Strona główna
Logo unii europejskiej

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Szkolenia BHP wstępnego - ogólnego dla uczestników projektu 3.3.1 RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy. Nr umowy RPPM.03.03.01-22-0005/16-00

Data publikacji: 17.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-11-2017

Numer ogłoszenia

1069099

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można przesłać mailowo lub na poniższy adres lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 9 - w sekretariacie ZSP nr 2 – pokój nr 204 – I piętro), do 27.11.2017 r. do godz.: 12:00. Z dopiskiem oferta na przeprowadzenie Szkolenia BHP wstępnego – ogólnego dla uczniów biorących udział w projekcie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gospodarczy@zsp2.net

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dodatkowych wyjaśnień udziela Pan Jarosław Wiżyn - Jastrzębski email: kierownik.szkolenia@zsp2.net

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 672 41 61 wew.44

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Szkolenia BHP wstępnego - ogólnego dla uczestników projektu 3.3.1 RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Wejherowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeszkolenie uczestników staży w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu BHP wstępnego – ogólnego dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” ul. Strzelecka 9; 84-200 Wejherowo, zgodnie z ramowymi programami szkoleń dla grup stanowiskowych:
a) gr I - 50 uczniów klas o kierunku „technik elektryk” i „elektryk” skierowanych na staże zawodowe;
b) gr II - 15 uczniów klas o kierunku „technik elektronik” skierowanych na staże zawodowe.

Godzinowy wymiar szkolenia - 3 godziny lekcyjne dla każdej grupy.

2. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu ani zakwaterowania prowadzącego szkolenia.

3. Kwota szkolenia ma uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym:
a) sporządzenie dokumentacji szkoleniowej;
b) wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkoleń i po jednym komplecie dla zamawiającego, uwzględniając omawiane zagadnienia;
c) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla wszystkich jego uczestników;
d) sporządzenie sprawozdania oraz protokół ze szkoleń;
e) pomoce dydaktyczne.

4. Zamawiający wymaga doświadczenia w prowadzeniu działalności szkoleniowej -
zrealizowanie w ostatnich dwóch latach minimum dwóch szkoleń tematycznie zgodnych z obszarami szkoleń objętych niniejszym zapytaniem.

Kod CPV

80550000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Harmonogram realizacji zamówienia

do 11 grudnia 2017 r. – grupy i terminy szkoleń BHP do uzgodnienia z zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń BHP.

Dodatkowe warunki

1. Warunkiem ubiegania się Wykonawcy o udzielenie zamówienia jest przedstawienie oferty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: ofertę wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 2 – formularz ofertowy; oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3, posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia szkoleń BHP.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów.
5. Cena musi obejmować wszystkie wymagane przepisami prawa obciążenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

potwierdzenie kwalifikacji do przeprowadzenia szkolenia BHP.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena 100% [sposób oceny ofert: cena jako kryterium wymiernie obliczone zostanie wg wzoru: WP = CN/CO x R, gdzie: WP – wartość punktowa: CN – najniższa proponowana cena brutto, CO – cena oferty badanej, R – ranga (100); maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „cena” wynosi 100].

Wykluczenia

1. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Powiatem Wejherowskim lub Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
a) osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
b) kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WEJHEROWSKI

Adres

3 Maja 4

84-200 Wejherowo

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

585729408

Fax

585729409

NIP

5881831062

Tytuł projektu

Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy

Numer projektu

RPPM.03.03.01-22-0005/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BHP USŁUGI
Bogdan Domian
ul. Nanicka 18
84-200 Wejherowo
27.11.2017 r.
780,00
Liczba wyświetleń: 506