Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ WYKONANIA I DOSTAWĘ PROTOTYPOWYCH FORM WTRYSKOWYCH OZNACZENIE SPRAWY POL-MET/B+R/2/2017

Data publikacji: 02.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2017

Numer ogłoszenia

1065843

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 6 listopada 2017 r. zmieniono treść ogłoszenia w następujący sposób:

1. W opisie przedmiotu zamówienia (część B Zapytania Ofertowego) dodano następujący zapis:

"Szczegółowa dokumentacja techniczna prototypowych form wtryskowych zawarta jest w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa załącznik ten zostanie udostępniony potencjalnemu Wykonawcy, który prześle na adres Zamawiającego lub w wersji elektronicznej na adres: projekty@cichezamykanie.pl podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności będące załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego. Powyższy załącznik zostanie wysłany na adres Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności."

2. Do ogłoszenia dodano załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI, o którym mowa w pkt. 1.

W związku ze zmianą treści ogłoszenia termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 13 listopada 2017 r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: F.P.H.U. Pol-Met Kazimierz Kaszowski 32-040 Wrząsowice ul. Kraśnik 2,
2. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w formie elektronicznej na adres: projekty@cichezamykanie.pl
3. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekty@cichezamykanie.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach formalno-merytorycznych dotyczących postępowania upoważniony jest Pan Adam Krysiak, numer telefonu 607-591-986, email projekty@cichezamykanie.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607-591-986

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa dwunastu form wtryskowych (części zamówienia).

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Wrząsowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa dwunastu form wtryskowych (części zamówienia).

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa następujących dwunastu form wtryskowych (części zamówienia):
[Część A zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-ZACZEP – 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 4 gniazda
- materiał do wtrysku POM

[Część B zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-WSPORNIK - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid z włóknem szklanym 8-15%

[Część C zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-OBUDOWA P+L - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- gniazda 1+1,
- materiał do wtrysku POM

[Część D zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-OSŁONA - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku ABS

[Część E zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-REGULACJA - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 4 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid

[Część F zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-SZABLON - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 4 gniazda
- materiał do wtrysku POM

[Część G zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal POD-ZWROTNICA - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 4 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid

[Część H zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-OBUDOWA P+L - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- gniazda 1+1
- materiał do wtrysku POM

[Część I zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-OSŁONA - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku ABS

[Część J zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-RAMIE - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid z włóknem szklanym 8-15%

[Część K zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-WODZIK - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 2 gniazda
- materiał do wtrysku Poliamid z włóknem szklanym 8-15%

[Część L zamówienia] Prototypowa forma wtryskowa na detal ROZ-SZABLON - 1 sztuka
o specyfikacji następującej:
- 4 gniazda
- materiał do wtrysku POM

Prototypowe formy wtryskowe będą użytkowane we wtryskarkach o następujących parametrach:
Siła docisku – 60t
Przestrzeń między kolumnami – 310 mm
Min. wysokość formy – 120 mm – max. 330 mm
Pierścienie centrujące – stała Ø 100, ruchoma Ø 80 mm
Promień dyszy wtrysku – r10

Siła docisku – 90t
Przestrzeń między kolumnami – 350 mm
Min. wysokość formy – 160 mm – max. 380 mm
Kryzy/pierścienie centrujące 2 x Ø 125 mm
Promień dyszy wtrysku – r10

Siła docisku – 160t
Przestrzeń między kolumnami – 470mm
Min. wysokość formy 180mm – max. 520mm
Pierścienie centrujące – 2x Ø125mm
Promień dyszy wtrysku – r10

W związku z koniecznością zachowania parametrów jakościowych, Zamawiający wymaga przeprowadzenia przed odbiorem przedmiotu zamówienia co najmniej dwóch prób wtrysku na dostarczanych formach.
Z uwagi na prototypowy charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych detali w trakcie wykonywania zamówienia:
a) część zamówienia wskazana w punktach A-G zmiany do 30%
b) część zamówienia wskazana w punktach H-L zmiany do 50%
Wykonawca powinien uwzględnić powyższe okoliczności w kalkulacji cenowej składanej wraz z ofertą.

Szczegółowa dokumentacja techniczna prototypowych form wtryskowych zawarta jest w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego. Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa załącznik ten zostanie udostępniony potencjalnemu Wykonawcy, który prześle na adres Zamawiającego lub w wersji elektronicznej na adres: projekty@cichezamykanie.pl podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności będące załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego. Powyższy załącznik zostanie wysłany na adres Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania prawidłowo podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności.

Kod CPV

43415000-5

Nazwa kodu CPV

Formy odlewnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie do 30 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem;
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem;
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Potencjał techniczny

W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem;
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Dodatkowe warunki

1 W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają odpowiednią wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem;
b) wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której zakres i istotne postanowienia stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania Ofertowego;
c) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów;
2 Sprzęt musi być fabrycznie nowy.
3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Warunki zmiany umowy

1 Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy, terminu wykonania umowy oraz wynagrodzenia, a także dokonania w niej zmian nieistotnych. W szczególności, ale nie wyłącznie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian konstrukcyjnych detali w trakcie wykonywania zamówienia:
a) część zamówienia wskazana w punktach A-G zmiany do 30%
b) część zamówienia wskazana w punktach H-L zmiany do 50%
Zmiana umowy może także nastąpić w wyniku działania siły wyższej, jeśli działanie to uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotnymi ustaleniami.
2 Zmiana umowy może także nastąpić, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3 Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo zwiększenia zakresu zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
4 Zmiana umowy w zakresie terminu jej wykonania może nastąpić w wypadku konieczności zmiany przez Zamawiającego terminów realizacji umowy.
5 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia możliwa jest w wypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości czynności potrzebnych do wykonania Przedmiotu Umowy.
6 Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
a)Kryterium finansowe (cena) – waga 40 punktów;
b)Kryterium długości gwarancji – waga 20 punktów;
c) Kryterium rodzaju materiałów użytych do wykonania elementów formujących w formach – 40 punktów;
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
3. Każda z części Przedmiotu Zamówienia (od A do L) będzie oceniania osobno i na każdą część zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowych Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez sumę wag, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.

2. W zakresie kryterium długości gwarancji Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc długość gwarancji badanej oferty przez wartość oferty z najdłuższą gwarancją, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez sumę wag, według formuły WP = (WOB / WONTG) x waga gdzie WP – wartość punktowa w kryterium długości gwarancji, WOB – wartość oferty badanej, WONTG – wartość oferty z najdłuższym terminem gwarancji.

3. W kryterium rodzaju materiałów użytych do wykonania elementów formujących w formach Zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
a) materiały o twardości równe i powyżej 40 HRC – 40 pkt
b) materiały o twardości poniżej 40 HRC – 0 pkt

Zamawiający będzie prowadził ocenę ofert dla poszczególnych części zamówienia (form wtryskowych) oddzielnie.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej oferty.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe B R 2 2017”

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KASZOWSKI KAZIMIERZ FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "POL-MET"

Adres

Kraśnik 2

32-040 Wrząsowice

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

607 591 986

NIP

6790062351

Tytuł projektu

Realizacja prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie systemów cichego zamykania mebli, sposobem na rozwój oferty produktowej firmy POL-MET Kazimierz Kaszowski.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0651/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

część A:
1 Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca R&G PlAST sp. z o.o.
część B:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca R&G PlAST sp. z o.o.
część C:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca Mega Mold sp. z o.o.
część D:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca Mega Mold sp. z o.o.
część E:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca Mega Mold sp. z o.o.
część F:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca Mega Mold sp. z o.o.
część G:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca Mega Mold sp. z o.o.
część H:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca R&G PlAST sp. z o.o.
część I:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca R&G PlAST sp. z o.o.
część J:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca R&G PlAST sp. z o.o.
część K:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca Mega Mold sp. z o.o.
część L:
1. Zamawiający stwierdza, że najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożył Wykonawca R&G PlAST sp. z o.o.
Liczba wyświetleń: 635