Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup sześcioosiowego robota przemysłowego z kontrolerem o udźwigu 4kg opartego o sterownik PLC

Data publikacji: 10.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-11-2017

Numer ogłoszenia

1067587

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ”Zakup sześcioosiowego robota przemysłowego z kontrolerem o udźwigu 4kg opartego o sterownik PLC”. Rodzaj zamówienia: zakup.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do specyfikacji - Opis przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy opisując przedmiot zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych, nazw producenta, nazw patentów, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie (dostawę) innych równoważnych rozwiązań. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, poprzez złożenie stosownych dokumentów
i certyfikatów, że oferowane przez niego usługi lub dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.
Rozliczenie nastąpi w PLN.
5. Wspólny Słownik Zamówień – CPV:
Przedmiot główny:
42997300-4 – Roboty przemysłowe.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.
2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasady procedury „Zapytania ofertowego”
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:
- strona internetowa Zamawiającego
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
- w bazie konkurencyjności na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert: do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 16.00 (ostateczna data i godzina dostarczenia oferty).
2. Oferty należy przesyłać i składać na adres:
Alnea Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 7, 11-034 Stawiguda
z opisem:
”Zakup sześcioosiowego robota przemysłowego z kontrolerem o udźwigu 4kg opartego o sterownik PLC”
OFERTA
Nie otwierać przed 20 listopada 2017 r. godz. 08.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

krzysztof.kaminski@alnea.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Kamiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509800201

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie kompletnego sześcioosiowego robota przemysłowego z kontrolerem o udźwigu 4kg.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Stawiguda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest przedsięwzięciem, na które otrzymał dofinansowanie
z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach osi priorytetowej:
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
Przedmiot zamówienia będzie użyty do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie kompletnego sześcioosiowego robota przemysłowego z kontrolerem o udźwigu 4kg.

Cechy robota:

1. Sześcioosiowy robot przemysłowy o udźwigu 4kg z kontrolerem opartym o sterownik PLC. Powtarzalność ramienia robota: maksimum 0,04 mm
2. Pendant robota z kolorowym wyświetlaczem dotykowym
3. PLC CPU z modułem Ethernet, moduł zasilania i płyta bazowa
4. Moduły 16 wejść i 16 wyjść

W skład robota wchodzą elementy wymienione w załączonej ofercie.

Kod CPV

42997300-4

Nazwa kodu CPV

Roboty przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa robota do 15 grudnia 2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Patrz: załącznik

Wiedza i doświadczenie

Patrz: załącznik

Potencjał techniczny

Patrz: załącznik

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Patrz: załącznik

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Patrz: załącznik

Dodatkowe warunki

Patrz: załącznik

Warunki zmiany umowy

Patrz: załącznik

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Patrz: załącznik

Zamówienia uzupełniające

Patrz: załącznik

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:
LP Nazwa kryterium oceny oferty Waga
(maksymalna liczba punktów)
1 Cena 60% (60 punktów)
2 Okres płatności 40% (40 punktów)

gdzie:
• „Cena” – 60%
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 60 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Wartość punktowa = 60 x (Cmin / Cb), gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert,
Cb - cena oferty badanej.
• „Okres płatności” – 40%
Oferta z najdłuższym okresem płatności (odroczenie płatności) otrzyma 40 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Wartość punktowa = 40 x (Ob / Omax), gdzie:
Omax - najdłuższy okres płatności,
Ob – okres płatności badanej oferty.
Okres płatności ma być wyrażony w dniach z uwzględnieniem warunków płatności za bieżący bądź poprzedzający miesiąc.
Uwaga: w przypadku rozłożenia płatności na raty, okres płatności wylicza się wg następującej zależności: Suma[% kwoty x okres płatności danej kwoty]
Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ALNEA SP. Z O.O.

Adres

Księcia Janusza 23

Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

509800201

NIP

5272691819

Tytuł projektu

Automatyczny system optycznego pozycjonowania w przestrzeni antropomorficznych robotów przemysłowych,.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0016/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany wykonawca: Fanuc Robotics Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wenty 2, 52-407 Wrocław. Oferta wpłynęła 17 listopada 2017 r. o godz. 8.37. Oferta opiewa na kwotę 68.600,00 zł netto.
Liczba wyświetleń: 613