Strona główna
Logo unii europejskiej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku mieszkalno – usługowego na potrzeby oddziału łóżkowego i działu farmacji szpitalnej wraz z rozbiórką łącznika i budową nowego”

Data publikacji: 03.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-11-2017

Numer ogłoszenia

1066096

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Składanie ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. „Szpital św. Jerzego” w Lubawie ul. Grunwaldzka 11, 14-260 Lubawa w terminie do dnia 14.11.2017 r. do godziny 9:00.
b) Oferty złożone po ww. terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
c) W przypadku unieważnienia postępowania złożone przez wykonawców oferty pozostaną w dokumentacji Zamawiającego.
d) Ofertę należy złożyć opakowaną w kopertę. Na kopercie należy umieścić napis:
Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku mieszkalno – usługowego na potrzeby oddziału łóżkowego i działu farmacji szpitalnej wraz z rozbiórką łącznika i budową nowego”
Nie otwierać przed dniem 14.11.2017 r., godz. 9:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Markowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym polegającym na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania dawnego budynku mieszkalno – usługowego na potrzeby oddziału łóżkowego i działu farmacji szpitalnej wraz z rozbiórką łącznika i budową nowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: iławski Miejscowość: Lubawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym polegającym na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania dawnego budynku mieszkalno – usługowego na potrzeby oddziału łóżkowego i działu farmacji szpitalnej wraz z rozbiórką łącznika i budową nowego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym polegającym na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania dawnego budynku mieszkalno – usługowego na potrzeby oddziału łóżkowego i działu farmacji szpitalnej wraz z rozbiórką łącznika i budową nowego.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru został określony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
a) 71540000-5 Usługi zarządzania budową,
b) 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,
c) 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,
d) 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.

Kod CPV

71540000-5

Nazwa kodu CPV

Usługi zarządzania budową

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zadania – do dnia odbioru robót budowlanych jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej Wykonawcy:
a) Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje następującymi osobami odpowiedzialnymi za sprawowanie nadzoru, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
• Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej – okres posiadania uprawnień minimum 5 lat, posiadająca doświadczenie polegające na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na dwóch obiektach zabytkowych.
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r. Poz. 65). Na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1 zapytania ofertowego, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
3. Zamawiający dokona spełnienia oceny warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowania kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiany, o których mowa w pkt. 1 mogą dotyczyć:
a) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, wykonawstwo i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.
b) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiększenia lub zmniejszenia), wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
3. Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu wykonania zamówienia w szczególności:
a) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy,
b) wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego,
c) zmiany terminu wykonania robót budowlanych,
d) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,
e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego nie wynikającego z winy Wykonawcy
f) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
h) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
i) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.
4. W przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w pkt 3, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 2),
2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wg załącznika nr 3),
3. Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia polegającego na prowadzeniu nadzoru inwestorskiego na dwóch obiektach zabytkowych osoby wykazanej w wykazie osób.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium „cena”.
2. Liczba punktów w kryterium „cena” obliczane będzie zgodnie z poniższym wzorem:
liczba punktów= cena brutto oferty najtańszej : cena brutto oferty badanej
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta ważna, która uzyska najwięcej punktów.

Wykluczenia

1. Jeżeli wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 1 zapytania ofertowego, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
2. Zamawiający dokona spełnienia oceny warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowania kryterium spełnia – nie spełnia tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZGROMADZENIE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO PROWINCJA CHEŁMIŃSKO-POZNAŃSKA

Adres

Dominikańska 40

86-200 Chełmno

kujawsko-pomorskie , chełmiński

Numer telefonu

566912200

Fax

566911260

NIP

8751185783

Tytuł projektu

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku mieszkalno-usługowego na potrzeby oddziału łóżkowego i działu farmacji szpitalnej wraz z rozbiórką łącznika i budową nowego

Numer projektu

RPWM.08.01.00-28-0020/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HD INVEST S. C.
Dominik Depczyński, Tomasz Haska
ul. Grudziądzka 71
14-200 Iława
Data wpłynięcia: 14.11.2017 r.
Cena: 49.500,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 585