Strona główna
Logo unii europejskiej

Obrabiarka CNC

Data publikacji: 09.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-11-2017

Numer ogłoszenia

1067316

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:
Tadeusz Moskała PPTU STOLMOS
Jasienica 546
43-385 Jasienica

do dnia 17.11.2017 do godziny 15:00
Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej:
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.stolmos.pl
6) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tadeusz Moskała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 196 883

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Obrabiarka CNC - 1 szt., nowa

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Jasienica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa nowej obrabiarki CNC - 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obrabiarka CNC wg. poniższej specyfikacji:

KONFIGURACJA I PARAMETRY
Liczba osi CNC w pełni interpolowanych Minimum 5
Skok osi X Nie mniejszy niż 3300mm
Skok osi Y Nie mniejszy niż 2300mm
Skok osi Z Nie mniejszy niż 1000mm
Liczba niezależnych elektrowrzecion Minimum 4
Moc każdego elektrowrzeciona Minimum 7,5 kW
Prześwit bramy roboczej Nie mniejszy niż 3000 mm
Zakres obrotu osi poziomej – oś A bez limitu
Zakres obrotu osi pionowej – oś C Nie mniej niż 720°
Maksymalna szybkość ruchu w osi X i Y Nie mniej niż 50 m/min
Maksymalna szybkość ruchu w osi Z Nie mniej niż 35 m/min
Maksymalna szybkość ruchu osi obrotowych A i C Nie mniej niż 45 obr./min.
Moc elektrowrzecion (każde) Min. 7,5 (S1) kW
Maksymalna szybkość obrotowa elektrowrzecion 24 000 obr./min.
Uchwyty narzędziowe ER32 lub ER40
Chłodzenie elektrowrzecion sprężone powietrze
Liczba stołów roboczych 1
Rodzaj konstrukcji powierzchni roboczej Stół belkowy
Wymiary konsoli Długość minimalna 1200mm, przekrój minimalny 110 × 70mm,
Materiał: lity stop aluminium lub stal
Liczba konsoli 3
Cyfrowy sterownik numeryczny z pełną interpolacją pięcioosiową, z funkcją RTCP 1
Inerfejs komunikacyjny na szafie sterowniczej 1
Przenośny pilot sterowania z płynną regulacją posuwu 1
Falowniki do sterowania elektrowrzecionami 2
Serwonapędy AC, sterowanie - system w pełni cyfrowy 5
Szafa elektryczna z klimatyzatorem i filtrem przeciwpyłowym 1
Centralny, progresywny system smarowania, sterowany sterownikiem numerycznym 1
Oprogramowanie optymalizacyjne CAD/CAM z możliwością generowanie ścieżek na podstawie makr parametrycznych wraz z wizualizacją - licencja dwustanowiskowa Tak
Zabudowa ochronna, czterościenna, z możliwością pracy naprzemiennej po rozbudowie maszyny o drugi stół roboczy.
Drzwi automatyczne, sterowane pneumatycznie z demontowaną przegrodą, umożliwiającą pracę naprzemienną. Tak
Deklaracja CE Tak
Czujnik pomiaru długości narzędzia Tak
Pompa próżniowa łopatkowa o wydajności min. 160 m3/h Tak
Dociski do pneumatycznego mocowania elementów obrabianych na stole roboczym, mogące służyć do bazowania elementów 5
Dodatkowe, demontowalne chwytaki zaciskowe do mocowania elementów graniakowych, z regulacją położenia pionowego. Maksymalny przekrój elementu mocowanego: 100x150 mm, bazowanie od dołu do górnej płaszczyzny zacisku z systemem zautomatyzowanego pozycjonowania i ustawiania tych chwytaków. 3
Przystosowanie do rozbudowy maszyny o drugi stół roboczy o takich samych parametrach i wyposażeniu w przyszłości, co umożliwi bezpieczną pracę w trybie naprzemiennym Tak
Maksymalna wysokość maszyny w górnym, skrajnym położeniu osi Z 3200mm
Maksymalna powierzchnia potrzebna do zainstalowania maszyny 5000 × 7000mm

Dodatkowe informacje:
- urządzenie zostanie dostarczone na koszt własny Oferenta
- w ramach ceny urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia podstawowego instruktażu w zakresie obsługi

Kod CPV

42612000-9

Nazwa kodu CPV

Centra obróbkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy
Ostateczny termin realizacji zamówienia: 15.03.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości.

Weryfikacja na podstawie oświadczenia oferenta.

Dodatkowe warunki

W przypadku zastosowania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia (nazw producentów) Zamawiający zezwala na stosowanie technologii, materiałów czy urządzeń równoważnych, tj. takich, które spełniają wymagania techniczne, funkcjonalne oraz użytkowe określone przez Zamawiającego. Użycie nazw własnych lub znaków towarowych służyć ma jedynie sprecyzowaniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Każdy z Oferentów może zastosować technologie równoważne i/lub równorzędne odpowiadające parametrom technicznym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym przetargu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena (C)

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
75 pkt – oferta z najniższą ceną całkowitą netto
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
C = Cmin / Ck x 75 pkt
C – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin – cena najniższej oferty
Ck – cena rozpatrywanej oferty

Oferty przedstawione w walucie obcej zostaną przeliczone po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert

Maksymalna ilość punktów 75 pkt

2. Okres udzielonej gwarancji (G)
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

0-5 miesięcy 0 pkt
6-11 miesięcy 5 pkt
12 i więcej miesięcy 10 pkt

Maksymalna ilość punktów 10 pkt

4 Czas reakcji serwisu (S)
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:

do 24h 15 pkt
25h – 48h 10 pkt
49h – 72h 5 pkt
Powyżej 72h 0 pkt

Maksymalna ilość punktów 15 pkt

SUMA: 100 pkt.

W postępowaniu ofertowym zwycięży oferta uzyskującą najwyższą liczbę punktów rozumianych jako suma punktów powyższych kryteriów: P = C + G + S

W przypadku gdy dwie oferty uzyskają taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie cena.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązano z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone
z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz
z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TADEUSZ MOSKAŁA PPTU STOLMOS

Adres

43-385 Jasienica

śląskie , bielski

NIP

9371665276

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii numerycznej w firmie w celu zwiększenia wydajności i jakości produkcji krzeseł.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00CC/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FANUM Skorupski-Wójcik Sp. J.
Wielopole Skrzyńskie 11B
39-110 Wielopole Skrzyńskie

Cena
112 000 EUR netto 137 760,00 EUR brutto
474 331,20 PLN netto* 583 427,38 PLN brutto*

*Przeliczone po kursie NBP z dnia otwarcia ofert
Tabela nr 224/A/NBP/2017 z dnia 2017-11-20 kurs: 4,2351

Data wpłynięcia oferty: 15.11.2017
Liczba wyświetleń: 520