Strona główna
Logo unii europejskiej

5/MO-Ż/9.4/2017 Usługi pielęgniarskie nad dziećmi w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“

Data publikacji: 22.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-11-2017

Numer ogłoszenia

1070119

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach i dostarczyć: kurierem, osobiście do biura Zamawiającego, Dokumenty należy składać w siedzibie J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz w Lublinie, 20-094 Lubartowska 74a, pok. 30 w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
b. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 28.11.2017 r. do godz. 12:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę;
c. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 5/MO-Ż/9.4/2017”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

awojcik@jcgroup.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 111 792

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia – realizacja usług pielęgniarskich (zaangażowanie w ramach umowy o pracy w okresie od 18.12.2017 r. do 01.06.2019 r.). Do realizacji usług pielęgniarskich w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“ potrzebujemy 1 osobę (praca w 4 grupach żłobkowych – 2 grupy dzieci pełnosprawnych i 2 grupy dzieci niepełnosprawnych w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: lubelski Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie kobiet posiadających dzieci do lat 3 poprzez upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek/opiekunek prawnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia – realizacja usług pielęgniarskich (zaangażowanie w ramach umowy o pracy w okresie od 18.12.2017 r. do 01.06.2019 r.). Do realizacji usług pielęgniarskich w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“ potrzebujemy 1 osobę (praca w 4 grupach żłobkowych – 2 grupy dzieci pełnosprawnych i 2 grupy dzieci niepełnosprawnych w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju).
Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku (okres ten może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie).
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania terminów realizacji zamówień do potrzeb działalności żłobku. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu realizacji zamówienia.
1. Osoba realizująca usługi wychowawcze zobowiązana jest do:
a) organizacji i oddziaływaniu na prawidłową realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
b) bieżące monitorowanie stanu zdrowia i skóry Dzieci;
c) nadzór nad stanem sanitarno–epidemiologicznym Żłobka;
d) zapewnienie Dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, pełen troskliwości stosunek do Dzieci, łagodne i wyrozumiałe ich traktowanie, dążenie do stworzenia w Żłobku rodzinnej, życzliwej i przyjaznej atmosfery;
e) zagwarantowanie należytej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej;
f) poszanowanie godności Dziecka i respektowanie jego praw;
g) planowanie i przeprowadzanie czynności pielęgnacyjnych, ponoszenie odpowiedzialności za ich jakość;
h) inicjowanie i organizacja imprez o charakterze prozdrowotnym.;
i) wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie, kąpiel, przewijanie, wycieranie, czesanie itp.);
j) uczenie i utrwalanie nawyków higienicznych oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie;
k) czuwanie nad prawidłowym odżywieniem dzieci (karmienie, pomaganie przy spożywaniu posiłków);
l) czuwanie nad czasem odpoczynku i aktywności dzieci i niemowląt;
m) czuwanie nad jakością i właściwym przygotowaniem posiłków dla dzieci i niemowląt;
n) dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
o) obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie ewentualnych zaburzeń;
p) udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy;
q) współpraca z pozostałym personelem w planowaniu opieki nad dziećmi;
r) informowanie rodziców i opiekunów prawnych o sposobie pielęgnacji i opieki nad dziećmi oraz swoich spostrzeżeniach dot. zdrowia dzieci;
s) prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce (karty zdrowia dzieci);
t) dokumentowanie wykonanych czynności;
u) przy wykonywaniu przedmiotu umowy odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;
v) zachowania tajemnicy służbowej oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

Kod CPV

85141200-1

Nazwa kodu CPV

Usługi świadczone przez pielęgniarki

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85312110-3 - Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku (okres ten może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie).
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania terminów realizacji zamówień do potrzeb działalności żłobku. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1.Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie iż posiadają:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe –pielęgniarka dyplomowana; legitymuje się minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej branży;
b) zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej zawód pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych doświadczanie oraz umiejętności i wiedza niezbędna do wykonania zamówienia;
c) posiada doświadczenie w pracy z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
d) posiada aktualną książeczkę z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi (praca z dziećmi, praca w zakładzie zbiorowego żywienia);
e) posiada kompetencje w zakresie równości szans;
a) zachowanie tajemnicy służbowej oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;
b) elastyczność czasowa, zrozumienie dla zasady poufności i odpowiedni dress code brak nałogów.
2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Ofertę (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b) Oświadczenie oferenta (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d) Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e) CV pielęgniarki (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego);
f) Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego);
g) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
h) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, referencji, opinii);
i) Aktualną książeczkę z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi.
Uwaga: kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia powinny być podpisane odręcznie.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć jedną ofertę.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisk. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 793-111-792.

Opis sposobu naliczania punktacji:
a) cena 80%
b) doświadczenie 20%

Do porównania ofert będzie brana cena całkowita za godzinę zegarową usługi do poniesienia przez Zamawiającego. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:

C = cena najtańszej oferty / oferowana cena x 80pkt
Najniższa cena (wartość brutto wraz z kosztami pracodawcy wyrażona w PLN) za wykonanie 1 godziny usługi kwota wynagrodzenia brutto świadczenia zadań pielęgniarskich objętego zamówieniem – waga kryterium: 80% (max 80 pkt);
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Do porównania ofert będzie miała miejsce analiza ilości godzin przeprowadzonych usług pielęgniarskich dla dzieci do lat 3.

D = doświadczenie oferty badanej / doświadczenie oferty z najdłuższym doświadczeniem x 20pkt
W ramach kryterium „doświadczenie w usłudze pielęgniarskiej dla dzieci do lat trzech” Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby lat (12 kolejnych miesięcy) doświadczenia – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. Oferent będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
– do 2 lat doświadczenia – 5 punktów
– powyżej 2 lat do 5 lat doświadczenia – 10 punktów;
– powyżej 5 lat do 8 lat doświadczenia – 15 punktów;
– powyżej 8 lat – 20 punktów.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie”.
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym dla poszczególnych części zapytania. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów w danej części zapytania wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części zapytania. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Mali odkrywcy - żlobek rozbudzający ciekawość świata

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 326