Strona główna
Logo unii europejskiej

Wybór Wykonawcy budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektu - Region Południowy

Data publikacji: 22.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

Numer ogłoszenia

1069453

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Udzielono odpowiedzi na pytania Oferentów w dniu 13.12.2017
Udzielono odpowiedzi na pytania Oferentów w dniu 22.12.2017

Miejsce i sposób składania ofert

1 Oferta musi być złożona w zapieczętowanej kopercie (opakowaniu), na której może znajdować się jedynie:
1) nazwa i miejsce określone jako miejsce składania ofert:
Adresat oferty:
Orange Polska S.A.
Zakupy Informatyczne i Sieciowe
Al. Jerozolimskie 160, A/0/008
02-326 Warszawa

Miejsce złożenia oferty:
Orange Polska S.A.
al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
Miasteczko Orange, Strefa Dostaw
2) dopisek:
„Postępowanie zakupowe dotyczące wyboru wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH – Projekt POPC2 Region Południowy, oferta na Obszar …………..””
3) nazwa Oferenta,
4) dopisek: „NIE OTWIERAĆ przed 03.01.2018r. przed godz. 15:00”.
2 Koperta (opakowanie) musi zawierać dwie, oddzielnie zapieczętowane koperty (opakowania):
1) jedną, zapieczętowaną kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę formalną, opatrzoną napisem „OFERTA CZĘŚĆ FORMALNA: OŚWIADCZENIA I ZAŁĄCZNIKI” oraz nazwą postępowania i nazwą Oferenta,
2) drugą zapieczętowaną kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę/y, opatrzoną napisem
„OFERTA CZĘŚĆ WARTOŚCIOWA” oraz nazwą postępowania i nazwą Oferenta „OFERTA CZĘŚĆ WARTOŚCIOWA” oraz nazwą postępowania i nazwą Oferenta.
3 Dopuszczalna jest każda metoda zapieczętowania kopert (opakowania) gwarantująca brak możliwości ich otwarcia i ponownego zapieczętowania bez pozostawienia śladów otwierania.
4 Szczegóły dotyczące oferty opisane są w SIWZ rozdział VI. Wymagania dotyczące Oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

POPC2.Region.Poludniowy@orange.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Szlachtowicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 510 049 980

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Niniejsze ogłoszenie dotyczy obszarów:
1. "Nowotarski Orange Światłowód” - POPC.01.01.00-12-0081/17
2. "Nowosądecki "A" Orange Światłowód” - POPC.01.01.00-12-0078/17
3. "Nowosądecki "B" Orange Światłowód” - POPC.01.01.00-12-0035/17
4. "Bytomski i Gliwicki Orange Światłowód" - POPC.01.01.00-24-0037/17

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej FTTH w technologii P2M GPON lub w technologii P2P Ethernet w rozbiciu na 4 odrębne zadania dla poszczególnych Obszarów zgodnie zakresami poniższej:

3.2.24.45.47 "Bytomski i Gliwicki Orange Światłowód" - l. placówek ośw.-106; l. HH -11254; l. węzłów- 45; dł. sieci bez współb. - 645,07km
3.2.12.22a "Nowosądecki "A" Orange Światłowód” - l. placówek ośw. -336; l. HH - 20796; l. węzłów -75; dł. sieci bez współb. - 1477,12km
3.2.12.22b "Nowosądecki "B" Orange Światłowód”- l. placówek ośw.-120; l. HH -10242; l. węzłów -25; dł. sieci bez współb. 712,27km
3.2.12.69 "Nowotarski Orange Światłowód”- l. placówek ośw.-171; l. HH - 24382; l. węzłów - 82; dł. sieci bez współ- 1245,86km

i obejmuje w każdym z Obszarów (części):
a. Projekt i budowę sieci FTTH/radiolinii z podłączeniem jednostek oświatowych w liczbie określonej powyżej dla danego Obszaru;
b. Projekt i budowę sieci FTTH do gospodarstw domowych w liczbie określonej powyżej dla danego Obszaru;
c. Projekt i budowę węzłów dostępowych w liczbie określonej powyżej dla danego Obszaru*;
d. Projekt i budowę km sieci światłowodowych w liczbie określonej powyżej dla danego Obszaru*.
* dane na podstawie szacunków (szacunkowa długość sieci bez współbieżności), które zostaną zweryfikowane w PTE i projektach wykonawczo budowlanych.

Dopuszcza się złożenie ofert częściowych, tj. ofert na poszczególne Obszary. Nie ogranicza się liczby Obszarów, na które można złożyć oferty częściowe. Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę Obszarów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz Koncepcja zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Załącznik nr 6 zostanie udostępniony Oferentom przez Zamawiającego po podpisaniu umowy o zachowaniu tajemnicy. Celem spełnienia niniejszego warunku należy uzupełnić danymi Oferenta załączony do niniejszego SIWZ wzór umowy o zachowaniu tajemnicy – Załącznik nr 4, podpisać (jednostronnie) przez osoby umocowane do reprezentacji Oferenta i przekazać na adres określony w rozdziale XI ust. 1 pkt 1). Jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik Oferenta umowę należy przekazać wraz z pełnomocnictwem. Zaleca się przekazanie podpisanej umowy o zachowaniu tajemnicy w terminie dwóch tygodni od opublikowania niniejszego ogłoszenia.. Po otrzymaniu podpisanej przez Oferenta umowy, Zamawiający przekaże Załącznik nr 6 Oferentowi na adres wskazany w umowie o zachowaniu tajemnicy lub osobie wskazanej przez Oferenta, na nośniku CD za potwierdzeniem odbioru. W tym ostatnim przypadku wymagane jest by osoba, której ma być wydany Załącznik nr 6 okazała upoważnienie podpisane przez osoby umocowane do reprezentacji Oferenta.

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy/ów budowy sieci szerokopasmowej FTTH dla Projektu POPC2 Region Południowy, który kompleksowo zaprojektuje i wykona Infrastrukturę telekomunikacyjną gotową do świadczenia usług przez OPL, obejmującą kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej FTTH w technologii P2M GPON i/lub w technologii P2P Ethernet „pod klucz”, wraz z zakupem, dostawą i instalacją Urządzeń i materiałów oraz współuczestnictwo w działaniach informacyjno-komunikacyjnych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej FTTH w technologii P2M GPON lub w technologii P2P Ethernet w rozbiciu na 4 odrębne zadania Obszary
2. Zakres prac dotyczący budowy i rozbudowy infrastruktury pasywnej obejmuje odrębnie dla każdego Obszaru:
a. Przygotowanie PTE wraz z HRF i projektu budowlano-wykonawczego dla planowanej sieci FTTH z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami i uzgodnieniami w wersji cyfrowej i papierowej włącznie z projektem przyłącza energetycznego docelowego do zewnętrznych szaf dostępowych.
b. Przygotowanie wystąpień o prawo drogi w imieniu Zamawiającego i ich pozyskanie.
c. Prace budowlane m.in:
• Prace związane z budową sieci doziemnej w pasie drogowym,
• Budowa mikrokanalizacji /rurociągu,
• Instalacja studzienki kablowej/słupka,
• Instalacja szafy/skrzynki wewnętrznej,
• Instalacja szafy/skrzynki zewnętrznej,
• Gabarytowa rozbudowa istniejącej szafy zewnętrznej,
• Budowa przyłącza energetycznego do szafy zewnętrznej,
• Budowa podbudowy słupowej do linii napowietrznej lub naprawa / uzupełnienie istniejącej podbudowy słupowej,
• Wykonanie przewiertu / przecisku,
• Odtworzenie nawierzchni,
d. Prace związane z budową sieci kablowej m.in.:
• Instalowanie mikrokabla w mikrokanalizacji lub kabla światłowodowego w rurociągu,
• Uszczelnianie mikrokanalizacji, rurociągu, przepustu,
• Instalacja kabla samonośnego na podbudowie OPL,
• Układanie kabla doziemnego w wykopie,
• Montaż przełącznicy (ODF),
• Montaż mufy (osłony złączowej),
• Montaż stelaża/skrzyni zapasu kabla,
• Instalacja splittera,
• Montaż złącza kablowego,
• Przygotowanie i spawanie kabla abonenckiego w mufie połączeniowej i zostawienie zapasu kabla abonenckiego przy złączu,
• Spawanie włókien światłowodowych,
• Pomiar reflektometryczny włókna światłowodowego,
• Montaż gniazda abonenckiego (opcjonalnie),
e. Zakup i dostarczenie materiałów niezbędnych do budowy infrastruktury sieci FTTH,
f. Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
3. Zakres prac związany z budową i rozbudową infrastruktury aktywnej odrębnie dla każdego obszaru i obejmuje m.in.:
a. Opracowanie dokumentacji projektowej:
• Projekt instalacji i połączenia urządzeń aktywnych zgodnie z przedstawioną koncepcją,
• Projekt połączenia fizycznego i logicznego urządzeń aktywnych z siecią agregacyjną OPL,
b. Dostarczenie i instalacja niezbędnej infrastruktury otoczenia technicznego w pomieszczeniach/obiektach OPL (urządzenia zasilające, baterie akumulatorów, urządzenia klimatyzacyjne, KSN, urządzenia teletransmisyjne),
c. Wykonanie połączeń urządzeń aktywnych z węzłem agregacyjnym OPL,
d. Zakup i dostarczenie urządzeń aktywnych OLT umożliwiających świadczenie usług oraz instalacja,
e. Konfiguracja urządzeń aktywnych zapewniająca między innymi dostęp urządzenia z sieci OPL wraz z globalną konfiguracją usług w oparciu o wytyczne i parametry konfiguracyjne wskazane przez OPL,
f. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4. Zakres prac związany z budową i rozbudową infrastruktury dla podłączenia Jednostek oświatowych obejmuje dodatkowo wykonanie sieci pasywnej LAN w Jednostce oświatowej łączącej szafkę, w której instalowane jest urządzenie CPE oraz wskazaną przez Jednostkę oświatową lokalizację (pracownia komputerowa, biblioteka, sekretariat itp.) i jeden punkt dostępowy sieci Wi-Fi.
5. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz Koncepcja zostały określone w Załączniku nr 6 do SIWZ.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe kody CPV:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych
45230000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
45232320-1 Kablowe linie nadawcze
45231112-3 Instalacja rurociągów
45314310-7 Układanie kabli
32412100-5 Sieć telekomunikacyjna
32420000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
32420000-3 Urządzenia sieciowe
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne
32500000-8 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32571000-6 Infrastruktura komunikacyjna
32412110-8 Sieć internetowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotowy projekt musi być zrealizowany najpóźniej do dnia 31.07.2020 r. w tym placówki oświatowe do 22.02.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowo określona w SIWZ rozdz. V ust. 6, lit. B od pkt. 1) do pkt. 6)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowo określona w SIWZ rozdz. V ust. 6, lit. A od pkt. 1) do pkt. 3)

Dodatkowe warunki

Szczegółowo określone w SIWZ rozdz. VIII

Warunki zmiany umowy

Określone w § 14 Wzoru Umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowo określone w SIWZ rozdz. VI

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1 Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami – w każdej z części (Obszarów) odrębnie:
1) Oferowana cena dla Obszaru - 50% wagi, obliczane wg wzoru:
C =(Cn/Co) x 50 pkt., gdzie:
• Cn – cena netto najtańszej oferty dla Obszaru w PLN
• Co – cena netto badanej oferty dla Obszaru w PLN.
2) Liczba HH dla Obszaru podłączonych w terminie kamienia milowego I tj. 30.09.2018 i w terminie kamienia milowego II tj. 30.09.2019 – 35 % wagi, obliczane wg wzoru:
LH =(LO1/LN1) x 20 pkt + ( LO2/LN2) x15 pkt., gdzie:
• LN1 – największa liczba HH zaoferowana dla terminu I kamienia milowego – spośród badanych ofert,
• LO1 – liczba HH zaoferowana dla terminu I kamienia milowego - badanej oferty,
• LN2 – największa liczba (narastająco) HH zaoferowana dla II kamienia milowego – spośród badanych ofert
• LO2 – liczba (narastająco) HH zaoferowana dla II kamienia milowego - badanej oferty,
Oferent wskaże w ofercie wartościowej liczbę oferowanych HH dla terminów kolejnych kamieni milowych narastająco (tzn. dla terminu II kamienia milowego wskaże sumę liczby HH zaoferowanych dla terminu I kamienia milowego oraz liczbę HH jakie oferuje wykonać pomiędzy terminem I kamienia milowego i terminem II kamienia milowego, a dla terminu III kamienia milowego - 100% HH).
3) Okres gwarancji jakości dla Obszaru – 15% wagi, obliczane wg wzoru:
G = GO / GN x 15 pkt, gdzie:
• GN – najdłuższy okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy w miesiącach, zaoferowany w postępowaniu, liczony od dnia odbioru końcowego,
• GO – okres gwarancji na wykonany przedmiot Umowy w miesiącach zaoferowany w badanej ofercie liczony od dnia odbioru końcowego,
Minimalny wymagany okres gwarancji liczony od dnia odbioru końcowego wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. Zamawiający informuje, że nie będzie brał pod uwagę w kryterium oceny ofert okresu gwarancji dłuższego niż 120 (sto dwadzieścia) miesięcy, w przypadku zaoferowania terminu gwarancji dłuższego niż 120 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny okres 120 (sto dwadzieścia) miesięcy.
2 Jeżeli w danej części (Obszarze) nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert, OPL spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli wśród tych ofert złożone będą oferty o takiej samej cenie, OPL wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia, w terminie określonym przez OPL, ofert dodatkowych w zakresie ceny. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania rundy negocjacyjnej.

Wykluczenia

Szczegółowo określone w SIWZ rozdz. V ust. 4 i 5

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

al. Aleje Jerozolimskie 160

02-326 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

519122597

NIP

5260250995

Tytuł projektu

Nowotarski Orange Światłowód

Numer projektu

POPC.01.01.00-12-0081/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dane podmiotu: MX3 sp. z o.o.
ul. Wietrzna 14A/3, 53-024 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 03.01.2018r.
Obszar "Bytomski i Gliwicki Orange Światłowód"
Cena netto: 29 093 000,00 zł; Oferta otrzymała ilość punktów – 96,92 pkt.
Dane podmiotu: Huawei Polska sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 03.01.2018r.
Obszar „Nowosądecki "A" Orange Światłowód”
Cena netto: 85 950 988,10 zł; Oferta otrzymała ilość punktów – 100 pkt.
Obszar „Nowosądecki "B" Orange Światłowód”
Cena netto: 36 817 994,90 zł; Oferta otrzymała ilość punktów – 100 pkt.
Dla Obszaru „Nowotarski Orange Światłowód” nie wybrano wykonawcy.
Liczba wyświetleń: 1299