Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia do pracowni elektronicznej oraz odzieży ochronnej

Data publikacji: 13.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-11-2017

Numer ogłoszenia

1067978

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pt. „Bilans kompetencji elektronika 2” nr WND-RPSL.11.02.03-24-0096/17 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienia potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty na dostawę wyposażenia

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 21 listopada 2017 r. do godziny 16.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy:
1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub
2. wysłać pocztą na adres Zamawiającego:
Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.
ul. Celulozowa 19A/6
87-800 Włocławek
3. lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 509 072 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Bilans kompetencji elektronika 2”. W skład zamówienia wchodzi:
Część A - doposażenie pracowni zawodowej dla elektroników w 6 stanowisk roboczych oraz sprzęt pomiarowy dla uczniów/uczennic– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
Część B - doposażenie stażysty w odzież ochronną – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ( 5 Kobiet )
z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez doposażenie pracowni zawodowej dla elektroników w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu oraz wyposażenie stażystów w odzież ochronną.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Bilans kompetencji elektronika 2”. W skład zamówienia wchodzi:
Część A - doposażenie pracowni zawodowej dla elektroników w 6 stanowisk roboczych oraz sprzęt pomiarowy dla uczniów/uczennic– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
Część B - doposażenie stażysty w odzież ochronną – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1
Szczegółowy opis całości przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Kod CPV

38000000-5

Nazwa kodu CPV

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39151200-7 – Stoły robocze
39113000-7 – Różne siedziska i krzesła
42661000-7 – Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo
31500000-1 – Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44512000-2 – Różne narzędzia ręczne
44315300-4 – Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo
44424200-0 – Taśma przylepna
18130000-0 – Specjalna odzież robocza
18830000-6 – Obuwie ochronne
31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
18113000-4 – Odzież przemysłowa
31120000-3 – Generatory
38342000-4 – Oscyloskopy
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny ( z wyjątkiem szklanego)

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji został określony odrębnie dla każdej części:
Część A - doposażenie pracowni zawodowej dla elektroników w 6 stanowisk roboczych orz sprzęt pomiarowy dla uczniów/uczennic– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,
Część B – doposażenie stażysty w odzież ochronną – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Potencjał techniczny

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z zapytaniem ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagane jest, aby Oferent znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia na warunkach przedstawionych w zapytaniu ofertowym. (ocena dokonywana na podstawie oświadczenia Oferenta)

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom.

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się:
1/ wypełnione przez Wnioskodawcę:
a/ oferta
b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych
2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Część A - Doposażenie pracowni zawodowej w 6 stanowisk roboczych oraz sprzęt pomiarowy
1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 70 %
Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 70,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena – 70%,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

2. Kryterium oceny ofert: Okres gwarancji i rękojmi – 30%,
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30,
- Zamawiający wymaga, by minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosił minimum 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Udzielony okres gwarancji i rękojmi Przyznana ilość punktów
1 12 miesięcy 0
2 powyżej 12, do 18 miesięcy 10
3 powyżej 18, do 24 miesięcy 20
4 24 miesiące i więcej 30
Łączna punktacja = pkt.1/ + pkt.2/
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

Część B - Doposażenie stażysty w odzież ochronną
1. Kryterium oceny ofert: Cena (brutto) - 70 %
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 70,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie:
- PC - liczba punktów w kryterium Cena,
- Cn- najniższa cena spośród ważnych ofert,
- Cb- cena badanej oferty.
Ocena punktowa tego kryterium zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.
2. Kryterium oceny ofert: Szybkość dostawy – 30%
- Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 30,
- Wykonawca zadeklaruje w ofercie, w ciągu ilu dni roboczych od otrzymania zapotrzebowania Zamawiającego, jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu wskazana przez niego ilość wyrobów objętych zamówieniem,
- Zamawiający wymaga, by reakcja Wykonawcy nie była dłuższa niż 15 dni roboczych,
- Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg zasady określonej w poniższej tabeli:
Lp. Szybkość dostawy
[dni roboczych] Przyznane punkty
1. 15 dni 0
2. 11 do 14 dni 5
3. 6 do 10 dni 15
4. 5 dni 30
Łączna punktacja = pkt.1/ + pkt.2/
Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą sumę punktów.

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

BILANS KOMPETENCJI ELEKTRONIKA 2

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-0096/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniu 17.11.2017 r. wpłynęła jedna oferta firmy Renex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek;
Cena oferty 333.240,00 zł. brutto.
W dniu 22.11.2017r. wysłano do firmy Renex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Al. Kazimierza Wielkiego 6E informację o wyborze oferty i jednocześnie zaproszenie do negocjacji podanej ceny.
W dniu 23.11.2017r. przeprowadzono negocjacje cenowe. W wyniku analizy oraz możliwości budżetu Zamawiającego. W trakcie negocjacji Oferent postanowił zmniejszyć swoją ofertę cenową do 331.381,60 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 315