brenna nr 198/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie systemu udzielania zamówień publicznych w UG Brenna,
- instrukcji konkursowej,

na realizację zadania publicznego pn.:

Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji przyrody

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :
1.1 Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji przyrody” zgodnie z projektem zagospodarowania działki i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
1.2 Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury – urządzenie ogródka przedszkolnego (ogrodzenie panelowe, piaskownice, nasadzenia zieleni) przy ul. Zalesie 3 w Górkach Małych. Zamówienie obejmuje urządzenie ogródka na obszarze o wymiarach ok. 50,0 x 25,0m. Obiekty małej architektury i nasadzenia realizowane będą na urządzonym, ogrodzonym skwerze.
1.3 Zakres rzeczowy obejmuje:
a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
b) dostarczenie i montaż piaskownicy z pokrowcem – 2 szt.,
c) dostarczenie i zasadzenie roślin i drzew (wg zestawienia w przedmiarze robót),
d) wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką.

1.4 POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV:
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Kod CPV 45112710-5 Zieleń
Kod CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zostały określony w instrukcji konkursowej.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 26 w godzinach od 8:00 do 14:00, drogą elektroniczną: zp@brenna.org.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.bip.brenna.org.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
Mariusz Nowak oraz Barbara Stec - Czyż tel. 33 8536 222 wew. 226,

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania placu budowy do 30.04.2018 r.

Koperta zawierająca ofertę powinna być odpowiednio oznaczona:
Nie otwierać. Konkurs – „ Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji przyrody".

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Gminy Brenna, 43-438 Brenna ul. Wyzwolenia 77, Biuro Podawcze w terminie do 08.12.2017 r. do godz. 10:30.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty - waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
i nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto badanej oferty


Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium cena.


BRENNA, dnia 22.11.2017 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę, ważną 30 dni, należy złożyć w terminie do dnia 07.12.2017 r. godz. 10:30 r., w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna
a) osobiście lub za pośrednictwem posłańca,
b) za pośrednictwem poczty.
W przypadku oferty przesłanej pocztą winna ona wpłynąć do Zamawiającego
we wskazanym wyżej terminie. Oferta, która zostanie doręczona po wskazanym terminie, zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy, bez dokonywania jej oceny przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Stec - Czyż, Mariusz Nowak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.33-8536-397

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1.1 Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji przyrody” zgodnie z projektem zagospodarowania działki i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
1.2 Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury – urządzenie ogródka przedszkolnego (ogrodzenie panelowe, piaskownice, nasadzenia zieleni) przy ul. Zalesie 3 w Górkach Małych. Zamówienie obejmuje urządzenie ogródka na obszarze o wymiarach ok. 50,0 x 25,0m. Obiekty małej architektury i nasadzenia realizowane będą na urządzonym, ogrodzonym skwerze.
1.3 Zakres rzeczowy obejmuje:
a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
b) dostarczenie i montaż piaskownicy z pokrowcem – 2 szt.,
c) dostarczenie i zasadzenie roślin i drzew (wg zestawienia w przedmiarze robót),
d) wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Górki Małe

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych w celu utworzenia ogródka przedszkolnego do zabawy i rekreacji oraz obserwacji przyrody

Przedmiot zamówienia

1.1 Zamówienie polega na wykonaniu inwestycji p.n. „Zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy Przedszkolu Publicznym w Górkach Małych – Ogródek przedszkolny do zabawy i rekreacji oraz obserwacji przyrody” zgodnie z projektem zagospodarowania działki i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
1.2 Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury – urządzenie ogródka przedszkolnego (ogrodzenie panelowe, piaskownice, nasadzenia zieleni) przy ul. Zalesie 3 w Górkach Małych. Zamówienie obejmuje urządzenie ogródka na obszarze o wymiarach ok. 50,0 x 25,0m. Obiekty małej architektury i nasadzenia realizowane będą na urządzonym, ogrodzonym skwerze.
1.3 Zakres rzeczowy obejmuje:
a) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
b) dostarczenie i montaż piaskownicy z pokrowcem – 2 szt.,
c) dostarczenie i zasadzenie roślin i drzew (wg zestawienia w przedmiarze robót),
d) wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką.

Kod CPV

45342000-6

Nazwa kodu CPV

Wznoszenie ogrodzeń

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112710-5 Zieleń

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: od dnia przekazania placu budowy do 30.04.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

wg instrukcji konkursowej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

wg instrukcji konkursowej

Dodatkowe warunki

wg instrukcji konkursowej

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:

a) Zmiana będąca skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy.
c) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy;

e) dopuszcza się zmianę terminu przewidzianego na zakończenie robót, w następujących okolicznościach:
- wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego,
- konieczność wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót,
- zlecenie przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy,
- konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów,
- wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy,
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.

f) gdy Zamawiający zrezygnuje z realizacji części przedmiotu umowy będącej następstwem przyjęcia odmiennych założeń projektowych od stwierdzonego stanu faktycznego (roboty zaniechane), w takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu rzeczywiście wykonanej części przedmiotu umowy.
g) gdy nastąpią zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku zmiana umowy polegać będzie na dostosowaniu jej treści do obowiązujących przepisów prawa.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do umowy, innych niż opisane w ust. 1, jeżeli będą one dozwolone na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty – załącznik 1.
2. Referencje potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w ofercie. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w ofercie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
4. Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy - załącznik 2.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%):

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty - waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa łączna cena brutto z rozpatrywanych
i nieodrzuconych ofert
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena brutto badanej oferty


Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za kryterium cena.

Wykluczenia

wg instrukcji konkursowej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BRENNA

Adres

Wyzwolenia 77

43-438 Brenna

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

33 85 36 222

Fax

33 85 36 370

NIP

5482432567

Tytuł projektu

Podniesienie jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Brenna

Numer projektu

RPSL.11.01.02-24-047F/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 4 FHU „HUSE” Sebastian Hulbój ul. Zielona 6, 43-300 Bielsko- Biała 08.12.2017 r. godz. 9:42 - 49.841,69 zł
Liczba wyświetleń: 397