Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności”

Data publikacji: 17.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-11-2017

Numer ogłoszenia

1069178

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy składać osobiście lub pocztą na adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10
74-106 Stare Czarnowo
pok. 13 - Sekretariat
nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego.
Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
Termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jakub Jendrzejczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

914857050

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. na potrzeby projektu pn. "Akademia aktywności", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: gryfiński Miejscowość: Kołbacz, gmina Stare Czarnowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych dla dzieci w wieku szkolnym (SP) i gimnazjalnym.

Przedmiot zamówienia

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją projektu.
2) Zapewnienia materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć - jeżeli są potrzebne.
3) Współpracy z zespołem projektowym w zakresie realizacji projektu.
Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędne materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
Prowadzenie zajęć odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej w okresie od momentu zawarcia umowy do najpóźniej 31 sierpnia2019 r. ,zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.
Zajęcia będą odbywać się w pomieszczeniach Zespołu Szkół w Kołbaczu udostępnionych i wskazanych przez Zamawiającego.

Kod CPV

80100000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa podstawowego

Harmonogram realizacji zamówienia

od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) cena - 80% (80 pkt). W tym kryterium oferta może uzyskać max 80 pkt.
Oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do poniesienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem VAT lub składkami pracodawcy i pracownika od wynagrodzeń - tzw. „brutto brutto” oraz pozostałe koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2) doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - 20% (20 pkt). W tym kryterium oferta może uzyskać max 20 pkt.
Wykazane doświadczenie ma dotyczyć:
- zajęć o tematyce tożsamej z częścią zamówienia, której dotyczy oferta Wykonawcy;
- zajęć przeprowadzonych dla dzieci w wieku szkolnym (SP) i gimnazjalnym.
Doświadczenie wykazywane jest na podstawie załącznika nr 1 oraz załączonych dokumentów potwierdzających prowadzenie wykazanych zajęć dydaktycznych.
Przez zajęcia dydaktyczne Zamawiający rozumie usługi realizowane na rzecz instytucji publicznych np.: szkoły, domu kultury.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA STARE CZARNOWO

Adres

św. Floriana 10

74-106 Stare Czarnowo

zachodniopomorskie , gryfiński

Numer telefonu

91 485 70 20

Fax

91 485 70 60

NIP

8581733428

Tytuł projektu

Akademia aktywności

Numer projektu

RPZP.08.03.00-32-K023/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Na podstawie rozdziału XI ust. 4 zapytania ofertowego Zamawiający unieważnia w całości postępowanie pod nazwą: Prowadzenie zajęć dodatkowych, w tym zajęć specjalistycznych na potrzeby projektu pn. „Akademia aktywności”.
Liczba wyświetleń: 361