Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem pomieszczeń/sal na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zawodowego/szkoleń/warsztatów poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu, na terenie woj. Podlaskiego.

Data publikacji: 15.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2017

Numer ogłoszenia

1068478

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja i rozwój – outplacement w woj. podlaskim”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację zamówienia polegającego na „wynajmie pomieszczeń” zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Miejsce i sposób składania ofert

a) Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy oraz oświadczenie oferenta/wykonawcy.
b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2017r., do godz. 23:59
c) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ,Wykonawca może złożyć ofertę na minimum 1, maksymalnie 6 części zamówienia.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
e) Ofertę prosimy dostarczyć:
• osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 22.11.2017r.. do godz. 23:59 – na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zamówienie dotyczące wynajmu sal – część……” – należy uzupełnić numery części, na które Wykonawca składa ofertę.

lub

• drogą mailową na adres:
2017podlaskie@4system.com
w tytule maila wpisując: „Oferta na zamówienie dotyczące wynajmu sal – część……” - należy uzupełnić numery części, na które Wykonawca składa ofertę.
f) O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego/data wpływu na skrzynkę e-mailową Zamawiającego.
g) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
h) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
i) Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
j) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.11.2017r. (czwartek) o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.
k) Pytania dotyczące postępowania należy kierować wyłącznie e-mailowo na adres 2017podlaskie@4system.com, najpóźniej do dnia 19.11.2017 r. do godz. 10:00 Odpowiedzi na pytania zostaną upublicznione na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania zapytania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

2017podlaskie@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karina Hrynczuk, e-mail: k.hrynczuk@4system.com

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 68 45 10 888 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy wynajmu pomieszczeń.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Miejscowość: woj. podlaskie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wynajem pomieszczeń na potrzeby wsparcia realizowanego w ramach projektu, które będzie udzielane Uczestnikom Projektu. Zamówienie będzie polegało w szczególności na:
- Część I Wynajmie pomieszczeń na indywidualne doradztwo zawodowe dla 70 osób, łącznie 280 godz. zegarowych,
- Część II Wynajmie pomieszczeń na indywidualne doradztwo zawodowe dla 10 osób, łącznie 40 godz. zegarowych,
- Część III. Wynajmie pomieszczeń na warsztaty poradnictwa psychologicznego dla 70 osób, łącznie 112 godzin zegarowych,
- Część IV. Wynajmie pomieszczeń na warsztaty poradnictwa psychologicznego da 10 osób, łącznie 32 godzin zegarowych,
- Cześć V. Wynajmie pomieszczeń na szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” dla 10 osób, łącznie 80 godzin zegarowych,
- Część VI. Wynajmie pomieszczeń na szkolenia zawodowe dla 70 osób, łącznie 1 400 godzin zegarowych.

Przedmiot zamówienia

Wynajem pomieszczeń/sal na potrzeby przeprowadzenia doradztwa zawodowego/szkoleń/warsztatów poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu, na terenie woj. Podlaskiego.
Dokładny opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczny

Harmonogram realizacji zamówienia

• I części:
- IV kwartał 2017r.
- I-III kwartał 2018r.
• II części:
- IV kwartał 2017r.
- I-II kwartał 2018r.
• III części:
- IV kwartał 2017r.
- I-III kwartał 2018 r.
• IV części:
- IV kwartał 2017r.
- I-II kwartał 2018r.
• V części:
- I-II kwartał 2018r.
• VI części:
- I-IV kwartał 2018r.
- I kwartał 2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

II.2. Warunki, jakie powinien spełniać Oferent/Wykonawca dla I, II, III, IV, V, części zamówienia: Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:
a) co najmniej jedną usługę polegającą na wynajmie sal/pomieszczeń w wymiarze łącznie min. 250 godz. zegarowych z przeznaczeniem do prowadzenia szkoleń/warsztatów poradnictwa psychologicznego/doradztwa zawodowego. Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia
II. 3 Warunki, jakie powinien spełniać Oferent/Wykonawca dla VI części zamówienia:
Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:
a) co najmniej jedną usługę polegającą na wynajmie sal/pomieszczeń w wymiarze łącznie min. 700 godz. zegarowych z przeznaczeniem do prowadzenia szkoleń/warsztatów. Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

Oferent/Wykonawca wykaże, że posiada/dysponuje na terenie województwa podlaskiego salami/pomieszczeniami, w których może bez przeszkód odbywać się indywidualne doradztwo zawodowe.

Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdą się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności.
Umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym może zostać zaktualizowana pod kątem terminu oraz harmonogramu realizacji umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- formularz ofertowy
- oświadczenie oferenta/wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- cena – 90%
- gotowość udostępnienia sal szkoleniowych – 10%
2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- cena - 90 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:

Cmin
C = ------------- x 90
C oB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

- gotowość udostępnienia sal szkoleniowych – 10%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

 za termin udostępnienia wynoszący od 7 dni do 10 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
 za termin udostępnienia wynoszący od 4 dni do 6 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 50 punktów
 za termin udostępnienia wynoszący do 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów

Przez „gotowość do udostępnienia sal szkoleniowych” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na sale szkoleniowe.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 11 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do udostępnienia sal szkoleniowych x 10 %
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do udostępnienia sal szkoleniowych.

Wykluczenia

Uwaga!
Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30/0

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Adaptacja i rozwój - outplacement w woj. podlaskim

Numer projektu

RPPD.02.04.00-20-0011/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego i konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 1 pkt 6 Pzp.
Liczba wyświetleń: 642