Strona główna
Logo unii europejskiej

dostawa i wdrożenie systemu ERP i CMR oraz automatyzacja kluczowych procesów produkcyjnych w produkcji mebli w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu POPW.01.01.00-IP.01-00-001/16„PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Data publikacji: 08.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-11-2017

Numer ogłoszenia

1066837

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
“Mebelux” Sp. Z o.o.
ul. Przemysłowa 9
14-100 Ostróda
2. Termin składania ofert upływa dnia 16.11.2017r. o godz. 13:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Jacek Zalewski, tel. 89 678 99 14, e-mail: zalewski@mebelux.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 678 99 14

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu ERP i CMR oraz automatyzacja kluczowych procesów produkcyjnych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: ostródzki Miejscowość: Ostróda

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W ramach działań wdrożeniowych zaplanowano wprowadzenie innowacji organizacyjnej i procesowej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu ERP i CMR oraz automatyzacja kluczowych procesów produkcyjnych w produkcji mebli spełniające parametry techniczne opisane poniżej.
Dane techniczne, wyposażenie, parametry i elementy składowe systemu ERP, CMR:
a. dostawa licencji oraz wdrożenie oprogramowania,
- przeniesienie (migrację) danych z systemów Zamawiającego do ERP,
- przeszkolenie personelu Zamawiającego,
- świadczenie usług serwisowych (wsparcia powdrożeniowego) dla wdrożonego ERP. dla łącznej liczby 25 jednoczesnych sesji klienckich (użytkowników).
- rejestracja kart pracy ze stanowisk
- modyfikacje programistyczne w wyniku dopasowania systemu do specyfiki zakładu
- integracja sytemu Business Intelligence
- produkcja dyskretna (produkcja jednostkowa)
- realizacja pod projekt
- realizacja pod zamówienie
- lean manufacturing (e-kanban)
- konfigurator produktów:
- konfigurator kolorystyczny
- konfigurator funkcji
- uzależnienie technologii planów pracy, norm czasowych , kosztów, cen sprzedaży od konfiguratora produktu
- jak najprostrza metodyka układania bardzo dużej ilości BOM do produkcji (produkcja jednostkowa i dywidualana)
- możliwość ustalania norm wydajnościowych do płyty, po przez grubości i kolor na poziomie wyrobu gotowe w strukturze BOM,
- logistyka:
- planowanie dostaw
- planowanie wysyłek
- obsługa kodów kreskowych (EAN)
- obsługa FSC
- Integracja z programem do rozkroju:
- integracja z oprogramowaniem ARDIS (istniejącym w firmie zamawiającego)
- obsługa kierunkowości usłojenia
- Integracja z środowiskiem produkcyjnym
- OEE
-wskaźnik wydajności
- Kody kreskowe
- Kontrola jakości
- obsługa reklamacji, wewnętrznych i zewnętrzny
- miesięczne raporty statystyczne które ułatwią eliminowanie problemów reklamacyjnych
- Remonty (definiowanie przerw w pracy)
- Sprzedaż i Dystrybucja
- eFaktura
- Gospodarka Magazynowa
- Zakupy i zaopatrzenie
- Elektroniczna wymiana danych
- Optymalizacja zapasów magazynowych
- Business-to-Business
- System Lojalnościowy
- CRM
- Zarządzanie i planowanie Transportu i spedycji
- integracja z istniejącym oprogramowaniem w firmie zamawiającego, z oprogramowaniem TopSolid i Ardis.
b. Zakres funkcjonalny
Liczba osób jednocześnie pracujących: 25
Obszar finansowo-księgowy
Obszar majątku trwałego
Obszar gospodarki magazynowej
Obszar logistyki
Obszar zakupów i sprzedaży
Obszar kadrowo-płacowy
Obszar zarzadzania projektami
Obszar budżetowanie i analizy ekonomiczne

Pozostałych opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdz. II zapytania ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: do dnia 15 lipiec 2018 roku w siedzibie Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
1.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał co najmniej 4 wdrożeń systemu ERP i CMR oraz automatyzacja kluczowych procesów produkcyjnych, o wartości minimum 100.000,00 zł łącznie.
1.2. Przez Zamówienie należy rozumieć świadczenie na rzecz jednego zleceniodawcy
w ramach jednej umowy, polegającą na wykonaniu wyżej opisanych zamówień.
2. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznanie oferty za odrzuconą.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1.1. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy i nie
wynika ona z winy Wykonawcy;
1.2. konieczności zmiany terminów umownych, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
1.3. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
1.4. wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności
2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej i przybiorą formę aneksu do niniejszej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty, specyfikację i parametry oferowanych systemów.
b. Warunki gwarancji i serwisu.
c. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
d. Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (zgodnie z Załącznikiem nr 2).
e. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3.
f. Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia w postaci opisu.
g. Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny :

1. Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia – 30 punktów.
Dokument Koncepcja jest niezbędny do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów oraz w celu potwierdzenia, że wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w koncepcji określonej przez zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani są dołączyć go do oferty i nie będzie on podlegał uzupełnieniu.
• Dokument Koncepcja powinien zawierać:
i. koncepcja zrozumienia zadania w postaci opisu, przedstawienie pomysłu i metody realizacji przedmiotu zamówienia.
ii. szczegółowy harmonogram działań opisany zgodnie z wykresem Gantta
iii. metody i środki osiągniecia zakładanego celu,
iv. ewentualne zagrożenia związane z realizacją zamówienia i sposób ich eliminacji,
Na podstawie przedstawionej koncepcji zamawiający dokona oceny stopnia zrozumienia istoty zamówienia, zapewnienia odpowiedniej jakości zamówienia i dotrzymania terminów realizacji.
• Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Łączna ilość punktów uzyska - 30 punktów.
a. 30 pkt. – zostanie przyznane wykonawcy za najbardziej wiarygodną i realną rynkowo koncepcję, zawierającą wszystkie etapy wraz z harmonogramem świadczącym o dociekliwości i metodycznej analizie przeprowadzonej przez wykonawcę.
b. 20 pkt – zostanie przyznane wykonawcy za koncepcję ogólna poruszający wszystkie zagadnienia,
c. 10 pkt – zostanie przyznane wykonawcy za koncepcję powierzchowną i niekompletną, świadczącą o braku dogłębnego rozeznania tematu,
d. 0 pkt – za brak koncepcji lub koncepcja nieadekwatna do zakresu zamówienia.

2. Okres gwarancyjny w miesiącach nie może być krótszy niż 12 miesięcy:
Maksymalny ores gwarancji 36 miesięcy lub więcej uzyska - 20 punktów.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane wg. następującej formuły:
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
G = Gmin / Gmax x 20 pkt.
G – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Gmax – najdłuższy okres gwarancyjny ze wszystkich złożonych ofert
Gmin – czas gwarancji rozpatrywanej oferty

3. Techniczne możliwości realizacji serwisu pogwarancyjnego rozumianego jako usunięcie awarii lub usterki zdalnie lub poprzez przybycie serwisu do zamawiającego:

Kryterium: Czas naprawy Awarii – 20%

Wykonawca może zaproponować jeden z następujących czasów naprawy Awarii, dla których Zamawiający przewidział następującą punktację:
 za zaoferowanie czasu naprawy Awarii do 4 godzin roboczych – 20 pkt.
 za zaoferowanie czasu naprawy Awarii do 8 godzin roboczych – 0 pkt.

UWAGA! Maksymalny czas usunięcia Awarii to 8 godzin roboczych.

UWAGA!! Na potrzeby niniejszego postępowania za Awarię uznaje się wadę
powodującą całkowite zatrzymanie lub poważne zakłócenie pracy Systemu, uniemożliwiająca normalne korzystanie z podstawowych funkcji systemu. Przez Wadę rozumie się każdą niesprawność w działaniu Systemu, której przyczyna nie leży po stronie Zamawiającego, w szczególności zatrzymanie działania całości lub części Systemu lub jego funkcji.

UWAGA!!! Oferowany czas naprawy Awarii należy wskazać w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2. Brak w ofercie wskazania czasu naprawy wykonania lub wskazanie takiego, który jest niezgodny z wymaganiami zawartymi w zapytaniu spowoduje odrzucenie oferty.

4. Cena:
Najniższa cena - 30 pkt.
Pozostałe oferty wg. poniższego wzoru:
C = Cmin / Ck x 30 pkt.
C – ilość punktów przyznawana kolejnej ofercie
Cmin – cena najniższej oferty
Ck – cena rozpatrywanej oferty

Uzyskane przez oferenta punkty podlegają zliczeniu. O wyborze oferty decyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych przez oferenta.

Dane do oceny ofert w ramach przyjętych kryteriów Wykonawcy zobowiązani są zamieścić w Formularzu oferty oraz w Koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia dołączonym do oferty, który nie będzie podlegał uzupełnieniu.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Brak powiązań wykonawcy z zamawiającym weryfikowany będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań. Wykonawcy pozostający w powiązaniu z Zamawiającym zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEBELUX SP. Z O.O.

Adres

Przemysłowa 9

14-100 Ostróda

warmińsko-mazurskie , ostródzki

Numer telefonu

89 642 83 57

Fax

89 642 83 53

NIP

7391014196

Tytuł projektu

Wdrożenie procesów wzorniczych w MEBELUX sp. z o.o.

Numer projektu

POPW.01.04.00-28-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ITM Spółka z o.o. 10-762 Olsztyn ul. Wawrzyczka 13
Data wpłynięcia oferty: 16.11.2017
Cena oferty: 116.850,00 zł
Liczba wyświetleń: 476