Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa oprogramowania typu CAM dla Obrabiarki CNC niezbędnego do aktywacji i pracy maszyny.

Data publikacji: 02.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-11-2017

Numer ogłoszenia

1065822

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w jeden z następujących sposobów:
a. w formie elektronicznej (skany dokumentów podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysyłając na adres e-mail: joanna.lewandowska@3shape.com W treści maila dopisek: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.09/2017" lub
b. w formie papierowej w siedzibie firmy, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.09/2017” lub
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
c. pocztą lub przez kuriera wysyłając na adres:
3Shape Poland Sp. z o.o., 70-033 Szczecin, ul. Zapadła 8d
z dopiskiem: "odpowiedź na zapytanie ofertowe nr POIR 2.1.09/2017”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

joanna.lewandowska@3shape.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 509 806 122

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania typu CAM dla Obrabiarki CNC niezbędnego do aktywacji i pracy maszyny.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa dla Zamawiającego 2 licencji na dwa stanowiska oprogramowania typu CAM (lub równoważne) dla obrabiarki CNC 5 osiowej.

Przedmiot zamówienia

Dostawa dla Zamawiającego 2 licencji na dwa stanowiska oprogramowania typu CAM (lub równoważne) niezbędnego do programowania obrabiarki CNC 5 osiowej.
Oprogramowanie typu CAM (lub równoważne) powinno spełniać poniższe warunki:
Każda z licencji oprogramowania powinna posiadać poniższe funkcjonalności:
- Współpraca z 5 osiową obrabiarką CNC
- Okres licencji minimum 3 lata w cenie oprogramowania
- Oprogramowanie z możliwością wyboru instalacji polskiej wersji językowej
- Możliwość programowania maszyn 5 osiowych w trybie symultanicznym
- Możliwość importowania plików z rozszerzeniem minimum: IGS, STEP, SolidWorks
- Edycja dobiegów i wybiegów indywidualnie dla każdego przebiegu ścieżki narzędzia
- Redystrybucja punktów na dobiegi i wybiegi
- Alternatywny wybór dobiegów i wybiegów bez przeliczania ścieżki narzędzia
- Możliwość edycji punktów startowych ścieżki bez ponownego przeliczenia ścieżki narzędzia
- Możliwość ręcznego usuwania fragmentów obliczonej ścieżki narzędzia z przeliczeniem połączeń i analizą podcięć modelu
- Redystrybucja punktów ścieżki narzędzia
- Możliwość sprawdzenia kolizji z oprawką oraz podcięć w ścieżce narzędzia bez ponownego przeliczania
- Tworzenie makr z pętlami warunkowymi IF, ELSE/IF
- Tworzenie pluginów w oparciu o język C# i VisualBasic lub równoważny
- Możliwość ustawienia oddzielnych naddatków dla każdej powierzchni na modelu
- Dedykowane funkcjonalności do obsługi maszyn typu MILL-TURN
- Dedykowane strategie do obróbki cech
- Automatyczne ustawianie kolejności ścieżek według numeru narzędzia i płaszczyzny roboczej
- Zaawansowane obróbki w pięciu osiach symultanicznych oraz obróbki 3-osiowe ze zmianą położenia i orientacji lokalnego układu współrzędnych
- Symulacja obróbek wieloosiowych z detekcją kolizji oraz możliwością zapisu detalu po obróbce w postaci pliku STL
- Możliwość edycji osi narzędzia bez ponownego przeliczania ścieżki narzędzia
- Możliwość dostosowania wszystkich strategii wykańczających 3D do 5 osi symultanicznych
- Analiza i edycja stworzonej ścieżki narzędzia z uwzględnieniem symulatora kinematycznego frezarki
- Obróbka HSM z automatyczną kontrolą kąta opasania narzędzia
- Wymuszanie przybliżania łukami ścieżki narzędzia
- Możliwość bezpośredniego wypuszczenia kodu NC w dowolnym układzie współrzędnych (z innego niż pierwotny)
- Tworzenie obszarów granicznych w oparciu o dowolny kształt zdefiniowany przez użytkownika, zaimportowany model 3D lub siatkę trójkątów STL
- Możliwość sterowania robotem produkcyjnym

Kod CPV

48323000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

Harmonogram realizacji zamówienia

Pierwsza licencja w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Druga licencja na żądanie klienta, nie później niż do końca czerwca 2018r. Rozliczenie za każdą licencję nastąpi po złożonym zamówieniu przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w treści załączonego do ogłoszenia Zapytania Ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy została określona w treści załączonego do ogłoszenia Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie oceny punktowej. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i wagi procentowe/punktację:
1. Kryterium: Symulacja ścieżki narzędzia
Punktacja: max 30 pkt.
Waga: 30 %
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów: 30 pkt - za możliwość przeprowadzenia symulacji ścieżki narzędzia z wykorzystaniem modelu maszyny klienta. Wynik symulacji powinien pokazać punkty kolizji detalu i naddatku z narzędziem, oprawką i symulowaną maszyną klienta. Połowa punktów: 15 pkt. - w pozostałych przypadkach.
2. Kryterium: Edycja ścieżki narzędzia
Punktacja: max 30 pkt.
Waga: 30 %
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów – 30 pkt. za:
- możliwość edycji ścieżki narzędzia przy jednoczesnym sprawdzaniu kolizyjności bez ponownego przeliczania ścieżki.
- możliwość dynamicznego sterowania ścieżką podczas symulacji, minimum w strategiach 3 i 3+2 osie.
Połowa punktów: 15 pkt. - w pozostałych przypadkach.

3. Kryterium: Długość dostępu do wsparcia technicznego
Punktacja: max 20 pkt.
Waga: 20 %
Sposób oceny: Maksymalna ilość punktów: 20 pkt - za możliwość dostępu do wsparcia technicznego oraz aktualizacji oprogramowania bez ograniczeń czasowych (w cenie zakupu). Połowa punktów: 10 pkt. - w przypadku dostępu do wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania przez co najmniej 3 lata od momentu zakupu (w cenie zakupu). Zero punktów w pozostałych przypadkach.
4. Kryterium: Cena
Punktacja: max 20 pkt.
Waga: 20 %
Sposób oceny: Liczna punktów będzie wyliczona według następującego wzoru:
Przyznana liczna punktów = (Cmin/Cx)x20.
Gdzie:
Cmin – najniższa zaoferowana cena netto wśród wszystkich złożonych;
Cx – cena zaproponowana przez oferenta.
Cena powinna zostać wyrażona w cenie netto w PLN i uwzględniać wszystkie koszty, tj. zakup licencji, koszty utrzymania, wsparcia technicznego za wskazany okres użytkowania.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 100 pkt.

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie z powyższymi zasadami, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

Z udziału z konkursu ofert wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

Adres

Zapadła 8d

70-033 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

NIP

8513085230

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R 3Shape

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0199/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AMS International Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 36, 05-077 Warszawa Wesoła
Data wpłynięcia oferty: 07.11.2017
Oferta spełniała kryteria określone w zapytaniu ofertowym
Wartość oferty: 160 000,00 PLN
Liczba wyświetleń: 913