Strona główna
Logo unii europejskiej

2/MO-Ż/9.4/2017 Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych na parterze budynku przy ulicy Nowy Świat w Lublinie, z przeznaczeniem na żłobek

Data publikacji: 07.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2017

Numer ogłoszenia

1066606

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a. ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b. ofertę można dostarczyć: kurierem, osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8 pok. 201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00 lub wysłać operatorem pocztowym;
c. ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca dnia 14.11.2017 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d. Wykonawcy złożą dokumenty w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta w sprawie: 2/MO-Ż/9.4/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych na parterze budynku przy ulicy Nowy Świat w Lublinie, z przeznaczeniem na żłobek.
Prace adaptacyjno-budowlane obejmują usługi i elementy wyposażenia wymienione w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego. Docelowy układ pomieszczeń – z wydzielonymi już pomieszczeniami i naniesionymi parametrami – przedstawia projekt stanowiący załącznik nr 5.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Utworzenie i prowadzenie żłobka w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych w lokalu
o powierzchni użytkowej 188 m2 na parterze czteropiętrowego budynku przy ulicy Nowy Świat 5B
w Lublinie (20-418), w celu utworzenia i prowadzenia żłobka w ramach projektu „Mali odkrywcy - żłobek rozbudzający ciekawość świata”.
Niezbędne prace adaptacyjno-remontowe to między innymi: wykonanie ścianek działowych, malowanie, wykonanie łazienki i kuchni, dostosowanie oświetlenia i wentylacji, położenie wykładziny. Celem prac będzie dostosowanie lokalu do potrzeb pracy z małymi dziećmi zgodnie ze standardami zapisanymi w odpowiednich przepisach prawnych (m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z dnia 4 lutego 2011, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych). Sale dydaktyczne muszą spełniać wymogi sanitarne i przeciwpożarowe, a bezpieczeństwo zapewnić mają m.in. maty antypoślizgowe, taśmy, zabezpieczenia rogów, kantów, schodów, grzejników.

Prace adaptacyjno-budowlane obejmują usługi i elementy wyposażenia wymienione w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania ofertowego. Docelowy układ pomieszczeń – z wydzielonymi już pomieszczeniami i naniesionymi parametrami – przedstawia projekt stanowiący załącznik nr 5.

Wykonawca winien udzielić minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę – liczonej od protokolarnego odbioru.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny termin realizacji: do 15 grudnia 2017 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy;
b. nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 września 2016 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
d. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
e. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie podpisanego załącznika nr 4,
f. w wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego);
e. Aktualny KRS lub CEIDG.
2. Oferty niekompletne, nieczytelne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, dostarczone po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Opis sposobu naliczania punktacji:
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów (SP) spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki zamówienia. Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + T
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium: Cena oferty,
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium: Termin wykonania.

1. Cena oferty (C) – 70%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1, gdzie Oferent podaje cenę brutto w polskich złotych (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) za wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 70,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Termin wykonania (T) – 30%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
T = Tn / To x 30,
gdzie T = przyznane punkty za termin wykonania, Tn = najmniejsza liczba dni kalendarzowych wykonania robót, To = liczba dni kalendarzowych wykonania robót badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

Zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Mali odkrywcy - żlobek rozbudzający ciekawość świata

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0002/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 465