Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 02/POWER/2017 - szkolenie z zakresu: „PROGRAMOWANIE ROBOTÓW KUKA”

Data publikacji: 22.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1070299

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego zamkniętego szkolenia dla studentów z zakresu: „PROGRAMOWANIE ROBOTÓW KUKA”

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na Formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 1 grudnia 2017 roku do godz. 15.00 (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data wpływu) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, bud. 21, pok. 102, 02-787 Warszawa. Oferta powinna być umieszczona w podwójnej kopercie opatrzonej napisem:
„Oferta przetargowa na przeprowadzenie trzydniowego zamkniętego szkolenia dla studentów z zakresu: PROGRAMOWANIE ROBOTÓW KUKA”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lesław Janowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

e-mail: leslaw_janowicz@sggw.pl, tel. 22 59 34581

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje zawodowe, informatyczne i analityczne - WARSZTAT PROGRAMOWANIE ROBOTÓW KUKA

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia organizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Postaw na sukces - Program podnoszenia kompetencji studentów interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym jest podniesienie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju wśród 72 studentów/ek ostatnich trzech semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych na Wydziale Inżynierii Produkcji (WIP) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w okresie 01.10.2017-01.03.2020 r.
Szkolenie ma na celu:
W zakresie powiększenia wiedzy: poznanie budowy i zasad działania robotów oraz ich podstawowych parametrów takich jak udźwig, przestrzeń robocza i obszary zastosowań.
W zakresie powiększenia umiejętności: uruchamianie, obsługa i programowanie robotów Kuka. Przeprowadzenie kalibracji, tworzenia programów oraz programowanie trajektorii robota, zmiany pozycji w instrukcji pozycjonowania oraz wyprowadzanie robota ze stanu awaryjnego. Dodatkowo odtwarzanie, sprawdzanie, poprawianie programu pod katem poprawności bezpieczeństwa trajektorii.
W zakresie rozwoju kompetencji społecznych: otwartość na nowe doświadczenia, kreatywność, praca w zespole.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch trzydniowych szkoleń (po jednym szkoleniu dla każdego warsztatu) zamkniętych dla minimalnie 21 a maksymalnie 43 osób w języku polskim, (grupy szkoleniowe nie mogą liczyć więcej niż 5 osób),
2) zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkolenia, w tym: agendy szkolenia, materiałów szkoleniowych w języku polskim, materiałów biurowych do sporządzania notatek,
3) wystawienie imiennych certyfikatów dla uczestników, którzy ukończą szkolenie,
Wykonawca jest obowiązany umieścić na materiałach szkoleniowych oraz listach obecności:
a) obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA oraz Europejski Fundusz Społeczny;
b) informacji o współfinansowaniu Szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
– zgodnie ze Wzorem Logotypów i Haseł, stanowiącym załącznik do Istotnych Postanowień Umowy.
4) Zapewnienie stanowisk ćwiczeniowych dla uczestników szkolenia spełniających co najmniej minimalne wymagania zalecane przy tego typu szkoleniach) – robot KUKA z panelem sterowania dla grupy 5 osób
2. Forma szkolenia: zajęcia w formie ćwiczeń praktycznych przy użyciu stanowisk ćwiczeniowych oraz odpowiedniego wyposażenia audiowizualnego .
3. Liczba uczestników do przeszkolenia: w szkoleniu będą uczestniczyć maksymalnie 43 osoby – zwane dalej „Uczestnikami szkolenia”. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę przeszkolonych osób (zgodnie z listą obecności). W Szkoleniu może uczestniczyć w każdej z grup nie więcej niż 5 osób
4. Liczba dni szkolenia (dla każdego uczestnika): 2 szkolenia po 3 dni, każdy dzień po 7 godzin zegarowych wraz z przerwami roboczymi. Sesja Sesje szkoleniowe będą odbywały się w czwartki i piątki w godzinach 9.00 – 16.00.
5. Ostateczny termin oraz godziny realizacji szkolenia zostaną ustalony z Wykonawcą na etapie zawarcia umowy.

Kod CPV

80531200-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia technicznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę w terminie do 30 kwietnia 2018 roku w siedzibie Wykonawcy, tj. w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 164. Ostateczny termin szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę doświadczenie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie następującym kryterium:

1) „Cena” – waga 80% ( maksymalnie 80 punktów)
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena usługi” zostanie dokonana na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cof = Cn/Cbo x 80 pkt
Gdzie:
Cof = liczba punktów za kryterium cena
Cn = najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
Cbo = cena brutto oferty badanej

2) „Doświadczenie Wykładowcy” – waga 20% (maksymalnie 20 punktów)

Punkty zakresie kryterium „Doświadczenie Wykładowcy” zostaną przyznane za doświadczenie Wykładowcy (wskazanego do realizacji przedmiotu zapytania) w przeprowadzeniu szkoleń (powyżej 10 wymaganych w ramach warunku udziału) z odpowiedniego zakresu przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wskazanych w wykazie dotyczącym kryteriów oceny ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

Liczba usług: przeprowadzonych szkoleń (powyżej 10 wymaganych) z odpowiedniego zakresu przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie Liczba
przyznawanych
punktów
do 10 usług 0 pkt
od 11 do 20 usług 10 pkt
21 usług i więcej 20 pkt

UWAGA! Usługi wskazane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu nie mogą być przedstawione do oceny oferty w ramach kryterium „Doświadczenie Wykładowcy”.

Wykonawca dla usług wskazanych w ramach kryterium oceny ofert nie musi przedkładać dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.

Dokonując oceny ofert w kryterium „Doświadczenie Wykładowcę”, Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie te usługi, które zostały wykonane (lub są wykonywane) przez Wykładowcę, bez możliwości posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego.

3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony a jego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą liczbę punktów.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Adres

Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225931011

Fax

225931053

NIP

5250007425

Tytuł projektu

Postaw na sukces- Program podnoszenia kompetencji studentów interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K335/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
data wpłynięcia oferty: 1.12.2017 r.
cena: 700 zł netto/uczestnika (90 % oceny)
Liczba wyświetleń: 530