Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ W TEMATYCE: nowoczesnego montera pakietów elektronicznych z elementami SPACE (IPC), montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) ,ochrony antystatycznej w elektronice (ESD)

Data publikacji: 01.11.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-11-2017

Numer ogłoszenia

1065593

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pt. „Bilans Kompetencji Elektronika 2” nr RPSL.11.02.03-24-0096/17 w ramach Osi Priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla Poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 15 listopada 2017 r. do godziny 16.00 (wiążąca jest data wpływu oferty do biura Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.).
Ofertę należy: złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (w godz. 8-16) lub wysłać pocztą na adres Zamawiającego: Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. ul. Celulozowa 19A/6 87-800 Włocławek
lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@mcdz.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@mcdz.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Grabowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

kom. 509 072 597

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Bilans Kompetencji Elektronika 2”. W skład zamówienia wchodzi:
A) Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montera pakietów elektronicznych
z elementami SPACE (zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 48 godzin, łącznie 480 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
B) Przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 16 godzin, łącznie 160 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
C) Przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony antystatycznej w elektronice (ESD) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 8 godzin, łącznie 80 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym z załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
D) Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montera pakietów elektronicznych
z elementami SPACE (IPC) dla 6 nauczycieli , 1 grupa -48 godzin,
E) Przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 6 nauczycieli, 1 grupa -16 godzin,
F) Przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony antystatycznej w elektronice (ESD) dla 6 nauczycieli 1 grupa - 8 godzin,
G) Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,
H) Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń,
I) Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych,
J) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC dla każdego uczestnika zajęć IPC ,
K) Koszt wydania certyfikatów/zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć IPC,
L) Koszt egzaminów IPC,
M) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów BGA dla każdego uczestnika zajęć ,
N) Koszt wydania certyfikatów/zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć BGA,
O) Koszt egzaminów BGA,
P) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów ESD dla każdego uczestnika zajęć ,
Q) Koszt wydania certyfikatów/zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć ESD,
R) Koszt egzaminów ESD,
S) Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów (5K) kierunku technik elektronik z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu poprzez zapewnienie uczniom wysokiej jakości kursów zawodowych. Celem zamówienie jest również podniesienie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli ZSEiI.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „Bilans Kompetencji Elektronika 2”. W skład zamówienia wchodzi:
A) Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montera pakietów elektronicznych
z elementami SPACE (zwane IPC) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób ), każda grupa 48 godzin, łącznie 480 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
B) Przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 16 godzin, łącznie 160 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
C) Przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony antystatycznej w elektronice (ESD) dla 100 uczniów/uczennic (grupy średnio po 10 osób), każda grupa 8 godzin, łącznie 80 godzin zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym z załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
D) Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montera pakietów elektronicznych
z elementami SPACE (IPC) dla 6 nauczycieli , 1 grupa -48 godzin,
E) Przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 6 nauczycieli, 1 grupa -16 godzin,
F) Przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony antystatycznej w elektronice (ESD) dla 6 nauczycieli 1 grupa - 8 godzin,
G) Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenie,
H) Koszty dojazdu trenerów na miejsce realizacji szkoleń,
I) Koszty noclegów dla trenerów zamiejscowych,
J) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów IPC dla każdego uczestnika zajęć IPC ,
K) Koszt wydania certyfikatów/zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć IPC,
L) Koszt egzaminów IPC,
M) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów BGA dla każdego uczestnika zajęć ,
N) Koszt wydania certyfikatów/zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć BGA,
O) Koszt egzaminów BGA,
P) Koszt międzynarodowej certyfikacji i certyfikatów ESD dla każdego uczestnika zajęć ,
Q) Koszt wydania certyfikatów/zaświadczeń Ministerstwa Edukacji Narodowej dla każdego uczestnika zajęć ESD,
R) Koszt egzaminów ESD,
S) Zapewnienie materiałów dla uczestników zgodnie ze szczegółową specyfikacją w Opisie Przedmiotu zamówienia.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80210000-9 – Usługi edukacji technicznej i zawodowej na poziomie szkoły średniej
80310000-0 – Usługi edukacji młodzieży
80510000-2 – Usługi szkolenia specjalistycznego
80531200-7 – Usługi szkolenia technicznego
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego
22000000-0 - Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas trwania zamówienia i termin realizacji został określony odrębnie dla każdej części:
A. Przeprowadzenie zajęć z zakresu nowoczesnego montera pakietów elektronicznych z elementami SPACE (IPC) dla 100 uczniów/uczennic oraz 6 nauczycieli ZSEiI : w okresie listopad 2017 r. – luty 2019 r.
B. Przeprowadzenie zajęć z zakresu montażu/demontażu i regeneracji komponentów BGA w tym komponentów pracujących w przestrzeni kosmicznej (BGA) dla 100 uczniów/uczennic oraz 6 nauczycieli ZSEiI: w okresie listopad 2017r. – maj 2019 r.
C. Przeprowadzenie zajęć z zakresu ochrony antystatycznej w elektronice (ESD) dla 100 uczniów/uczennic oraz 6 nauczycieli ZSEiI : w okresie listopad 2017 r. – czerwiec 2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nadzorowanej przez Kuratorium Oświaty;
 jest Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym IPC.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał iż dysponuje co najmniej: dwoma osobami na stanowisku trenera, legitymujących się licencją Master IPC Trainer lub licencją Certyfikowanego Trenera IPC.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych.

Potencjał techniczny

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Nie dopuszcza się zlecania zadań podwykonawcom

Warunki zmiany umowy

Dokonywanie zmian w umowie możliwe jest w sytuacji, gdy wprowadzane zmiany są nieistotne.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

A ) Ofertę można złożyć wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
B) W przypadku wiadomości elektronicznej w temacie należy wpisać: Odpowiedź na zapytanie ofertowe do projektu: „Bilans Kompetencji Elektronika 2”
C) W przypadku wersji papierowej dopisek na kopercie: Odpowiedź na zapytanie ofertowe do projektu: „Bilans Kompetencji Elektronika 2”
D) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
E) Oferta musi zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis/y osoby/ób upoważnionych do reprezentacji Oferenta oraz być opatrzona pieczęcią firmową.
F) Wykonawca składający ofertę w ramach postępowania musi przesłać komplet dokumentów, na który składa się: 1/ wypełnione przez Wnioskodawcę: a/ oferta b/ oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych c/ wykaz usług d/ wykaz trenerów e/ CV trenerów według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego 2/aktualny KRS/Wpis do CEIDG (za zgodność z oryginałem lub wydruk komputerowy) lub inny, właściwy dokument rejestrowy 3/Potwierdzenie wpisu do rejestru Instytucji Szkoleniowych 4/Potwierdzenie Autoryzacji Centrum Szkoleniowego IPC

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie:
Cena 70 %
Doświadczenie Wykonawcy 30 %

Zgodnie z załączonym zapytaniem

Wykluczenia

Oferent nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Celulozowa 19A/6

87-800 Włocławek

kujawsko-pomorskie , Włocławek

Numer telefonu

509072597

Fax

544262815

NIP

8883123862

Tytuł projektu

BILANS KOMPETENCJI ELEKTRONIKA 2

Numer projektu

RPSL.11.02.03-24-0096/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w dniu 13.11.2017 r. wpłynęła jedna oferta firmy RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER, Al. Kazimierza Wielkiego 6E, 87-800 Włocławek;
Cena oferty 980.500,00 zł. brutto.
W dniu 16.11.2017r. wysłano do firmy Renex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa informację o wyborze oferty i jednocześnie zaproszenie do negocjacji podanej ceny.
W dniu 17.11.2017r. przeprowadzono negocjacje cenowe. W wyniku analizy oraz możliwości budżetu Zamawiającego. W trakcie negocjacji Oferent postanowił zmniejszyć swoją ofertę cenową do 954.000,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 329