Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 14/2017/K090

Data publikacji: 17.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-11-2017

Numer ogłoszenia

1069130

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY
1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 24 listopada 2017 r. do godziny 24:00 :
- drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 14/2017/K090” lub
- w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315.
2. Oferent może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kalina Karewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 522 77 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego EBCL - Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk, Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego EBCL - Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych

Minimalny zakres tematyki szkoleń

• Bilans i inne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o firmie
o Zasady sporządzania bilansu
o Aktywa – majątek firmy, pasywa - kapitały firmy
o Inwentaryzacja
o Rachunek zysków i strat
o Ustalanie wyniku rocznej działalności
o Należności i zobowiązania, rezerwy kapitałowe, umorzenie (amortyzacja) majątku trwałego, oddziaływanie rozliczeń międzyokresowych czynnych na roczne sprawozdanie finansowe, jednostronicowy rachunek zysków i strat, analiza jednostronicowego rachunku zysków i strat

• Analiza wskaźnikowa sytuacji gospodarczej firmy
o Rentowność kapitału własnego (ROE)
o Rentowność majątku (wskaźnik zwrotu z inwestycji - ROI)
o Zdolność płatnicza
o Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku
o Saldo przepływów pieniężnych jako wskaźnik wypłacalności
o Rentowność sprzedaży (obrotu)
o Produktywność i gospodarność

• Prawo spółek
• Rachunek i kalkulacja kosztów firmy
o Cele rachunku kosztów
o Podstawowe pojęcia z rachunku kosztów
o Kalkulacje cenowe
o Podmiotowo – funkcjonalne rozliczanie kosztów
o Rachunek centrów zysku

Szkolenia będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie do ok. dwóch miesięcy, preferowany okres:
od 27.11.2017 r. do 31.01.2018 r.

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 2 grup szkoleniowych, z których każda zrealizuje pełen zakres szkolenia opisanego jako przedmiot zamówienia (Minimalny zakres tematyki szkoleń).
Orientacyjna liczebność grup szkoleniowych: ok. 10-12 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 45 godzin lekcyjnych, tj. 45-minutowych.
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
na podstawie złożonych dokumentów oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM - WAGA (%)
K 1 - Cena ofertowa brutto - 80
K 2 - Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie - 20

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

P C = C N x waga / C R

P C – otrzymane punkty
C N – łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
C R – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w realizacji zajęć z tematyki, której dotyczy szkolenie
Punktacja za doświadczenie trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco:

- doświadczenie minimum dwuletnie – 0 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż pięcioletnie - 5 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż dziesięcioletnie - 10 pkt.
- doświadczenie: nie mniej niż piętnastoletnie – 20 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta/trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą lub odwołania postępowania.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 14/2017/K090

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie, Turystyka i Rekreacja

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K090/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Agnieszka Mroczkiewicz
21.11.2017 godz. 9:50
9.000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 281