Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup licencji, komponentów modułów oraz wynajem aparatury pomiarowej.

Data publikacji: 31.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-11-2017

Numer ogłoszenia

1065564

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapytanie Ofertowe nr 1/2017/ISEE Zakup licencji, komponentów modułów oraz wynajem aparatury pomiarowej.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
siedziba Zamawiającego - ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa.
Sposób składania ofert:
a) w formie elektronicznej (skan oferty podpisanej przez osobę uprawnioną do reprezentacji) wysłanej na adres e-mail Zamawiającego zakupy@ab-z.pl.
b) w formie papierowej pocztą lub przez kuriera. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego – za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych sposobów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zakupy@ab-z.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wszelkie pytania odnośnie zapytania ofertowego prosimy kierować do: Pan Tomasza Ziąbka – elektronicznie na adres e-mail: zakupy@ab-z.pl.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 22 415 2007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa:
1) LICENCJI - specjalistycznej platformy, niezbędnej do wykonania systemu centralnego ISEE, będącej środowiskiem do projektowania aplikacji, które poprzez rozległą funkcjonalność umożliwią szybkie projektowanie, testowanie oraz wdrażanie systemów sterowania i nadzoru procesów "produkcyjnych", charakteryzującej się skalowalnością, elastycznością i wbudowanymi interfejsami obsługi popularnych w automatyce standardów komunikacji.

2) KOMPONENTY MODUŁÓW UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE:
2a) - MONITORING: analizatory i przetworniki energii elektrycznej, przetworniki mierzonych sygnałów - temperatury, wilgotności, strumieni, impulsów, czasu pracy.
2b) - STEROWANIE: sterowniki PLC, przemienniki częstotliwości, falowniki, panele operatorskie.
2c) - KONSTRUKCJA I KOMUNIKACJA: transmitery radiowe, rejestratory, wyświetlacze, moduły komunikacji GSM, elementy zasilające, elementy do wykonania obudowy.

oraz wynajem:
3) APARATURY POMIAROWEJ - analizator energii, kamera termowizyjna, miernik uniwersalny, miernik temperatury, oscyloskop.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie instalacji próbnej w warstwie oprogramowania opartej o komponenty specjalistycznych platform programowania wykorzystywanych w rozwiązaniach z obszaru automatyki i sterowania, niezbędne dla przeprowadzenia badań przemysłowych oraz komponenty do wykonania instalacji próbnej do Projektu ISEE.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa:
1) LICENCJI - specjalistycznej platformy, niezbędnej do wykonania systemu centralnego ISEE, będącej środowiskiem do projektowania aplikacji, które poprzez rozległą funkcjonalność umożliwią szybkie projektowanie, testowanie oraz wdrażanie systemów sterowania i nadzoru procesów "produkcyjnych", charakteryzującej się skalowalnością, elastycznością i wbudowanymi interfejsami obsługi popularnych w automatyce standardów komunikacji.

2) KOMPONENTY MODUŁÓW UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE:
2a) - MONITORING: analizatory i przetworniki energii elektrycznej, przetworniki mierzonych sygnałów - temperatury, wilgotności, strumieni, impulsów, wilgotności, czasu pracy.
2b) - STEROWANIE: sterowniki PLC, przemienniki częstotliwości, falowniki, panele operatorskie
2c) - KONSTRUKCJA I KOMUNIKACJA: transmitery radiowe, rejestratory, wyświetlacze, moduły komunikacji GSM, elementy zasilające, elementy do wykonania obudowy.

oraz wynajem:
3) APARATURY POMIAROWEJ - analizatory energii, kamera termowizyjna, miernik uniwersalny, miernik temperatury, oscyloskop.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

38300000-8 Przyrządy do pomiaru

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin złożenia zamówienia - do 21 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
Termin realizacji dostaw - zgodny z zadeklarowanymi terminami w Ofercie.
Wynajem Aparatury pomiarowej w terminie do 2018-09-30.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Dysponowanie odpowiednią wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu ofertowym, iż spełnia ten warunek oraz załączy wykaz (klient, przedmiot realizacji, rok realizacji, wartość kontraktu netto) należycie zrealizowanych w ostatnich dwóch latach (2015-2016) kontraktów o charakterze zbliżonym do określonego w przedmiocie zamówienia, o minimalnej wartości 500 000,- zł każdy.
W zakresie oferowanego oprogramowania należy wykazać minimum 15 funkcjonujących u klientów licencji o min. 200 000 monitorowanych zmiennych każda.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie odpowiednim potencjałem osobowym niezbędnym do realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu ofertowym, iż spełnia ten warunek.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent oświadczy w formularzu ofertowym, iż spełnia ten warunek oraz załączy sprawozdanie finansowe potwierdzające uzyskane przychody za rok 2016 na poziomie nie niższym niż 3 mln zł.

Dodatkowe warunki

Oferent działa i funkcjonuje na rynku od co najmniej 5 lat.
W celu zapewniania rzetelności realizacji całości przedmiotu zamówienia, Oferent wpłaci na rzecz zamawiającego kaucję gwarancyjną, w wysokości 50 000,- zł. Kaucja zostanie zwrócona w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia realizacji dostaw, pod warunkiem wywiązywania z przedstawiony w Ofercie warunków gwarancji i serwisu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z wybranym Wykonawcą, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności niedających się przewidzieć w dniu podpisania umowy, a mających istotny wpływ na realizację Projektu polegających w szczególności na konieczności zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od stron umowy.
Zakres zmian może dotyczyć również w szczególności złożenia zamówienia dodatkowego, o czym mowa w pkt. Zamówienia uzupełniające.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dostawcy zobowiązani są dostarczyć w złożonej ofercie:
a) Wypełniony i podpisany formularz Oferty według wzoru (Załącznik Nr 1).
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik Nr 2).
c) Oświadczenie o kryteriach dostępu (Załącznik Nr 3).
d) Podmioty działające przez reprezentantów nieujawnionych w KRS lub CEiDG zobowiązane są również załączyć do oferty dokumenty wskazujące na umocowanie osób podpisanych pod treścią oferty.

Zamówienia uzupełniające

W okresie do 31.06.2018 Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych polegających na powtórzeniu zamówienia na elementy z zestawu, jaki został przedstawiony w ofercie Wykonawcy (w zakresie MODUŁÓW UŻYTKOWNIKA), o równoważnej lub zbliżonej charakterystyce, jak w ofercie Wykonawcy, na identycznych warunkach odnośnie gwarancji i serwisu jak w ofercie Wykonawcy, w proporcjonalnej do składanego dodatkowego zamówienia cenie, jak w ofercie Wykonawcy. Warunki, na jakich zostanie udzielone ewentualne dodatkowe zamówienie (w szczególności termin dostawy) zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz wprowadzone do umowy drogą aneksu.
Wartość takich zamówień nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1. Kryterium „Cena” – waga 50
maksymalną ilość punktów uzyska oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniej punktów wg wzoru:
- (Cmin / Cx) x 50 punktów = ilość punktów przyznanych w kryterium cena, gdzie:
- Cmin - oznacza najniższą cenę netto zaoferowaną za wykonanie przedmiotu zamówienia
- Cx - oznacza cenę netto oferty
2. Kryterium „Okres gwarancji / Okres M&S” – gwarancji na sprzęt i urządzenia oraz bezpłatnego kontraktu serwisowego i wsparcia technicznego – waga 20
Kryterium oceniane będzie jako suma:
a) kryterium wyznaczanego na podstawie okresu gwarancji oferowanego - dostarczanego (nie dotyczy wynajmu) sprzętu i urządzeń (okres gwarancji podawany jest w latach).
1 rok – 0 pkt.
2 lata – 2 pkt.
3 lata – 4 pkt.
oraz
b) kryterium wyznaczonego na podstawie okresu M&S (bezpłatnej opieki serwisowej i wsparcia technicznego) na dostarczane oprogramowanie (okres podawany jest w latach).
1 rok – 0 pkt.
2 lata – 8 pkt.
3 lata – 16 pkt.

3. Kryterium „ Czas dostawy Licencji na oprogramowanie” – waga 10
Kryterium oceniane będzie na podstawie terminu realizacji dostawy, od daty złożenia przez Zabawiającego zamówienia (okres liczony w dniach)
Powyżej 20 dni – 0 pkt.
Od 10 do 20 dni – 3 pkt.
Do 9 dni włącznie – 10 pkt.

4. Kryterium „ Czas dostawy sprzętu i urządzeń” – waga 10
Kryterium oceniane będzie na podstawie terminu realizacji dostawy, od daty złożenia przez Zabawiającego zamówienia (okres liczony w tygodniach)
Powyżej 8 tygodni – 0 pkt.
Od 4 do 8 tygodni – 2 pkt.
Do 4 tygodni – 10 pkt.

5. Kryterium „ Czas reakcji” w ramach bezpłatnego kontraktu serwisowego i wsparcia technicznego – waga 10
Kryterium oceniane będzie na podstawie czasu podjęcia działań, od daty i godziny zgłoszenia problemu do skutecznego rozpoczęcia działań (okres liczony w godzinach, czas roboczy od poniedziałku do piątku, 8:00-16:00)
Powyżej 8 godzin – 0 pkt.
Od 4 do 8 godzin – 5 pkt.
Do 4 godzin – 10 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów w oparciu o ustalone kryteria:
P = P „Cena” + P „Okres gwarancji / Okres M&S” + P „Czas dostawy licencji na oprogramowanie” + P „Czas dostawy sprzętu i urządzeń”+ P „Czas reakcji”

w przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch oferentów o miejscu na liście rankingowej decyduje wyższa wartość kryterium cena a gdyby i to nie rozstrzygnęło, to zadecydują dodatkowe negocjacje z Wykonawcami (gdzie miernikiem będzie niższa deklaracja cenowa).

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu wymienionych w oświadczeniu Wykonawcy, wykluczenie oraz odrzucenie oferty z powodu nie spełnienia określonych wymagań może nastąpić w każdym stadium postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów (oferta niekompletna).
3. Wykonawców, którzy złożyli ofertę po terminie.
4. Wykonawców, w stosunku do których Zamawiający stwierdzi, że dostarczone przez nich informacje istotne dla postępowania są nieprawdziwe.
5. Za odrzuconą uznaje się również ofertę, jeśli Wykonawca nie udzielił wyjaśnień dotyczących oferty we wskazanym przez Zamawiającego terminie.
6. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Każdy z oferentów, odpowiadając na zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
7. Z postępowania mogą zostać wykluczeni wykonawcy, których oferta będzie budzić wątpliwości wiarygodności, poprzez np. rażąco niską cenę, brak możliwości potwierdzenia przedstawionych referencji i oświadczeń.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i oferty wariantowej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABZ CONSULTING SP. Z O.O.

Adres

św. Jacka Odrowąża 15

03-310 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224152007

Fax

0

NIP

5242747372

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej usługi ISEE – inteligentnego sterowania efektywnością energetyczną

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-5653/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

HAS Sp. z o.o.
ul. Wspólna 28a
05-092 Łomianki
Data wpłynięcie oferty: 2017-11-09
Cena: 396 600,00 zł
Liczba wyświetleń: 480