Strona główna
Logo unii europejskiej

Części składowe stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT – oprogramowanie do symulacji obwodów szybko sygnałowych, analiz termicznych, projektowania anten - PLCRC/2830701/06/3940/2017

Data publikacji: 17.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2017

Numer ogłoszenia

1069145

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Części składowe stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT – oprogramowanie do symulacji obwodów szybko sygnałowych, analiz termicznych, projektowania anten - PLCRC/2830701/06/3940/2017

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do 27.11.2017, do godziny 09:00.
Szczegóły dotyczące sposobu składnia ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 223 8337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie symulacyjne ułatwiające projektowanie i optymalizację układów elektronicznych i anten z uwzględnieniem układów cyfrowych i analogowych z podziałem na moduły:
1) Oprogramowanie do analizy sygnałów:
Oprogramowanie symulacyjne ułatwiające projektowanie i optymalizację układów elektronicznych z uwzględnieniem układów cyfrowych i modułów analogowych oraz służące do weryfikacji funkcjonowania projektów urządzeń elektronicznych na poziomie mozaiki ścieżek płytki PCB i schematu

2) Oprogramowanie do symulacji termicznych: Oprogramowanie symulacyjne umożliwiające analizę termiczną modułów elektronicznych i identyfikację potencjalnych obszarów ryzyka (np. przegrzanie komponentów) oraz weryfikację sposobu odprowadzania ciepła

3) Oprogramowanie z biblioteką konstrukcji antenowych:
Specjalistyczne oprogramowanie do projektowania anten wykorzystywanych w komunikacji bezprzewodowej wyposażone w bazę typowych konstrukcji antenowych wraz z możliwością adaptacji projektu do konkretnej aplikacji i estymacji parametrów finalnego rozwiązania.

Wymagania ogólne:
Moduły powinny działać razem w jednolitym środowisku obliczeniowym, posiadać jednolity interfejs użytkownika i zapewniać wymianę danych w natywnym formacie plików.
Konfiguracja modułów powinna umożliwiać edycję i przeglądanie danych w trakcie pracy modułów obliczeniowych (proces obliczeniowy nie powinien blokować interfejsu użytkownika).
Wymagana jest licencja sieciowa (serwer licencji) – możliwość instalacji na wielu komputerach przy ograniczeniu liczby użytkowników jednocześnie korzystających z oprogramowania (min. jeden użytkownik).
Oferta powinna zawierać licencje bezterminową na użytkowanie wraz z rocznym okresem utrzymania oprogramowania (bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne).
Oferta powinna obejmować koszt szkolenia wstępnego z instruktorem w siedzibie Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB w Krakowie –długość szkolenia minimum 2 dni, liczba uczestników - 5 osób.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa oraz szkolenie z zakresu oprogramowania do symulacji obwodów szybko sygnałowych, analiz termicznych, projektowania anten.

Przedmiot zamówienia

Wymagania dotyczące oprogramowania do analizy sygnałów (moduł 1):

1.1. Analiza anten w postaci rozkładu 3D pól w zakresie bliskim i dalekim oraz parametrów rozproszenia,
1.2. Analiza dopasowania impedancyjnego obwodów antenowych z uwzględnieniem układów wąsko i szeroko pasmowych z możliwością wyboru rodzaju symulacji elektromagnetycznej (w dziedzinie czasu lub częstotliwości),
1.3. Ekstrakcja parametrów zastępczych modeli połączeń – sprzężenia pojemnościowe, indukcyjne lub sprzężone stratne linie długie dla wielowarstwowych obwodów drukowanych PCB o dużej złożoności,
1.4. Analiza integralności sygnałów na płytce PCB – przebieg czasowy, diagramy oka, przesłuchy,
1.5. Analiza integralności linii i powierzchni zasilających (power plane, ground plane, power line) w obwodach PCB – zastępcze modele RLC dla zjawisk stałoprądowych i impulsowych – mapa spadku napięcia, mapa impedancji, dobór rodzaju i położenia kondensatorów odsprzęgających, niwelacja efektów rezonansowych,
1.6. Symulacja obwodów elektronicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości z wykorzystaniem modeli komponentów typu IBIS, Spice, oraz S. Analizy parametryczne (zadany zakres zmian wartości), optymalizacja wartości komponentów na podstawie zadanej funkcji celu,
1.7. Ekstrakcja elektro- i magnetostatycznych modeli RLC dla arbitralnych struktur 3D zbudowanych z przewodników, dielektryków i materiałów magnetycznych,
1.8. Załączona biblioteka modeli elementów pasywnych (rezystory, kondensatory, indukcyjności) i półprzewodnikowych (diody, tranzystory). Generacja modeli zastępczych w formacie Spice. Zapis wyników symulacji w formacie Touchstone. Import definicji elementów i danych pomiarowych w standardach Spice, Touchstone,
1.9. Import danych z programów do projektowania PCB – formaty ODB++, Allegro, Pads,
1.10. Import danych z programów do projektowania 3D – formaty Step, SolidWorks,
1.11. Akceleracja obliczeń – minimum jedna karta GPU.

Wymagania dotyczące oprogramowania do symulacji termicznych (moduł 2):

2.1. Modelowanie sprzężonej wymiany ciepła w złożeniach urządzeń elektronicznych (elementy elektroniczne, płyta PCB, elementy mechaniczne, wentylatory, obudowa),
2.2. Solver klasy CFD (Computational Fluid Dynamics),
2.3. Modele numeryczne następujących mechanizmów wymiany ciepła: przewodzenie, konwekcja, radiacja,
2.4. Modele numeryczne dla przepływów laminarnych i turbulentnych,
2.5. Import danych z programów do projektowania PCB – formaty ODB++, Allegro, Pads,
2.5. Import danych z programów do projektowania 3D – formaty Step, SolidWorks,
2.6. Akceleracja obliczeń – minimum jedna karta GPU.

Wymagania dotyczące oprogramowanie z biblioteką konstrukcji antenowych (moduł 3):

3.1. Baza konstrukcji antenowych (min. 100 modeli) z możliwością adaptacji projektu do założeń technicznych (np. częstotliwość pracy, zysk antenowych), estymacja właściwości proponowanego rozwiązania. Eksport projektu do oprogramowania symulacyjnego.

W ofercie należy określić prognozowane koszty utrzymania oprogramowania w następnych latach.

Kod CPV

48462000-4

Nazwa kodu CPV

Matematyczne lub prognozujące pakiety oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu moga wziąć udział firmy wobeck których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferenci nie mogą być wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Centrum Badawcze ABB zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów oprogramowania celem weryfikacji spełniania wymogów technicznych (kryterium spełnia lub nie spełnia). Dostawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią licencję ewaluacyjną na okres dwóch tygodni w terminie pięciu dni roboczych od stosownego wniosku. Licencja ewaluacyjna musi być bezpłatna i nie zawierać zobowiązania wyboru oferty. W takim przypadku wynik postępowania będzie ogłoszony po okresie testowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie mozliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta/y zostanie/ą wybrana/e na podstawie kryterium najniższej ceny zakupu.
Ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostaje anulowane
Liczba wyświetleń: 681