Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 10/2017/K089

Data publikacji: 13.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2017

Numer ogłoszenia

1067984

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
Podpisaną czytelnie ofertę należy złożyć w terminie do 21 .11. 2017 r. do godziny 9.00.

Miejsce składania ofert:
w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B315 lub w Kancelarii WSB w Gdańsku lub drogą elektroniczną na adres ekarewicz@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 10/2017/K089”.
2. Oferent może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekarewicz@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Kalina Karewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 522 77 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów w formie zajęć praktycznych z zakresu nauki praktycznego wykorzystania technik kryminalistycznych w ramach śledczego badania miejsca zdarzenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie”. Celem projektu jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u studentów kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie poprzez udział w Programie Rozwoju Kompetencji oferowanym przez WSB w Gdańsku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów w formie zajęć praktycznych z zakresu nauki praktycznego wykorzystania technik kryminalistycznych w ramach śledczego badania miejsca zdarzenia.

Warsztaty zakończy egzamin wewnętrzny, który przeprowadzony będzie w formie zajęć praktycznych.

Program kursu:

• teoretyczne wprowadzenie do kryminalistyki, zapoznanie z taktyką i technikami kryminalistycznymi realizowanymi przez technika kryminalistyki podczas śledczego badania miejsca zdarzenia;
• praktyczne wykorzystanie daktyloskopii, cheiroskopii, podoskopii, otoskopii i cheiloskopii kryminalistycznej podczas oględzin z wykorzystaniem proszków daktyloskopijnych, pistoletu cyjanoakrylowego, foli kryminalistycznych;
• praktyczne wykorzystanie traseologii, osmologii kryminalistycznej podczas oględzin z wykorzystaniem odlewów gipsowych, tamponów zapachowych oraz foli kryminalistycznych;
• praktyczne wykorzystanie mechanoskopii kryminalistycznej oraz zabezpieczanie mikrośladów z wykorzystaniem odlewów sylikonowych, foli do mikrośladów;
• wykonanie oględzin miejsca zdarzenia poprzez oznaczenie ujawnionych śladów, dokumentowanie umiejscowienia śladów (szkic kryminalistyczny, metryczka śladowa) oraz dokumentowanie miejsca zdarzenia na protokole oględzin;
• praktyczne wykonanie oględzin miejsca zdarzenia z wykorzystaniem poznanych technik kryminalistycznych oraz stosownej dokumentacji procesowej w ramach egzaminu wewnętrznego.
Podsumowanie i zakończenie kursu.

Warsztaty będą się odbywać na terenie Trójmiasta, w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zapewni odpowiednio wyposażone sale szkoleniowe.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie ok. dwóch miesięcy, preferowany okres od 22.11.2017r. do 30.12.2017r.

W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą zajęcia dla 1 grupy warsztatowej - do ok. 20 osób.
Na przeprowadzenie szkoleń dla jednej grupy przewidziano łącznie 56 godzin lekcyjnych (45-minutowych).

Terminy szczegółowe szkoleń wskaże Zamawiający zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego harmonogramem szkoleń.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/2017/K089

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/2017/K089

Potencjał techniczny

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/2017/K089

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/2017/K089

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/2017/K089

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/2017/K089

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/2017/K089

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – Etap 1, dokonywana jest na podstawie złożonej oferty zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto* 75
Doświadczenie trenera w pracy na stanowisku technika kryminalistyki, wykonującego czynności terenowe w jednostce Policji 25
* pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

K1 - Kryterium oceny – cena ofertowa brutto (max 75 pkt.)
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

Pc = Cn x waga/ Cr

Pc – otrzymane punkty
Cn– łączna cena brutto oferty z najniższą ceną
Cr – łączna cena brutto oferty rozpatrywanej

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

K2- Kryterium oceny – Doświadczenie trenera w pracy na stanowisku technika kryminalistyki, wykonującego czynności terenowe w jednostce Policji

Punktacja za liczbę lat doświadczenia trenera w określonym obszarze przyznawana będzie następująco (max 25 pkt.)

- Liczba lat: do 2 – 0 pkt.
- liczba lat: od 2 do 5 – 10 pkt.
- liczba lat: ponad 5 – 25 pkt.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV trenera.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty trenera poświadczające odnośne doświadczenie.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą łączną punktację spośród ocenianych = K (K=K1+K2).

W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
2. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wykluczenia

Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 10/2017/K089

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Rozwój kompetencji studentów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku kierunków Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Prawo, Prawo w biznesie

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K089/16-00
Liczba wyświetleń: 295