Strona główna
Logo unii europejskiej

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.

Data publikacji: 21.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-04-2018

Numer ogłoszenia

1069844

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin składania ofert został zmieniony. Zmieniony został pkt. 11 Przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert został ponownie zmieniony. Zmieniony został pkt.10 Przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert został przedłużony do dnia 4 kwietnia 2018 r., godz. 10:00
Zamawiajacy dopuszcza złożenie oferty wariantowej. Zamawiający informuje, że w terminie późniejszym, nie później niż do dnia 16 marca 2018 r., określi minimalne wymagania dotyczące oferty wariantowej.
Warunki graniczne jakie powinna spełniać oferta wariantowa zostały wskazane w Rozdziale V Zapytania ofertowego.
W Osobach zdolnych do wykonania zamówienia został wskazany dodatkowy warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku złożenia oferty wariantowej.
W Sytuacji ekonomicznej i finansowej został zmieniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania środków finansowych na rachunku lub zdolności kredytowej Wykonawcy.
W Liście dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy został dopisany ppkt 2.4.1 oraz pkt 7.
W Kryteriach oceny ofert i opisie sposobu przyznawania punktacji zostały zmienione kryteria oceny ofert i ich waga oraz sposób przyznawania punktacji.
W dniu 03.04.2018 r. została zamieszczona Treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, w Wydziale Zamówień Publicznych (pokój 52B), nie później niż do dnia 4 kwietnia 2018 r. do godziny 10:00.
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania. Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem. Do oferty winny być dołączone oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale XIII Zapytania.
Oferta winna być podpisana własnoręcznym podpisem przez osobę/y uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy w miejscach zaznaczonych w taki sposób aby tożsamość tej osoby/osób była identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią, czy też czytelny podpis składający się z imienia i nazwiska).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: Wydział Zamówień Publicznych: Małgorzata Narloch: tel. 32 6038632, fax 32 6038634, adres e-mailem: zamowienia@gpw.katowice.pl. Wykonawca przed złożeniem oferty, może przeprowadzić wizję lokalną. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godz. 8:00-14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w celu przeprowadzenia wizji lokalnej jest: Kierownik Stacji Uzdatniania Wody Maczki p. Zbigniew Natkaniec, telefon kontaktowy: (32)2948135, e-mail: zpw.maczki@gpw.katowice.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 6038632

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 144kW usytuowanej na Stacji Uzdatniania Wody Maczki w Sosnowcu. Wytwarzana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 55kW i 89kW na istniejących zbiornikach wody wraz z montażem regulatora i analizatora pracy falowników instalacji fotowoltaicznej w celu ograniczenia mocy produkowanej przez farmę fotowoltaiczną na zbiorniku A i B i ograniczenia przesyłu mocy do sieci Tauron Dystrybucja S.A., przy czym Zamawiający zastrzega, że:
1.1 okres gwarancji na panele fotowoltaiczne nie może być krótszy niż 120 miesięcy,
1.2 okres gwarancji na konstrukcję wsporczą modułów fotowoltaicznych nie może być krótszy niż 72 miesiące,
1.3 liniowy spadek mocy paneli fotowoltaicznych do 25 roku eksploatacji paneli fotowoltaicznych nie może być większy niż 0,7% rocznie.
2. wykonanie instalacji odgromowej oraz instalacji AC i DC wraz z ochroną przeciwprzepięciową dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej.
3. zabudowę transformatora SN/nN.
4. zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego.
5. uruchomienie instalacji, przeszkolenie oraz opracowanie instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci Zamawiającego z siecią TAURON Dystrybucja S.A.
6. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem audytu powykonawczego dokumentującego osiągnięcie zakładanych w dokumentacji wskaźników produktu i rezultatu w zakresie redukcji emisji gazów oraz produkcji energii elektrycznej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec, ul. Wodociągi 4, 41-217 Sosnowiec, Stacja Uzdatniania Wody Maczki w Sosnowcu

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Instalacja fotowoltaiczna musi zagwarantować uzyskanie następujących wskaźników:
Produkcja energii elektrycznej co najmniej 129,6MWh/rok.
Stopień redukcji emisji CO2 co najmniej 107,7t/rok.
Stopień redukcji PM10 co najmniej 0,02980t/rok.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 144kW usytuowanej na Stacji Uzdatniania Wody Maczki w Sosnowcu. Wytwarzana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Dostawę i montaż wszystkich urządzeń i materiałów zgodnie z dokumentacją projektową wymienioną w pkt III niniejszego Opisu technicznego oraz innych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zabudowę paneli fotowoltaicznych na zbiornikach wody wraz z fundamentami pod konstrukcje wsporcze.
3. Wykonanie instalacji DC wraz z ochroną przeciwprzepięciową dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej.
4. Wykonanie instalacji odgromowej instalacji fotowoltaicznej.
5. Zabudowę transformatora SN/nN.
6. Zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego.
7. Wykonanie instalacji AC wraz z ochroną przeciwprzepięciową dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej.
8. Wykonanie linii kablowych elektroenergetycznych SN i nN.
9. Wykonanie modernizacji pola nr 13 rozdzielni głównej 6kV SUW Maczki w zakresie obwodów wtórnych.
10. Montaż regulatora i analizatora pracy falowników instalacji fotowoltaicznej w celu ograniczenia mocy produkowanej przez farmę fotowoltaiczną na zbiorniku A i B i ograniczenia przesyłu mocy do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. Uruchomienie oprogramowania, szkolenie i 6 letni dostęp do serwera wizualizacji danych z pracy instalacji fotowoltaicznej.
11. Opracowanie aktualizacji instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci Zamawiającego - SUW Maczki z TAURON Dystrybucja S.A. o zabudowane urządzenia i instalację elektrowni fotowoltaicznej.
12. Uruchomienie instalacji oraz przeszkolenie pracowników w zakresie prawidłowej obsługi instalacji elektrowni solarnej oraz opracowanie szczegółowej Instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji.
13. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, certyfikatami, deklaracjami zgodności.
14. Wykonanie audytu powykonawczego dokumentującego osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu w projekcie (redukcja emisji gazów oraz produkcja energii elektrycznej).
Podstawowe dane i informacje charakteryzujące przedmiot zamówienia opisane zostały szczegółowo w dokumentacji projektowej dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego pod następującym adresem: http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/opis techniczny zawiera Załącznik nr 7 do Zapytania. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do Zapytania.

Kod CPV

09332000-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje słoneczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy znamionowej minimum 50kW.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.), tj.:
1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót przy budowie co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej,
2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub robót przy budowie co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2016.1725 t.j.) lub spełniającymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65 t.j.), tj. osobami których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniają wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j.) w zakresie projektowania, tj.:
1. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej,
2. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe na rachunku bankowym bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości minimum 600 000,00zł.
Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu opisanych powyżej, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostało określone w § 15 wzoru umowy - załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.2 Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym - Zał. nr 2 do Zapytania.
1.3 Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
2.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Zał. nr 3 do Zapytania.
2.2 Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – Zał. nr 4 do Zapytania.
2.4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Zał. nr 5 do Zapytania. W wykazie w odniesieniu do wykazywanego doświadczenia Wykonawca powinien podać nazwę inwestycji wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji przy budowie instalacji fotowoltaicznej i zakresem nadzorowanych robót budowlanych.
2.4.1. W przypadku złożenia oferty wariantowej w Wykazie osób Wykonawca zobowiązany jest wskazać również osoby odpowiedzialne za świadczenie usług projektowych.
2.5 Dokument (np. Zobowiązanie) innych podmiotów, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych, zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w Rozdz. XII pkt 3 Zapytania – Zał. nr 6 do Zapytania.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty.
5. Oświadczenia Wykonawcy dotyczące sposobu wykonania zamówienia – na formularzu oferty.
6. Dowód wniesienia wadium.
7. W celu wykazania zgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego:
1.7.1. Tabelę urządzeń i materiałów proponowanych przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową - Zał. nr 9 do Zapytania. W przypadku gdy sposób wykonania zamówienia w ofercie Wykonawcy jest zgodny z dokumentacją projektową – wówczas Wykonawca wypełnia Zał. nr 9 do Zapytania w całości.
W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca nie wypełnia poz.1÷4 Zał. nr 9 do Zapytania, Wykonawca wypełnia Zał. nr 9 do Zapytania w pozostałym zakresie.
1.7.2. W przypadku złożenia oferty wariantowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
1.7.2.1. Tabelę urządzeń proponowanych zgodnie z warunkami granicznymi dla oferty wariantowej – Zał. nr 10 do Zapytania.
1.7.2.2. Opis sposobu wykonania zamówienia dla oferty wariantowej zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 3 Rozdziału V Zapytania.”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. (Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w pkt 8 lit.h podrozdziału 6.5 Wytycznych).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena ofertowa: – 85% wagi.
1.2. Okres gwarancji na inwertery: – 10% wagi.
1.3. Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych: – 5% wagi.
2. Każdy z Wykonawców zgodnie z kryterium - cena ofertowa otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób: IPc = (Cn : Cb) x Ac
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc liczba punktów w kryterium - Cena ofertowa,
Cn cena ofertowa brutto najniższa, spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
Cb cena ofertowa brutto oferty badanej (przeliczanej),
Ac waga kryterium wyrażona w punktach - 85pkt
3. Każdy z Wykonawców zgodnie z kryterium – Okres gwarancji na inwertery otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób: IPI = (GIb : GIn) x AI
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPI liczba punktów w kryterium - Okres gwarancji na inwertery,
GIb okres gwarancji na inwertery (w miesiącach) oferty badanej (przeliczanej),
GIn najdłuższy oferowany okres gwarancji na inwertery (w miesiącach), spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
GIb okres gwarancji na inwertery (w miesiącach) oferty badanej (przeliczanej),
AI waga kryterium wyrażona w punktach - 10pkt
3.1. Ocena ofert zgodnie z kryterium - Okres gwarancji na inwertery zostanie przez Zamawiającego przeprowadzona na podstawie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego oferowanego okresu gwarancji na inwertery złożonego na formularzu oferty.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zaoferowania okresu gwarancji na inwertery powyżej 120 miesięcy – do obliczeń zostanie przyjęty maksymalnie okres 120 miesięcy.
4. Każdy z Wykonawców zgodnie z kryterium – Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:
IPK = (GKb : GKN) x AK
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPK liczba punktów w kryterium - Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych,
GKb okres gwarancji na konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych (w miesiącach) oferty badanej (przeliczanej),
GKn najdłuższy oferowany okres gwarancji na konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych (w miesiącach), spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
AK waga kryterium wyrażona w punktach - 5pkt
4.1. Ocena ofert zgodnie z kryterium - Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych zostanie przez Zamawiającego przeprowadzona na podstawie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego oferowanego okresu gwarancji na konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych złożonego na formularzu oferty.
Uwaga: Zamawiający zastrzega, iż w przypadku zaoferowania okresu gwarancji na konstrukcję wsporczą paneli fotowoltaicznych powyżej 120 miesięcy – do obliczeń zostanie przyjęty maksymalnie okres 120 miesięcy.
Uwaga: Przy obliczaniu punktów w każdym kryterium oceny ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa poniżej:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.978, 1259, 1513, 1830, 1844 oraz z 2016 r. poz.615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu, upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.233, 978, 1166, 1259, 1844 oraz z 2016 r. poz.615).
3. Wykonawców, którzy są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
3.1 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO (instytucję zarządzającą programem operacyjnym w rozumieniu Wytycznych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Wojewódzka 19

40-026 Katowice

śląskie , Katowice

NIP

6340128788

Tytuł projektu

Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego

Numer projektu

RPSL.04.01.01-24-028A/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzka 19 (40–026 Katowice), działając zgodnie z zapisami sekcji 6.5.2. pkt 20 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej „Wytycznych”) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZZ/322/47/2017, prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. pkt 1 lit. b Wytycznych, na wykonanie zadania pn.: „Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego”, zostało unieważnione, na podstawie postanowień Rozdz. XXII pkt 10.2. Zapytania ofertowego, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie:
Jedyna nieodrzucona oferta Wykonawcy: DMP SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach na wykonanie zadania pn.: „Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego” z ceną 1 435 410,00zł brutto (1 167 000,00zł netto) jest o 116 883,02zł brutto wyższa od, podanej bezpośrednio przed otwarciem ofert (zgodnie z zapisami Rozdz. XXII pkt. 2 Zapytania) kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia (1 318 526,98zł brutto).

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach informuje, że w postępowaniu Nr ZZ/322/47/2017 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – na podstawie zapisów sekcji 6.5.2. pkt 1 lit. b Wytycznych, na wykonanie zadania pn.: „Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego” zostały złożone dwie oferty przez Wykonawców:
1. Oferta nr 1 - Wykonawca: EKOLENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza nr 46 (41-800 Zabrze)
2. Oferta nr 2 - Wykonawca: DMP SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Sądowej nr 7 (41-605 Świętochłowice).
Liczba wyświetleń: 671