Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2xDn 350 mm w technologii rur preizolowanych”.

Data publikacji: 06.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-11-2017

Numer ogłoszenia

1065959

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

UWAGA:

Zmiana ogłoszenia nr 5:

Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2017 r. sporządzono Aneks nr 3 do SIWZ. Treść aneksu jest dostępna w postaci załącznika do niniejszego ogłoszenia.
Aneks został wprowadzony w celu uproszczenia wpłaty wadium w innej formie niż w pieniądzu. Zgodnie z Aneksem zmianie ulega część XVI pkt 7. SIWZ.

Ponadto do ogłoszenia załączono odpowiedzi Zamawiającego na pytania nr 1-2 zadane przez Wykonawców.

Zmiana ogłoszenia nr 4:

Zamawiający informuje, że w dniu 16.11.2017 r. sporządzono Aneks nr 2 do SIWZ. Treść aneksu jest dostępna w postaci załącznika do niniejszego ogłoszenia.
Aneks został wprowadzony w celu usunięcia oczywistej omyłki we wzorze służącym do obliczania punktów wg kryterium gwarancji . Zgodnie z Aneksem zmianie ulega część XVIII pkt 2. lit. c) SIWZ . Zmianę wprowadzono także w stosownym punkcie niniejszego ogłoszenia opublikowanego w Bazie Konkurencyjności.

Zmiana ogłoszenia nr 3:

W dniu 15.11.2017 r. w celu ułatwienia wprowadzania danych udostępniono Załącznik nr 4, 5a oraz 5b w wersji edytowalnej.

Zmiana ogłoszenia nr 2:

W dniu 09.11.2017 r. ogłoszenie uzupełniono o Zasady udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) (Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w PEC Sp. z o.o. w Oświęcimiu).

Zmiana ogłoszenia nr 1:

Zamawiający informuje, że w dniu 07.11.2017 r. sporządzono Aneks nr 1 do SIWZ. Treść aneksu jest dostępna w postaci załącznika do niniejszego ogłoszenia.
Aneks został wprowadzony w celu usunięcia oczywistych omyłek w zakresie danych kontaktowych Zamawiającego. Zgodnie z Aneksem zmianie ulega część I. oraz część XXIII. pkt 2. SIWZ.

Ponadto, usunięto a następnie ponownie dodano Załącznik nr 1 do SIWZ (Projekt Budowlany) stosując wyższy stopień kompresji danych. Działanie to wymuszone zostało przez ograniczenie do 20 MB rozmiaru wszystkich załączników w ramach jednego ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, w siedzibie:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Zaborska 144, 32-600 Oświęcim,
Sekretariat – pokój nr 3
do dnia otwarcia ofert do godz. 12:00

w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 07:00 do godz. 15:00

2. Na opakowaniu należy umieścić pieczęć firmową, nr sprawy, adres Zamawiającego, temat zamówienia oraz napis:

"Nie otwierać przed dniem 22.11.2017 r. godzina 12.30"

3. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi Wykonawca.

4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu ponosi Wykonawca.

5. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy złożyć według takich samych zasad jak złożenie oferty z dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Zamrzycka-Marszałek, Anna Stachoń

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

33 842 45 15, 33 842 61 43

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbiórka istniejącej napowietrznej magistralnej sieci ciepłowniczej wraz z powiązanymi fragmentami sieci rozdzielczej i przyłączy oraz budowa nowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w rejonie ul. Dąbrowskiego, Żeromskiego i Norwida w Oświęcimiu w ramach zadania pn.: „Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2xDn 350 mm w technologii rur preizolowanych”.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
– 45100000-8,
– 45200000-9.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: oświęcimski Miejscowość: Oświęcim

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2xDn 350 mm w technologii rur preizolowanych”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi:

1. Dostawa materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

2. Roboty budowlano-montażowe wykonane zgodnie z opracowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę (decyzją Nr 568/17 z dnia 16.08.2017 r. wydaną przez Starostę Powiatu Oświęcimskiego), obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach:

2.1. Demontaż sieci ciepłowniczej napowietrznej 2xDn350 mm wraz z podporami oraz demontaż fragmentów sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicach 2xDn65/140 mm, 2xDn100/200 mm i 2xDn25/90 mm.

2.2. Montaż sieci ciepłowniczej o długości ok. 270 mb według opracowanego projektu w technologii rurociągów preizolowanych o średnicy 2xDn350/500 w izolacji standard wraz z montażem sygnalizacji alarmowej oraz wpięciem istniejących dwóch sieci rozdzielczych (2xDn65/140 mm oraz 2xDn100/200 mm) oraz dwóch przyłączy (2xDn25/90 mm) do przebudowywanej sieci cieplnej.

3. Jednokrotne badanie 100% ilości spawów metodą rentgenograficzną (koszt wykonania badania, w tym także kolejnych badań wynikających z konieczności wykonania poprawek spawów ponosi Wykonawca).

4. Obsługa geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą sieci.

Kod CPV

45200000-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można będzie oddzielić od zamówienia podstawowego oraz zakres nie przekroczy 20% wartości umownego wynagrodzenia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, udzielone z wolnej ręki.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Wykonanie tyczenia geodezyjnego budowli wraz z dokonaniem wpisu w dzienniku budowy do dnia 15.12.2017 r.

2. Roboty budowlano-montażowe od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli:

- 1 (jedną) robotę budowlaną (zadanie) wykonaną w ramach jednej umowy, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych o łącznej długości nie krótszej niż 300 mb.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej:

– koparko-ładowarką na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki do 0,6 m3,

– samochodem samowyładowczym o tonażu 5-10 t,

– reflektometrem.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

– dysponują co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

– dysponują co najmniej 3 (trzema) osobami na stanowisku spawacza posiadającymi odpowiednie i aktualne uprawnienia do wykonywania połączeń spawanych preizolowanych rur ciepłowniczych,

– dysponują co najmniej 5 (pięcioma) osobami przeszkolonymi w technologii rur preizolowanych w zakresie montażu, mufowania i montażu instalacji alarmowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

– są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000,00 PLN (słownie: milion trzysta tysięcy złotych) oraz w okresie realizacji umowy będą posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 300 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

– posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięć set tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie określono w SIWZ.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1.1. Zmiana terminów wykonania Umowy:

a) konieczność wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu realizacji Umowy,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,

c) konieczność wykonania prac archeologicznych,

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych,

e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych podziemnych urządzeń infrastrukturalnych,

f) wstrzymanie robót niezależnie od Wykonawcy,

g) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej,

h) będąca następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności odmowa wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do usunięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót, prac lub innych czynności przewidzianych Umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do usunięcia przez Wykonawcę opóźnienie,

1.2. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym (przez siłę wyższą uważa się okoliczności będące poza rozsądną kontrolą każdej ze Stron, które powstały po zawarciu Umowy, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć takie jak: wojna, działania wojenne, atak terrorystyczny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, zarządzenia i zakazy wydane przez władze),

b) zmiana obowiązującej stawki VAT,

c) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy wraz z odpowiednim zmniejszeniem Wynagrodzenia Wykonawcy,

d) kolizja z planowanymi lub równoległymi prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) łączna wartość zmian nie przekracza 20% wartości zamówienia określonej w pierwotnej umowie.

3. W przypadku wystąpienia w/w robót dodatkowych, wymagane są następujące dokumenty stanowiące podstawę przygotowania aneksu Umowy:

a) protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego,

b) kosztorys robót objętych protokołem konieczności sporządzony przez Wykonawcę i sprawdzony przez inspektora nadzoru,

c) protokół z negocjacji upoważnionych przedstawicieli Stron.

4. Do określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe zostaną zastosowane stawki-nośniki kosztów, tj. stawka roboczogodziny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk oraz ceny materiałów i sprzętu nie wyższe, niż średnie wg cennika SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego sporządzenie wyceny dla województwa małopolskiego .

5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót zamiennych. Roboty zamienne są rozumiane jako prace, które były przewidziane w pierwotnej Umowie, ale Strony Umowy w trakcie realizacji robót uzgodniły ich wykonanie w inny sposób, np. przy zastosowaniu innej technologii, przy uwzględnieniu innych parametrów, itp. zapewniając jednocześnie realizację Przedmiotu Umowy, określonego w dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

6. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 i 2 powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2 powyżej w postaci pisemnego i uzasadnionego wniosku.

8. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie podpisanego przez obie Strony aneksu do Umowy, zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego, złożonego na druku Formularza Ofertowego zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do SIWZ.

2. W celu wykazania spełniania warunku określonego w części VII pkt 1. SIWZ, Zamawiający wymaga wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, zgodnie z Załącznikiem Nr 4a do SIWZ oraz dokumentów potwierdzających (wystawionych przez Zamawiających), że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3. W celu wykazania spełniania warunku określonego w części VII pkt 2. lit. a) SIWZ, Zamawiający wymaga oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę oraz oświadczenia, iż w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie posiadać opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wymagana w części VII pkt 2. lit. a) SIWZ - złożonego na druku Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

4. W celu wykazania spełniania warunku określonego w części VII pkt 2. lit. b) SIWZ, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty.

5. W celu wykazania spełniania warunku określonego w części VII pkt 3. lit. a) SIWZ, Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu narzędzi, które użyte zostaną do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania nimi wg Załącznika nr 5a do SIWZ.

6. W celu wykazania spełniania warunku określonego w części VII pkt 3. lit. b) SIWZ, Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg Załącznika nr 5b do SIWZ wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych kwalifikacji przez w/w osoby złożone na druku formularza ofertowego (Załącznik nr 3 do SIWZ).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia, Zamawiający wymaga dodatkowych oświadczeń i dokumentów wyszczególnionych w SIWZ.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – waga 95%.

Zasady obliczania punktów w kryterium „Cena”:

a) W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów.

b) W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

Kc = (Cmin / Cbo) x (Pmax x Wc)

,gdzie:
Kc – wartość punktowa badanej oferty wg kryterium ceny,
Pmax – maksymalna liczba punktów (100 punktów),
Wg – waga kryterium (95%),
Cmin – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców,
Cbo – wartość ceny badanej oferty.

2. Okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe – waga 5%.

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe oraz system rur preizolowanych, udzielanej przez Wykonawcę, musi wynosić co najmniej 36 miesięcy, jednak nie więcej niż 72 miesiące od daty odbioru końcowego prac przez Zamawiającego.
Zasady obliczania punktów w kryterium „Okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe”:
a) Zamawiający przyzna maksimum punktów za okres gwarancji wynoszący 72 miesiące. Powyżej 72 miesięcy ilość przyznanych punktów nie wzrośnie. Oferta, w której okres gwarancji będzie krótszy, niż 36 miesięcy zostanie odrzucona.

b) W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów.

c) W przypadku gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:

Kg = (Gbo / Gmax) x (Pmax x Wg)

,gdzie:
Kg – wartość punktowa badanej oferty wg kryterium okresu gwarancji,
Pmax – maksymalna liczba punktów (100 punktów),
Wg – waga kryterium (5%),
Gmax – najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert Wykonawców, wyrażony w liczbie miesięcy, (w przypadku, gdy długość okresu gwarancji przekracza 72 miesiące, wartość Gmax = 72),
Gbo – długość okresu gwarancji badanej oferty wyrażona w liczbie miesięcy (w przypadku, gdy długość okresu gwarancji przekracza 72 miesiące, wartość Gbo = 72),

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, obliczoną wg poniższego wzoru:

Wp = Kc + Kg

,gdzie:
Wp – wartość punktowa badanej oferty,
Kc – wartość punktowa badanej oferty wg kryterium ceny,
Kg – wartość punktowa badanej oferty wg kryterium okresu gwarancji,

4. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty otrzymały jednakową liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia, w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych.

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży ww. wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Wykluczenia

Zgodnie z Zasadami udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków europejskich, obowiązującymi w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Oświęcimiu z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania.

2. Wykonawców, którzy zalegają z płatnościami w stosunku do Zamawiającego.

3. Wykonawców, którzy uchylali się od wypełnienia obowiązków wynikających z zawartych umów lub przyjętych zamówień, w szczególności od obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi.

4. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego.

5. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

6. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

7. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

8. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

9. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

10. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

11. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

12. Wykonawców, którzy nie spełnią warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w części VII SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O. O.

Adres

Zaborska 144

32-600 Oświęcim

małopolskie , oświęcimski

Numer telefonu

33 842 61 43

Fax

33 842 61 43

NIP

5491705094

Tytuł projektu

Modernizacja Północnej Magistrali ciepłowniczej w rejonie ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, polegająca na rozbiórce istniejących odcinków sieci napowietrznej i budowie sieci 2xDn350 mm w technologii rur preizolowanych

Numer projektu

POIS.01.05.00-00-0045/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Wybrana oferta:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń
Data złożenia oferty: 22.11.2017 r.
Łączna ilość punktów: Wp = 100

2. Pozostałe oferty:
Fitting Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2-4, 53-609 Wrocław
Data złożenia oferty: 22.11.2017 r.
Łączna ilość punktów: Wp = 86,88
Liczba wyświetleń: 752