Strona główna
Logo unii europejskiej

Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Data publikacji: 15.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-11-2017

Numer ogłoszenia

1068645

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

OGŁOSZENIE 4/COJ/2017/SZK W związku z realizacją projektu pn. „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00, Gmina Miejska Kamienna Góra, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na organizację szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół w Kamiennej Górze.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 03.11.2017 r. w siedzibie zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra z dopiskiem:
"Oferta na przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów doskonalących pn. „Szkolenia nauczycieli w zakresie kompetencji kluczowych uczniów”
oraz nazwą, dokładnym adresem Oferenta
2. Oferta może być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera: adres jak powyżej.
3. Oferta może być złożona osobiście: adres jak powyżej.
4. Oferta może być przesłana pocztą elektroniczną: izabela.przyk@umkg.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

izabela.przyk@umkg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Przyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

75 744 17 12

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, biorących udział w projekcie „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”.
1. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową organizację i przeprowadzenie 15 szkoleń, w tym: opracowanie programów szkoleń, przeprowadzenie zajęć, przygotowanie i wydanie materiałów szkoleniowych dla uczestników, przeprowadzenie weryfikacji nabycia kompetencji, przygotowanie i wydanie, za poświadczeniem, zaświadczeń o ukończonym szkoleniu, zebranie potwierdzeń obecności nauczyciela zakwalifikowanego do danego szkolenia (lista obecności), zapewnienie poczęstunku (różnego rodzaju ciastek).
2. Szkolenia będą obejmowały zakres tematyczny, określony w zapytaniu ofertowym w części I, pkt 2.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: kamiennogórski Miejscowość: Kamienna Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja zadania projektowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli dwóch szkół z terenu Gminy Miejskiej Kamienna Góra, biorących udział w projekcie „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”.
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra projektu „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 14 czerwca 2019 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada doświadczenie w realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia, tj: Wykonawca posiada doświadczenie w organizacji i realizacji szkoleń dla nauczycieli tj. zrealizował co najmniej 100 szkoleń/warsztatów/kursów w ostatnich trzech latach, licząc od dnia składania ofert. Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 2– Oświadczenie o spełnianiu warunków.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, szczegóły w "Zapytaniu ofertowym".

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, szczegóły w "Zapytaniu ofertowym".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania ramowych programów dla każdego z 15 szkoleń. Programy szkoleń muszą obejmować najistotniejsze zagadnienia dotyczące ww. zakresu tematycznego, a zajęcia być prowadzone metodami zapewniającymi zainteresowanie nauczycieli oraz ich aktywny udział.
2. Programy szkoleń powinny zawierać następujące informacje: cel, metody, treści i wykaz kompetencji (wyodrębniony zestaw efektów szkolenia), które nabędzie nauczyciel oraz propozycję ich weryfikacji (np. ankiety/testy).
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem poszczególnego szkolenia przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowany, zgodnie z powyżej podanym opisem, program danego szkolenia.
4. Czas trwania jednego szkolenia to 6 godzin lekcyjnych, szkolenia rozpoczynają się po godzinie 14:00. Szkolenia będą odbywały się na terenach szkół, biorących udział w projekcie.
5. Szkolenia obejmą 60 nauczycieli pogrupowanych w 3 grupy (po 20 n-li w każdej grupie). Łączna ilość szkoleń 15.
6. Tworzenie grup i rekrutacja na poszczególne szkolenia - po stronie Zamawiającego.
7. Szkolenia powinny być prowadzone metodami zapewniającymi zainteresowanie nauczycieli oraz ich aktywny udział.
8. Po zakończeniu szkolenia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: listy obecności, potwierdzenie odbioru zaświadczeń, ocenę nabycia kompetencji z załącznikami (w formie ankiet/testów) w terminie nie późniejszym niż do 7 dni od zakończenia szkolenia.
9. Płatność za zakres zamówienia będzie się odbywać w trzech częściach (każda część obejmie 5 szkoleń) w terminie 30 dni od dnia wystawienia rachunku/faktury.
10. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową oraz sprzęt TIK w razie potrzeby.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający informuje, a Wykonawca składający ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się między innymi następujące zapisy:
1) Przewidujące karę umowną w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę zamówienia w sposób zgodny
z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
2) Przewidujące karę umowną w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia za każdy dzień opóźnienia;
3) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącenia naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy;
4) Zastrzegające prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat, jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy oraz pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku
z tym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:
1) W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy, zmniejszenie wartości zamówienia);
2) Zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teleadresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
3) Zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
4) Ograniczenia zakresu usługi wynikającego z braku środków finansowych Zamawiającego lub innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
5) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
6) Zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 - formularz cenowy Wykonawcy.
2. Załącznik nr 2– wzór oświadczenia o spełnianiu warunków.
3. Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku powiązań.
4. Załącznik nr 4 – doświadczenie.
5. Załącznik nr 5 - wzór umowy.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty na podstawie wypełnionego formularza cenowego (załącznik nr 1) zostaną poddane ocenie merytorycznej wg następujących kryteriów:

Kryterium Waga (%)
Cena ofertowa 50
Doświadczenie 50

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów obliczonych wg wzoru:

P = OPc + OPd gdzie:
P – całkowita liczba punktów;
OPc – ocena punktowa za kryterium „Cena ofertowa”
OPd - ocena punktowa za kryterium „Doświadczenie”.

Sposób obliczenia ceny:
cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie w kwocie brutto wraz z podaniem kwoty podatku VAT;
cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen,
cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia,
w kryterium „Cena ofertowa” zostanie zastosowany wzór:

liczba punktów=(najniższa cena oferowana brutto)/(cena badanej oferty brutto) x 50

W kryterium „Doświadczenie” ocenie podlega doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przy świadczeniu usług podobnych do przedmiotu zamówienia. Punkty (wartość punktowa oferty) przyznaje się w skali od 10do 50 w następujący sposób:
1) oferta, w której Wykonawca zaproponował osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła minimum 300 godzin szkoleniowych o tematyce zbliżonej do wskazanej w części I pkt 2 niniejszej dokumentacji, otrzymuje 10 punktów;
2) oferta, w której Wykonawca zaproponował osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła od 301 do 400 godzin szkoleniowych w zakresie zbliżonym do wskazanego w części I pkt 2 niniejszej dokumentacji, otrzymuje 20 punktów;
3) oferta, w której Wykonawca zaproponował osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła od 401 do 500 godzin szkoleniowych w zakresie zbliżonym do wskazanego w części I pkt 2 niniejszej dokumentacji, otrzymuje 30 punktów;
4) oferta, w której Wykonawca zaproponował osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła od 501 do 600 godzin szkoleniowych w zakresie zbliżonym do wskazanego w części I pkt 2 niniejszej dokumentacji, otrzymuje 40 punktów;
5) oferta, w której Wykonawca zaproponował osobę, która w okresie ostatnich 3 lat przeprowadziła od 601 godzin szkoleniowych w zakresie zbliżonym do wskazanego w części I pkt 2 niniejszej dokumentacji, otrzymuje 50 punktów;
Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania przez więcej niż jednego Oferenta takiej samej liczby punktów zostaną przeprowadzone negocjacje cenowe.

Wykluczenia

2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są
z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 3 - oświadczenie o braku powiązań.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA

Adres

pl. Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

dolnośląskie , kamiennogórski

Numer telefonu

075-64-55-125

Fax

0756455150

NIP

6140102927

Tytuł projektu

Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze.

Numer projektu

RPDS.10.02.04-02-0009/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała, Agnieszka Szywała s.c.
58-100 Świdnica
ul. Łukasińskiego 2/3
Oferta wpłynęła 23.11.2017 r.
Cena oferty: 46 500,00 zł (brutto).
Liczba wyświetleń: 678