Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa wyposażenia stanowiskowego – pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie biorących udział w stażach i praktykach w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zwanego projektem..

Data publikacji: 16.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-11-2017

Numer ogłoszenia

1068900

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można przesłać mailowo lub na poniższy adres lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 9 - w sekretariacie ZSP nr 2 – pokój nr 204 – I piętro), do 24.11.2017 r. do godz.: 12:00. Z dopiskiem oferta na wyposażenie stanowiskowe dla uczniów biorących udział w projekcie. Rozpatrywane będą tylko oferty, które będą obejmowały wszystkie pozycje niniejszego zapytania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gospodarczy@zsp2.net

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dodatkowych wyjaśnień udziela Pan Jarosław Wiżyn - Jastrzębski email: kierownik.szkolenia@zsp2.net

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 672 41 61 wew.44

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa wyposażenia stanowiskowego – pomocy dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie biorących udział w stażach i praktykach w ramach projektu „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – zwanego projektem.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Wejherowo

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu 3.3.1 RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego - Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Przedmiot zamówienia

zgodnie z załącznikiem rzeczowo - cenowym
1. Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa - 55 szt.
2. Stacja lutownicza cyfrowa - 10 szt.
3. Zestaw wkrętaków precyzyjnych – duży - 15 szt.
4. Nożyce do kabli - 50 szt.
5 Lutownica transformatorowa - 5 szt.
6 Zestaw wkrętaków izolowanych - średni - 50 szt.
7 Szczypce boczne - 10 szt.
8 Szczypce płaskie izolowane - 50 szt.
9 Nóż do usuwania izolacji z przewodów elektrycznych - 50 szt.
10 Pincety antystatyczne – zestaw 5 szt. Pincety w wykonaniu antystatycznym (ESD), - 11 szt.
11 Uniwersalny ściągacz izolacji do przewodów koncentrycznych i teleinformatycznych - 10 szt.
12 Mata antystatyczna – komplet - 10 szt.
13 Multimetr cyfrowy - 15 szt.
14 Tester elektryka - 50 szt.

Kod CPV

44512000-2

Nazwa kodu CPV

Różne narzędzia ręczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga aby dostawy zrealizowane były w terminie max. 3 dni roboczych od daty zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
* kwota brutto. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.

Wykluczenia

1. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są z Powiatem Wejherowskim lub Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wybory wykonawcy:
a) osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
b) kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WEJHEROWSKI

Adres

3 Maja 4

84-200 Wejherowo

pomorskie , wejherowski

Numer telefonu

585729408

Fax

585729409

NIP

5881831062

Tytuł projektu

Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy

Numer projektu

RPPM.03.03.01-22-0005/16-00
Liczba wyświetleń: 380