Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie czterech edycji 3-dniowych warsztatów z budowania i zawierania partnerstw lokalnych w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO-WSCHODNI”, realizowanego z Poddziałania 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 02.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-11-2017

Numer ogłoszenia

1065811

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przedmiot zamówienia polega na organizacji i przeprowadzeniu czterech edycji 3-dniowych warsztatów w zakresie budowania i zawierania partnerstw lokalnych. Do złożenia ofert zapraszamy firmy, które posiadają doświadczenie w organizacji, co najmniej dwóch imprez wyjazdowych z noclegiem dla co najmniej 20 osób o podobnym charakterze warsztatowym bądź szkoleniowym, organizowanych w ostatnich 3 latach. Firmy nie mogące wykazać się ww. doświadczeniem przy składaniu oferty (oświadczenie wraz z załącznikami w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: umów i/lub referencji i protokołów i/lub; faktur z potwierdzeniami ich zapłaty) nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.
W ramach każdej z czterech edycji warsztatów wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usług w zakresie: transportu, noclegu, wyżywienia, oraz udostępnienia sali szkoleniowej dla grupy 20 osób. Ponadto wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. Zapewnienia min. 2 trenerów, którzy w ramach każdej z czterech edycji warsztatów przeprowadzą 24 jednostki godzinowe warsztatów/8 jednostek dziennie. Ponadto każdy trener powinien spełniać łącznie poniższe wymagania:
• posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów
• posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie animacji na rzecz tworzenia partnerstw lokalnych,
• posiadać umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy rożnymi osobami i podmiotami,
• posiadać umiejętność facylitowania procesów grupowych,
• posiadać umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
• posiadać znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
• posiadać znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
• posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów,
• posiadać umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej.
Powyższe wymagania weryfikowane będą na podstawie złożonego przez Wykonawcę curriculum vitae trenerów oraz oświadczenia o spełnieniu wymogów zaproszenia (Załącznik nr 2). Kryterium potwierdzające doświadczenie zawodowe trenerów będzie weryfikowane na podstawie dołączonych kserokopii umów i/lub zaświadczeń i/lub referencji itp.
Zakres minimum tematycznego jakie winno zostać zrealizowane na warsztatach:
• charakterystyka Ekonomii Społecznej, formy organizacyjne, specyfika działania,
• partnerstwa - rodzaje, skład, potencjał, zasady i warunki działania, modele zarządzania partnerstwem,
• zasady realizacji partnerstwa,
• modele partnerstwa,
• cechy udanego partnerstwa. Podstawy prawne budowania partnerstwa publiczno-społecznego,
• współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządowymi,
• rozwój przedsiębiorczości społecznej w gminie,
• partnerstwo lokalne - interesariusze – korzyści,
• krajowe i zagraniczne przykłady dobrych praktyk w zakresie działania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
• zasady realizacji projektów realizowanych przez partnerstwa, w ramach projektów, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WSL 2014-2020 (monitorowanie projektu, odzyskiwanie środków itp.),
• zasady realizacji zamówień (zasada konkurencyjności, PZP) w ramach konsorcjum (kwestia podziału zamówienia),
• trwałość partnerstwa.
2. Opracowania, powielenie i dostarczenia każdemu uczestnikowi warsztatu materiałów szkoleniowych (minimum skrypt, długopis, teczka), które muszą być oznaczone logotypami według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego;
3. Zapewnienia transportu uczestników na trasie Zawiercie i/lub Katowice - miejsce docelowe, zlokalizowane na terenie Beskidu Śląskiego lub Żywieckiego oraz transportu powrotnego na analogicznych trasach;
4. Zapewnienia zakwaterowania, w tym 2 noclegów w hotelu/pensjonacie znajdującym się w wybranej miejscowości Beskidu Śląskiego lub Żywieckiego w pokojach jedno lub dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym;
5. Zapewnienia wyżywienia (1 dzień – dwudaniowy obiad z deserem, kolacja, 2 dzień – śniadanie, dwudaniowy obiad z deserem, kolacja, 3 dzień - śniadanie, dwudaniowy obiad z deserem) oraz zapewnienie przerw kawowych w trakcie trwania warsztatów (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, ciastka). Oferta potraw powinna zawierać również dania wegetariańskie. Usługa gastronomiczna dot. obiadu, śniadania oraz przerw kawowych powinna odbywać się w budynku, w którym odbywać się będą warsztaty;
6. Zapewnienia sali na warsztaty wraz z odpowiednim wyposażeniem (charakterystyka w pkt.II.2, tiret 3).

Przewiduje się przeprowadzenie wszystkich 4 edycji warsztatów w terminie listopad/grudzień 2017 – czerwiec 2018 r. W każdym 3-dniowym warsztacie weźmie udział średnio 20 osób (m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy). Pierwszy warsztat powinien odbyć się w terminie do 10 grudnia 2017 r., a ostatni nie później niż 30 czerwca 2018 r. W sumie we wszystkich edycjach planowany jest udział nie więcej niż 80 osób. Zakłada się, iż odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi edycjami warsztatów będzie wynosił ok. 5 tygodni.

Miejsce i sposób składania ofert

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć potencjalni Wykonawcy:
1. Formularz oferty (Załącznik nr 1);
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z Zaproszenia (Załącznik nr 2);
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

Zamawiający zastrzega, że na etapie weryfikacji dokumentacji może zwrócić się do Wykonawcy o udostępnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń, bądź innych przedstawionych w ofercie informacji.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Potencjalny Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub czytelnie ręcznie. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność - zaleca się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, kolejne ponumerowanie stron itp.
3. Zamawiający zaleca, aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która będzie zaadresowana do zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na organizację i przeprowadzenie czterech edycji 3-dniowych warsztatów
z budowania i zawierania partnerstw lokalnych w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO-WSCHODNI”.
4. Poza oznaczeniami podanymi wyżej, koperta powinna posiadać nazwę potencjalnego Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia po terminie określonym w niniejszym Zaproszeniu.
5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie potencjalnego Wykonawcę

Miejsce i termin składania ofert:
41-205 Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5, (Sekretariat)
do 13.11.2017r. do godz. 16.00
Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy wyborze Wykonawcy.

Dopuszcza się osobiste złożenie oferty przez potencjalnego Wykonawcę u Zamawiającego lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej. Nie dopuszcza się innych niż w/w form składania ofert. Oferty złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu itp. nie będą brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.wewiora@frapz.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą upoważnioną do udzielenia odpowiedzi w zakresie objętym zaproszeniem jest pan Marcin Wewióra, tel. 32 785 42 21 w. 56, e-mail: m.wewiora@frapz.org.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 785 42 21 w. 56

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia polega na organizacji i przeprowadzeniu czterech edycji 3-dniowych warsztatów w zakresie budowania i zawierania partnerstw lokalnych. Do złożenia ofert zapraszamy firmy, które posiadają doświadczenie w organizacji, co najmniej dwóch imprez wyjazdowych z noclegiem dla co najmniej 20 osób o podobnym charakterze warsztatowym bądź szkoleniowym, organizowanych w ostatnich 3 latach. Firmy nie mogące wykazać się ww. doświadczeniem przy składaniu oferty (oświadczenie wraz z załącznikami w postaci kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: umów i/lub referencji i protokołów i/lub; faktur z potwierdzeniami ich zapłaty) nie będą brane pod uwagę w postępowaniu.
W ramach każdej z czterech edycji warsztatów wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usług w zakresie: transportu, noclegu, wyżywienia, oraz udostępnienia sali szkoleniowej dla grupy 20 osób. Ponadto wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1. Zapewnienia min. 2 trenerów, którzy w ramach każdej z czterech edycji warsztatów przeprowadzą 24 jednostki godzinowe warsztatów/8 jednostek dziennie. Ponadto każdy trener powinien spełniać łącznie poniższe wymagania:
• posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów
• posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie animacji na rzecz tworzenia partnerstw lokalnych,
• posiadać umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy rożnymi osobami i podmiotami,
• posiadać umiejętność facylitowania procesów grupowych,
• posiadać umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
• posiadać znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
• posiadać znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
• posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów,
• posiadać umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej.
Powyższe wymagania weryfikowane będą na podstawie złożonego przez Wykonawcę curriculum vitae trenerów oraz oświadczenia o spełnieniu wymogów zaproszenia (Załącznik nr 2). Kryterium potwierdzające doświadczenie zawodowe trenerów będzie weryfikowane na podstawie dołączonych kserokopii umów i/lub zaświadczeń i/lub referencji itp.
Zakres minimum tematycznego jakie winno zostać zrealizowane na warsztatach:
• charakterystyka Ekonomii Społecznej, formy organizacyjne, specyfika działania,
• partnerstwa - rodzaje, skład, potencjał, zasady i warunki działania, modele zarządzania partnerstwem,
• zasady realizacji partnerstwa,
• modele partnerstwa,
• cechy udanego partnerstwa. Podstawy prawne budowania partnerstwa publiczno-społecznego,
• współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządowymi,
• rozwój przedsiębiorczości społecznej w gminie,
• partnerstwo lokalne - interesariusze – korzyści,
• krajowe i zagraniczne przykłady dobrych praktyk w zakresie działania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
• zasady realizacji projektów realizowanych przez partnerstwa, w ramach projektów, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WSL 2014-2020 (monitorowanie projektu, odzyskiwanie środków itp.),
• zasady realizacji zamówień (zasada konkurencyjności, PZP) w ramach konsorcjum (kwestia podziału zamówienia),
• trwałość partnerstwa.
2. Opracowania, powielenie i dostarczenia każdemu uczestnikowi warsztatu materiałów szkoleniowych (minimum skrypt, długopis, teczka), które muszą być oznaczone logotypami według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego;
3. Zapewnienia transportu uczestników na trasie Zawiercie i/lub Katowice - miejsce docelowe, zlokalizowane na terenie Beskidu Śląskiego lub Żywieckiego oraz transportu powrotnego na analogicznych trasach;
4. Zapewnienia zakwaterowania, w tym 2 noclegów w hotelu/pensjonacie znajdującym się w wybranej miejscowości Beskidu Śląskiego lub Żywieckiego w pokojach jedno lub dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym;
5. Zapewnienia wyżywienia (1 dzień – dwudaniowy obiad z deserem, kolacja, 2 dzień – śniadanie, dwudaniowy obiad z deserem, kolacja, 3 dzień - śniadanie, dwudaniowy obiad z deserem) oraz zapewnienie przerw kawowych w trakcie trwania warsztatów (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, ciastka). Oferta potraw powinna zawierać również dania wegetariańskie. Usługa gastronomiczna dot. obiadu, śniadania oraz przerw kawowych powinna odbywać się w budynku, w którym odbywać się będą warsztaty;
6. Zapewnienia sali na warsztaty wraz z odpowiednim wyposażeniem (charakterystyka
w pkt.II.2, tiret 3).

Przewiduje się przeprowadzenie wszystkich 4 edycji warsztatów w terminie listopad/grudzień 2017 – czerwiec 2018 r. W każdym 3-dniowym warsztacie weźmie udział średnio 20 osób (m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy). Pierwszy warsztat powinien odbyć się w terminie do 10 grudnia 2017 r., a ostatni nie później niż 30 czerwca 2018 r. W sumie we wszystkich edycjach planowany jest udział nie więcej niż 80 osób. Zakłada się, iż odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi edycjami warsztatów będzie wynosił ok. 5 tygodni.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech edycji 3-dniowych warsztatów z budowania i zawierania partnerstw lokalnych w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ CENTRALNO-WSCHODNI”.

Przedmiot zamówienia

W ramach każdej z 4 edycji warsztatów wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia świadczenia usług w zakresie: transportu, noclegu, wyżywienia, oraz udostępnienia sali szkoleniowej dla grupy 20 osób. Ponadto zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia min. 2 trenerów, którzy w ramach każdej z czterech edycji warsztatów przeprowadzą 24 jednostki godzinowe warsztatów/8 jednostek dziennie. Ponadto każdy trener powinien spełniać łącznie poniższe wymagania:
• posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów
• posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie animacji na rzecz tworzenia partnerstw lokalnych,
• posiadać umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy rożnymi osobami i podmiotami,
• posiadać umiejętność facylitowania procesów grupowych,
• posiadać umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
• posiadać znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
• posiadać znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
• posiadać umiejętność rozwiązywania konfliktów,
• posiadać umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej.
Zakres minimum tematycznego jakie winno zostać zrealizowane na warsztatach:
• charakterystyka Ekonomii Społecznej, formy organizacyjne, specyfika działania,
• partnerstwa - rodzaje, skład, potencjał, zasady i warunki działania, modele zarządzania partnerstwem,
• zasady realizacji partnerstwa,
• modele partnerstwa,
• cechy udanego partnerstwa. Podstawy prawne budowania partnerstwa publiczno-społecznego,
• współpraca organizacji pozarządowych z jednostkami samorządowymi,
• rozwój przedsiębiorczości społecznej w gminie,
• partnerstwo lokalne - interesariusze – korzyści,
• krajowe i zagraniczne przykłady dobrych praktyk w zakresie działania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej,
• zasady realizacji projektów realizowanych przez partnerstwa, w ramach projektów, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WSL 2014-2020 (monitorowanie projektu, odzyskiwanie środków itp.),
• zasady realizacji zamówień (zasada konkurencyjności, PZP) w ramach konsorcjum (kwestia podziału zamówienia),
• trwałość partnerstwa.
2. Opracowania, powielenie i dostarczenia każdemu uczestnikowi warsztatu materiałów szkoleniowych (minimum skrypt, długopis, teczka), które muszą być oznaczone logotypami według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego;
3. Zapewnienia transportu uczestników na trasie Zawiercie i/lub Katowice - miejsce docelowe, zlokalizowane na terenie Beskidu Śląskiego lub Żywieckiego oraz transportu powrotnego na analogicznych trasach;
4. Zapewnienia zakwaterowania, w tym 2 noclegów w hotelu/pensjonacie znajdującym się w wybranej miejscowości Beskidu Śląskiego lub Żywieckiego w pokojach jedno lub dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym;
5. Zapewnienia wyżywienia (1 dzień – dwudaniowy obiad z deserem, kolacja, 2 dzień – śniadanie, dwudaniowy obiad z deserem, kolacja, 3 dzień - śniadanie, dwudaniowy obiad z deserem) oraz zapewnienie przerw kawowych w trakcie trwania warsztatów (kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, ciastka). Oferta potraw powinna zawierać również dania wegetariańskie. Usługa gastronomiczna dot. obiadu, śniadania oraz przerw kawowych powinna odbywać się w budynku, w którym odbywać się będą warsztaty;
6. Zapewnienia sali na warsztaty wraz z odpowiednim wyposażeniem (charakterystyka w pkt.II.2, tiret 3).

Przewiduje się przeprowadzenie wszystkich 4 edycji warsztatów w terminie XI/XII 2017 – VI 2018 r. W każdym 3-dniowym warsztacie weźmie udział średnio 20 osób (m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy). Pierwszy warsztat powinien odbyć się w terminie do 10 grudnia 2017 r., a ostatni nie później niż 30 czerwca 2018 r.

Kod CPV

55120000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

Harmonogram realizacji zamówienia

listopad/grudzień 2017r. - czerwiec 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dokonując wyboru Wykonawców kierować się będziemy:
1. Spełnieniem wymagań w minimalnym zakresie (ocena na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia/niespełna).
2. Ceną za świadczenie przedmiotowej usługi – 100%

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Wykonawcy w przypadku przekroczenia stawki wynagrodzenia założonej w budżecie projektu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA REGIONALNEJ AGENCJI PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Adres

Mazowiecka 5

41-205 Sosnowiec

śląskie , Sosnowiec

Numer telefonu

327642298

Fax

327642298

NIP

6292238414

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centralno-Wschodni.

Numer projektu

RPSL.09.03.01-24-013C/15-02

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”, Chechło, ul. Hutnicza 26, 32-310 Klucze
Data wpłynięcia oferty: 13.11.2017r.
Data wpłynięcia wyjaśnień: 24.11.2017r.
Oferowana cena: 56 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 750