Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawę i montaż kompletnego układu zespołu podawania i miksera do dryblendu – kompletnej linii technologicznej do produkcji mieszanki WPC na bazie PCV, pyłu drzewnego/uszlachetnionego pyłu recyklingowego i dodatków w zakładzie do produkcji granulatów i elementów kompozytowych z pyłu drzewnego oraz pyłów recyklingowych w m. Szczuczyn. woj. podlaskie

Data publikacji: 21.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-12-2017

Numer ogłoszenia

1069817

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, ), oświadczeniami, listami referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi reprezentacji lub umocowania.
3) Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zamawiającego : 3 Spare Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-085 Białystok ul. Branickiego 17A lok.106 z dopiskiem na kopercie zapytanie ofertowe 6/11/2017 lub też pocztą elektroniczną na adres: office@3spare.eu z zaznaczeniem w treści wiadomości email zapytanie ofertowe 6/11/2017. O złożeniu oferty w terminie w wypadku przesyłki pocztowej lub wiadomości elektronicznej decyduje data i godzina doręczania na adres Zamawiającego lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego .

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@3Spare.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Cezary Bieryło tel.: 604276153., e-mail dbierylo@3spare.eu zagadnienie formalne postępowania ofertowego Radosław Wierzbicki tel. 606787061, email rwierzbicki@3spare.eu zagadnienia techniczne i projektowe przedmiotu zamówienia

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604276153

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii technologicznej mającej za zadanie wyprodukować mieszankę PCV/pył drzewny/uszlachetniony drzewny pył recyklingowy zwaną w technologii produkcji dryblend. Formulacja mieszanki jest typowa dla technologii produkcji WPC.
Przedmiotem dostawy jest kompletna linia technologiczna dedykowana do WPC do mieszania PVC z pyłem drzewnym/ uszlachetnionym drzewnym pyłem recyklingowym, parametry surowca: PVC 0,5kg/l, pył 0,15-0,30 kg/l, wilgotność pyłu do 12%. Wymagane przez Zamawiającego parametry mieszanki są następujące : maksymalna wilgotność mieszanki na wyjściu do 1,7 % z tolerancją +0% -10% przy max temperaturach na wejściu ok. 130℃ mieszanka gorąca/ ok. 50℃ mieszanka zimna / dane dla zadanej 12% wilgotności pyłu na wejściu/.

Opis techniczny zespołu urządzeń linii technologicznej oraz rysunki techniczne : przekrój A- A, przekrój B-B hali mieszalnika oraz pomieszczenie mixing room w miejscu montażu określony jest /zamieszczone są w Załączniku Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację techniczną ruchu linii technologicznej i dokumentację serwisową w języku polskim.

Dostawa i montaż linii technologicznej oraz inne czynności będące przedmiotem zamówienia mają być wykonane w zakładzie produkcyjnym ( hala produkcyjna tzw. hala mieszalnika ) Zamawiającego w Szczuczynie, woj. podlaskie ( kod pocztowy 19-230 ) PL.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Szczuczyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt: „Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PCV) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego ”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej linii technologicznej mającej za zadanie wyprodukować mieszankę PCV/pył drzewny/uszlachetniony drzewny pył recyklingowy zwaną w technologii produkcji dryblend. Formulacja mieszanki jest typowa dla technologii produkcji WPC.
Przedmiotem dostawy jest kompletna linia technologiczna dedykowana do WPC do mieszania PVC z pyłem drzewnym/ uszlachetnionym drzewnym pyłem recyklingowym, parametry surowca: PVC 0,5kg/l, pył 0,15-0,30 kg/l, wilgotność pyłu do 12%. Wymagane przez Zamawiającego parametry mieszanki są następujące : maksymalna wilgotność mieszanki na wyjściu do 1,7 % z tolerancją +0% -10% przy max temperaturach na wejściu ok. 130℃ mieszanka gorąca/ ok. 50℃ mieszanka zimna / dane dla zadanej 12% wilgotności pyłu na wejściu/.

Opis techniczny zespołu urządzeń linii technologicznej oraz rysunki techniczne : przekrój A- A, przekrój B-B hali mieszalnika oraz pomieszczenie mixing room w miejscu montażu określony jest /zamieszczone są w Załączniku Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje dokumentację techniczną ruchu linii technologicznej i dokumentację serwisową w języku polskim.

Kod CPV

42993200-5

Nazwa kodu CPV

Instalacje dawkujące

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

30 kwietnia 2018r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci spełniający łącznie następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: sposób oceny na podstawie złożonego przez Oferenta aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty
2. Oferta została podpisana przez osoby mogące reprezentować ważnie i skutecznie prawnie Oferenta : sposób oceny na podstawie dokumentów rejestracyjnych lub dokumentów umocowania.
3. Nie posiadają zaległości podatkowych wobec Skarbu Państwa : sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia dołączonego do zapytania ofertowego.
4. Potwierdzą wykonanie ( dostawa urządzeń i uruchomienie ) co najmniej 2 kompletnych linii technologicznych do produkcji mieszanki WPC na bazie PCV, pyłu drzewnego i dodatków w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.
5. Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dostawie i uruchomieniu kompletnych linii technologicznych do produkcji mieszanki WPC na bazie PCV, pyłu drzewnego i dodatków obiektach zakładów produkcyjnych , - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia z podaniem charakterystyki linii technologicznych i obiektu zakładu produkcyjnego dołączonego do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

4. Potwierdzą wykonanie ( dostawa urządzeń i uruchomienie ) co najmniej 2 kompletnych linii technologicznych do produkcji mieszanki WPC na bazie PCV, pyłu drzewnego i dodatków w obiektach zakładów produkcyjnych jako Dostawca/Wykonawca/Podwykonawca, w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych - sposób oceny na podstawie dostarczonych min. różnych referencji z wykonanych umów. W wypadku podwykonawstwa sposób ocena na podstawie umowy Oferenta o podwykonawstwo.

Potencjał techniczny

5. Potwierdzą posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w dostawie i uruchomieniu kompletnych linii technologicznych do produkcji mieszanki WPC na bazie PCV, pyłu drzewnego i dodatków obiektach zakładów produkcyjnych , - sposób oceny na podstawie podpisanego oświadczenia z podaniem charakterystyki linii technologicznych i obiektu zakładu produkcyjnego dołączonego do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

brak

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak

Dodatkowe warunki

1) Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości określonych informacji dotyczących złożonej oferty poprzez zaznaczenie ich jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawcy. Zastrzeżenia nie mogą dotyczyć informacji które Zamawiający jest obowiązany zamieścić w protokole postępowania o udzielenie zamówienia.
2) Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane/będą odrzucone.
4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5) Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
6) Z Wykonawcą wybranym w postępowaniu ofertowym zostanie zawarta w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze pisemna umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa istotne postanowienia zawieranej umowy dotyczące warunków płatności należności umownych, oraz kwestii technicznych związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Postanowienia nie podlegają negocjacji podczas zawierania umowy. W odniesieniu do warunków płatności Zamawiający określa iż płatność przez Zamawiającego należności umownych będzie wykonywana częściami w następujący sposób : 30 % wartości netto przedmiotu zamówienia będzie płatne w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, 60 % wartości netto przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni po dacie dostawy kompletnej linii technologicznej/urządzeń w miejscu montażu, 10 % wartości netto zamówienia w ciągu 45 dni od daty przekazania/podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego wykonania zamówienia ( w tym testów wydajnościowych). W odniesieniu do płatności częściowych zostanie do nich doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki podatkowej.

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2. , o ile zmiany nie prowadza do zmiany charakteru umowy
2. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i sa spełnione łącznie następujące warunki :

- i. zmiana wykonawcy nie może być dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług i instalacji , zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotna niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
3. Zmiana umowy dopuszczalna jest również gdy spełnione są łącznie następujące warunki :
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć
ii. wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie
4. zmiana umowy jest dopuszczalna w wypadku gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro i jednocześnie jest mniejsza niż 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z uzupełnionymi i podpisanymi oświadczeniami (Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, ), oświadczeniami, listami referencyjnymi oraz podpisanym aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej oraz dokumentami dotyczącymi reprezentacji lub umocowania.

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Punktacja Sposób oceny
Cena Netto 70% Stosunek ceny najniższej oferty do ceny badanej oferty, mnożymy
przez 70
Gwarancja 30% Stosunek gwarancji badanej oferty do gwarancji najdłuższej, mnożymy
przez 30

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Minimalny wymagany okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania określone w postępowaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości oferty/ przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Za podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3 SPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Jana Klemensa Branickiego 17A/106

15-085 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

858745080

Fax

858745031

NIP

5423070660

Tytuł projektu

Budowa zakładu produkcji biokompozytów WPC na osnowie polimerów syntetycznych (PVC) oraz pyłu drzewnego pochodzącego z recyklingu odpadów drzewnych w tym odpadów przemysłu meblarskiego.

Numer projektu

POIR.03.02.01-20-0010/17-00

Inne źródła finansowania

brak

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

VALTORTA S.R.L. Battaggion group z siedzibą Via Lunga nr 53, 25126 Brescia, Italy
oferta wpłynęła w dniu 18.12.2017r pocztą kurierską
cena 325 900, 00 EURO co stanowi 1 365 814,31 PLN według kursu średniego NBP z dnia 27.12.2017r
Liczba wyświetleń: 545