Strona główna
Logo unii europejskiej

3/MO-Ż/9.4/2017 Usługi wychowawcze nad dziećmi w wieku do 3 lat dla uczestników projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“

Data publikacji: 20.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-11-2017

Numer ogłoszenia

1069505

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach i dostarczyć: kurierem, osobiście do biura Zamawiającego, Dokumenty należy składać w siedzibie J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz w Lublinie, 20-094 Lubartowska 74a, pok. 30 w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
b. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 28.11.2017 r. do godz. 12:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do siedziby firmy nie będą brane pod uwagę;
c. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 3/MO-Ż/9.4/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Wójcik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

793 111 792

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: realizacja usług wychowawczych (zaangażowanie w ramach umowy o pracę w okresie od 18.12.2017 r. do 01.06.2019 r.). Do realizacji usług wychowawczych w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“ potrzebujemy 8 osób (praca w 4 grupach żłobkowych – 2 grupy dzieci pełnosprawnych i 2 grupy dzieci niepełnosprawnych w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usług wychowawczych. Celem głównym projektu jest poprawa szans na zatrudnienie kobiet posiadających dzieci do lat 3 poprzez upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek/opiekunek prawnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: realizacja usług wychowawczych (zaangażowanie w ramach umowy o pracę w okresie od 18.12.2017 r. do 01.06.2019 r.). Do realizacji usług wychowawczych w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“ potrzebujemy 8 osób (praca w 4 grupach żłobkowych – 2 grupy dzieci pełnosprawnych i 2 grupy dzieci niepełnosprawnych w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju)
Miejsce prowadzenia żłobka: Żłobek Niepubliczny „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata“ – ul Nowy Świat 5b, 20-418 Lublin

Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku (okres ten może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie).
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania terminów realizacji zamówień do potrzeb działalności żłobku. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu realizacji zamówienia.
1. Osoba realizująca usługi wychowawcze zobowiązana jest do:
a) opieka nad dziećmi oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci w Żłobku;
b) opracowywanie i realizacja programu opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnego w oparciu o potrzeby, możliwości oraz wiek dzieci;
c) przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć stymulujących rozwój dzieci;
d) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, w tym również bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz należytych warunków sanitarno–higienicznych;
e) zapewnienie Dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, reagowanie natychmiast na każdy płacz i wołanie Dziecka, pełen troskliwości stosunek do Dzieci, łagodne i wyrozumiałe ich traktowanie, dążenie do stworzenia w Żłobku rodzinnej, życzliwej i przyjaznej atmosfery;
f) wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie, kąpiel, przewijanie, wycieranie, czesanie itp.);
g) uczenie i utrwalanie nawyków higienicznych oraz załatwiania potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie;
h) czuwanie nad prawidłowym odżywieniem dzieci (karmienie, pomaganie przy spożywaniu posiłków);
i) czuwanie nad czasem odpoczynku i aktywności dzieci i niemowląt;
j) czuwanie nad jakością i właściwym przygotowaniem posiłków dla dzieci i niemowląt;
k) dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
l) planowanie i przeprowadzanie czynności pielęgnacyjnych oraz zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Dziecka, ponoszenie odpowiedzialności za ich jakość;
m) planowanie i przeprowadzanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny Dziecka, właściwy dla jego wieku;
n) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do Żłobka mająca na celu wspólną troskę o prawidłowy rozwój dziecka;
o) prowadzenie wymaganej dokumentacji;
p) rozwijanie współpracy w zespole Żłobka;
q) rozwijanie wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi i rodzicami;
r) dbanie o porządek i wystrój pomieszczeń żłobkowych.

Kod CPV

85312110-3

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki dziennej nad dziećmi

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji umowy: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku (okres ten może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia zmian w realizowanym projekcie).
Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania terminów realizacji zamówień do potrzeb działalności żłobku. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

2. Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie iż posiadają:
a) Wykształcenie:
– wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku 0-3 lat lub
– wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w wieku 0-3 lat lub;
– co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje, co najmniej 3 - letni staż pracy z dziećmi w pracy z dziećmi w wieku 0-3 lat;
– posiada doświadczenie w pracy z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;
– posiada aktualną książeczkę z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi (praca z dziećmi, praca w zakładzie zbiorowego żywienia);
– posiada kompetencje w zakresie równości szans;
– zachowanie tajemnicy służbowej oraz przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych;
– elastyczność czasowa, zrozumienie dla zasady poufności i odpowiedni dress code brak nałogów.
– posiada cechy osobowości takie jak: umiejętność pracy z dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju do lat 3, dyspozycyjność, punktualność, otwartość, asertywność, cierpliwość, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.
b) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
c) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
d) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
e) Wymagania pożądane:
– znajomość ustawy o pieczy zastępczej,
– wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
– doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie,
– doświadczenie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a) Oferta (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b) Oświadczenie oferenta (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d) Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e) CV wychowawcy (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego);
f) Kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego);
g) Referencje;
h) Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
i) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy);
j) Aktualna książeczka z badaniami sanitarno-epidemiologicznymi.
Uwaga: kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia powinny być podpisane odręcznie.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Złożone oferty będą badane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisk. Osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu - numeru telefonu.
3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 793-111-792.

Opis sposobu naliczania punktacji:
a) cena 80%
b) doświadczenie 20%

Do porównania ofert będzie brana cena całkowita za godzinę zegarową usługi do poniesienia przez Zamawiającego. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
C = cena najtańszej oferty / oferowana cena x 80pkt
Najniższa cena (wartość brutto wraz z kosztami pracodawcy wyrażona w PLN) za wykonanie 1 godziny usługi kwota wynagrodzenia brutto świadczenia zadań wychowawcy objętego zamówieniem – waga kryterium: 80% (max 80 pkt);
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Do porównania ofert będzie miała miejsce analiza ilości godzin przeprowadzonych usług wychowawczych dla dzieci do lat 3.

D = doświadczenie oferty badanej / doświadczenie oferty z najdłuższym doświadczeniem x 20pkt
W ramach kryterium „doświadczenie w usłudze pielęgniarskiej dla dzieci do lat trzech” Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby lat (12 kolejnych miesięcy) doświadczenia – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. Oferent będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:
– do 2 lat doświadczenia – 5 punktów
– powyżej 2 lat do 5 lat doświadczenia – 10 punktów;
– powyżej 5 lat do 8 lat doświadczenia – 15 punktów;
– powyżej 8 lat – 20 punktów.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + D
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
D – punkty uzyskane w kryterium „Doświadczenie”.
Zamawiający wybierze ofertę/y najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym dla poszczególnych części zapytania. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów w danej części zapytania wg powyższych kryteriów i metodologii obliczania zostanie uznana za najkorzystniejszą dla danej części zapytania. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Mali odkrywcy - żlobek rozbudzający ciekawość świata

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 314