Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 11/2017/K089

Data publikacji: 16.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-11-2017

Numer ogłoszenia

1068820

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza oferty - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Podpisaną czytelnie ofertę należy złożyć w terminie do 24 .11. 2017 r. do godziny 9.00.
Miejsce składania ofert:
w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 11/2017/K089”.
2. Oferent może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kalina Karewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 522 77 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk i/lub Sopot i/lub Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Celem jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Studenci w ramach kursu, będą mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe w dziedzinie zasad, metod i praktyk radzenia sobie z ryzykiem w konkretnych sytuacjach. Kurs powinien odnosić się do obowiązujących aktów prawnych, zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa XXI wieku oraz zajęć praktycznych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym.

Warsztaty zakończy egzamin wewnętrzny, który przeprowadzony będzie w formie zajęć praktycznych.

Program warsztatów:
I. Obowiązujące akty prawne w Polsce
1. Ochrona osób i mienia.
2. Ochrona imprez masowych: rozrywkowe, sportowe, muzyczne, państwowe i samorządowe.
3. Ochrona i konwojowanie wartości pieniężnych.
4. Kodeks Karny i inne ustawy-nowelizacja przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
II. Terroryzm w Polsce i na świecie
1. Historia terroryzmu.
2. Akty terrorystyczne- przebieg zdarzeń i cele.
3. Metody działań terrorystów w Polsce i na świecie.
4. Broń, materiały wybuchowe i pirotechniczne oraz sprzęt używany do aktów terrorystycznych i
aktów terroru kryminalnego.
5. Terror kryminalny w Polsce od roku 1989r.
III. Przestępczość kryminalna w Polsce
1. Przestępczość w Polsce-rys historyczny
2. Przestępczość zorganizowana w Polsce
a) narkotyki,
b) broń i materiały wybuchowe,
c) przestępczość samochodowa,
d) handel ludźmi i prostytucja,
e) uprowadzenia i porwania dla okupu.
IV. Przedmioty używane do popełniania różnego rodzaju przestępstw
a) przestępczość samochodowa,
b) narkotyki,
c) oszustwa,
d) przestępczość kryminalna pseudokibiców.
V. Zajęcia praktyczne
a) Zajęcia na strzelnicy: strzelanie z różnych rodzajów broni palnej, środki ochrony-hełmy kamizelki
kuloodporne
b) Działanie materiałów pirotechnicznych i mat. Wybuchowych
c) Metody skutecznej ochrony i sposoby rozpoznawania i zapobiegania

Warsztaty będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych/uzgodnionych przez Zamawiającego.
Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe na zajęcia teoretyczne.
Wykonawca zapewni odpowiednio wyposażone sale na zajęcia praktyczne.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie ok. dwóch miesięcy, preferowany okres: od 25.11.2017 do 31.12.2017

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 1 grupy warsztatowej, która zrealizuje pełen zakres warsztatów opisany jako przedmiot zamówienia. Orientacyjna liczebność grupy szkoleniowej: ok. 10-14 osób w grupie.
Na przeprowadzenie szkolenia dla jednej grupy przewidziano łącznie 44 godziny lekcyjne (45-minutowe)
Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Dodatkowe warunki

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonej dokumentacji ofertowej zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM - WAGA (%)
K1 - Cena ofertowa brutto* - 75
K2 - Doświadczenie trenera w pracy w służbach mundurowych, takich jak: jednostki specjalne policji, prewencja, służba operacyjno- rozpoznawcza, służba kryminalna - 10
K3 - Doświadczenie trenera w udziale w akcjach ratowniczych - 5
K4 - Posiadanie przez trenera dopuszczenia do posiadania broni palnej w celu ochrony innych osób oraz mienia - 10
* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto (max 75 pkt.)
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc = Cn x waga/ Cr

Pc – otrzymane punkty
Cn– łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
Cr – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w pracy w służbach mundurowych, takich jak: jednostki specjalne policji, prewencja, służba operacyjno- rozpoznawcza, służba kryminalna

Punktacja za liczbę lat doświadczenia trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco (max 10 pkt.)

- Liczba lat: do 5 – 0 pkt.
- liczba lat: od 5 do 8 – 5 pkt.
- liczba lat: ponad 8 – 10 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

K3- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w udziale w akcjach ratowniczych

Punktacja za liczbę lat doświadczenia trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco (max 5 pkt.)

- Liczba lat: do 5 – 0 pkt.
- liczba lat: od 5 – 5 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

K4- Kryterium oceny – Posiadanie przez trenera dopuszczenia do posiadania broni palnej w celu ochrony innych osób oraz mienia

Punktacja w określonym obszarze przyznawana będzie następująco (max 10 pkt.)

- trener określone dopuszczenie posiada – 10 pkt.
- trener określonego dopuszczenia nie posiada – 0 pkt.

Weryfikacja deklarowanego dopuszczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne dopuszczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2+K3+K4).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 11/2017/K089

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K089/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

JASMAR CBiO
Mariusz Jaskulski
ul. 10 lutego 33/509
81-364 GDYNIA
21.11.2017
cena: 5.280,00 PLN
Liczba wyświetleń: 360