Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 01/POWER/2017 - certyfikowane szkolenie Autodesk z AutoCAD stopień II i III

Data publikacji: 22.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-12-2017

Numer ogłoszenia

1070285

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia Autodesk z AutoCAD stopień II i III dla 43 studentów.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na Formularzu ofertowym wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać w terminie do dnia 1 grudnia 2017 roku do godz. 15.00 (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data wpływu) w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 164, bud. 21, pok. 102, 02-787 Warszawa. Oferta powinna być umieszczona w podwójnej kopercie opatrzonej napisem:
„Oferta przetargowa na certyfikowane szkolenia Autodesk AutoCAD - II i III stopnia. Wydział Inżynierii Produkcji”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Lesław Janowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

e-mail: leslaw_janowicz@sggw.pl, tel. 22 59 34581

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Certyfikowane szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji zawodowych, analitycznych, informatycznych, komunikacyjnych w zakresie CERTYFIKOWANE SZKOLENIE AUTODESK AUTOCAD - II i III STOPIEŃ

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem szkolenia organizowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w ramach projektu „Postaw na sukces - Program podnoszenia kompetencji studentów interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym jest podniesienie kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju wśród 72 studentów/ek ostatnich trzech semestrów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Inżynieria Systemów Biotechnicznych na Wydziale Inżynierii Produkcji (WIP) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w okresie 01.10.2017-01.03.2020 r.
1. Cel Szkolenia: Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy w zakresie funkcjonalności AutoCAD oraz możliwości praktycznego wykorzystania.
2. Program szkolenia stopień II powinien zawierać następujące zagadnienia:
1. Praca z zestawami wyborów
o opcje wybierania obiektów
o wykorzystywanie grup
o filtrowanie warstw i obiektów.
2. Praca z zaawansowanymi obiektami
o polilinie
o splajny
o multikinie
o regiony.
3. Bloki i ich atrybuty
o definiowanie bloków
o tworzenie bibliotek bloków
o zarządzanie atrybutami bloków.
4. Rysunki odnośników zewnętrznych
o dołączanie plików rysunków
o zarządzanie ścieżkami odnośników
o edycja odnośników.
5. Obrazy rastrowe
a. dostosowanie widoku obrazu
b. zarządzanie ścieżkami plików obrazów.
6. Praca na arkuszach
a. przestrzeń modelu i papieru
b. tworzenie rzutni i dostosowanie ich parametrów
c. import arkuszy.
7. Obiekty aplikacji zewnętrznych
a. zagnieżdżanie obiektów
b. zarządzanie ścieżkami i widocznością plików zewnętrznych.
8. Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru
a. style wymiarowe i ich cechy
b. wymiarowanie skojarzone
c. skale wymiarowania.
9. Elementy dostosowawcze programu
a. tworzenie makr
b. zastosowanie AutoLISP i ARX.

3. Program szkolenia stopień III powinien zawierać następujące zagadnienia:
1). Przestrzeń trójwymiarowa AutoCAD: rodzaje modeli trójwymiarowych, modele bryłowe, powierzchniowe i krawędziowe, praca z rzutniami sąsiadującymi.
2). Układy współrzędnych 3D: globalny i lokalne układy współrzędnych, płaszczyzny rysunkowe, orientacja płaszczyzn rysunkowych.
3). Widoki modeli trójwymiarowych: definiowanie widoków izometrycznych, perspektywicznych, kierunki obserwacji.
4). Modelowanie powierzchniowe: Powierzchnie wyciągane, obrotowe, NURBS.
5). Modele bryłowe: sposoby tworzenia, generowanie przekrojów brył, narzędzia analizy modeli bryłowych i powierzchniowych.
6). Generowanie dokumentacji płaskiej z modeli bryłowych: definiowanie rzutni w obszarze papieru.
7). Wizualizacja modeli 3D: przypisywanie kolorów, tekstur, import obiektów, definiowanie świateł, dodawanie obiektów krajobrazu, renderowanie.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zorganizowanie i przeprowadzenie ośmiu trzydniowych szkoleń (po cztery szkolenia dla każdego stopnia) zamkniętych dla maksymalnie 43 osób w języku polskim,
2) zapewnienie wszystkich niezbędnych materiałów szkoleniowych dla Uczestników szkolenia, w tym: agendy szkolenia, materiałów szkoleniowych w języku polskim, materiałów biurowych do sporządzania notatek,
3) wystawienie imiennego oryginalnego Certyfikatu Autodesk - AUTOCAD level II i level III dla uczestników, którzy ukończą szkolenie,
Wykonawca jest obowiązany umieścić na materiałach szkoleniowych oraz listach obecności:
a) obowiązujące logotypy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Unii Europejskiej wraz z wyrażeniem UNIA EUROPEJSKA oraz Europejski Fundusz Społeczny;
b) informacji o współfinansowaniu Szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- zgodnie ze Wzorem Logotypów i Haseł, stanowiącym załącznik do Istotnych Postanowień Umowy.
4) Zapewnienie sprzętu komputerowego dla każdego z uczestników szkolenia spełniającego co najmniej minimalne wymagania zalecane przez producenta oprogramowania AutoCAD 2017, z wystarczającą liczbą licencji na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji szkolenia, z zakresu AutoCAD (oprogramowanie sprzętu osoby prowadzącej szkolenie, jak i uczestników powinno być w tej samej wersji).
2. Forma szkolenia: zajęcia w formie ćwiczeń praktycznych przy użyciu sprzętu komputerowego z odpowiednim oprogramowaniem.
3. Liczba uczestników do przeszkolenia: w szkoleniu będą uczestniczyć maksymalnie 43 osoby - zwane dalej „Uczestnikami szkolenia”. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę przeszkolonych osób (zgodnie z listą obecności).
4. Ostateczny termin szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie zawarcia umowy. Sesje szkoleniowe będą odbywały się w czwartki i piątki w godzinach 9.00 – 16.00.

Kod CPV

80533200-1

Nazwa kodu CPV

Kursy komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenie zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę w terminie do 30 kwietnia 2018 roku w siedzibie Zamawiającego tj. w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 164. Ostateczny termin szkolenia zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru oferty biorąc pod uwagę doświadczenie Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający posługiwać się będzie następującym kryterium:

1) „Cena” – waga 80% (maksymalnie 80 punktów)
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „Cena usługi” zostanie dokonana na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:
Cof = Cn/Cbo x 80 pkt
Gdzie:
Cof = liczba punktów za kryterium cena
Cn = najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
Cbo = cena brutto oferty badanej

2) „Doświadczenie Wykładowcy” – waga 20% (maksymalnie 20 punktów)

Punkty w zakresie kryterium „Doświadczenie Wykładowcy” zostaną przyznane za doświadczenie Wykładowcy (wskazanego do realizacji przedmiotu zapytania) w przeprowadzeniu szkoleń (powyżej 10 wymaganych w ramach warunku udziału) z zakresu szkolenia AutoCAD stopień II i III przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 1 ppkt 3 lit. b), wskazanych w wykazie dotyczącym kryteriów oceny ofert, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:

Liczba usług: przeprowadzonych szkoleń (powyżej 10 wymaganych) z zakresu AutoCAD II i III stopień przeprowadzonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie Liczba
przyznawanych
punktów
10 usług 0 pkt
od 11 do 20 usług 10 pkt
21 usług i więcej 20 pkt

Wykonawca dla usług wskazanych w ramach kryterium oceny ofert nie musi przedkładać dowodów potwierdzających ich należyte wykonanie.

Dokonując oceny ofert wg. kryterium „Doświadczenie Wykładowcy”, Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie te usługi, które zostały wykonane (lub są wykonywane) przez Wykładowcę, bez możliwości posłużenia się zasobami podmiotu trzeciego.

3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który nie zostanie wykluczony a jego oferta nie zostanie odrzucona i uzyska największą liczbę punktów.
4. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia treści ofert.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Adres

Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225931011

Fax

225931053

NIP

5250007425

Tytuł projektu

Postaw na sukces- Program podnoszenia kompetencji studentów interdyscyplinarnego kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych oraz zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K335/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BIK Edukacja Krzysztof Kundziewicz, ul. Krakowska 5 lok. 201, 15-875 Białystok
Data wpłynięcia oferty: 30.11.2017 r.
Cena: 21 500,00 brutto (90% oceny)
Liczba wyświetleń: 756