Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/2017/NPK_N010

Data publikacji: 31.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2017

Numer ogłoszenia

1065493

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 08.11.2017 r. do godziny 08.30 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B320 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres jkroskowska@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/2017/NPK_N010”.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jkroskowska@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irena Bach-Dąbrowska email: ibach@wsb.gda.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na studiach inżynierskich i licencjackich I stopnia, dla trybu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:
A. kierunkowych zajęć laboratoryjnych z przedmiotów:
- elementy fizyki,
- podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego.
B. kierunkowych zajęć wykładowych z przedmiotu:
- elementy fizyki,
- podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Miejscowość: Gdańsk, Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Zaprogramowani na sukces – program kształcenia praktycznego na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku”. Celem głównym projektu jest wzrost dostosowania i zakresu realizacji - we współpracy z pracodawcami - programów kształcenia na kierunku Informatyka studia I stopnia WSB w Gdańsku w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, przekładający się na wzrost kompetencji studentów uczestniczących w edukacji w ramach ww. programów kształcenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na studiach inżynierskich i licencjackich I stopnia, w szczególności
A. kierunkowych zajęć laboratoryjnych:
1) Studia inżynierskie I stopnia; przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych do przedmiotu:
a. elementy fizyki – studia stacjonarne – w Gdańsku: 1 grupa x 16 h;
b. elementy fizyki – studia niestacjonarne – w Gdańsku: 2 grupy x 16 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 16 h;
c. podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego – studia stacjonarne –w Gdańsku: 1 grupa x 16 h;
d. podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego – studia niestacjonarne – w Gdańsku: 2 grupy x 16 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 16 h;

2) Studia licencjackie I stopnia; przeprowadzenie kierunkowych zajęć laboratoryjnych do przedmiotu:
a. elementy fizyki – studia stacjonarne – w Gdańsku: 1 grupa x 12 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 12 h;
b. elementy fizyki – studia niestacjonarne –w Gdańsku: 1 grupa x 12 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 12 h;
c. podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego – studia stacjonarne –w Gdańsku: 1 grupa x 12 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 12 h;
d. podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego – studia niestacjonarne – w Gdańsku: 1 grupa x 12 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 12 h.
B. kierunkowych zajęć wykładowych:
1) Studia inżynierskie I stopnia; przeprowadzenie zajęć wykładowych do przedmiotu:
a. elementy fizyki – studia stacjonarne – w Gdańsku: 1 grupa x 28h;
b. elementy fizyki – studia niestacjonarne – w Gdańsku: 1 grupa x 26 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 26 h;
c. podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego – studia stacjonarne – w Gdańsku: 1 grupa x 28h;
d. podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego – studia niestacjonarne w Gdańsku: 1 grupa x 26 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 26 h;


2) Studia licencjackie I stopnia; przeprowadzenie zajęć wykładowych do przedmiotu:
e. elementy fizyki – studia stacjonarne – w Gdańsku: 1 grupa x 12 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 12 h;
f. elementy fizyki – studia niestacjonarne – w Gdańsku: 1 grupa x 12 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 12 h;
g. podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego – studia stacjonarne - w Gdańsku: 1 grupa x 12 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 12 h;
h. podstawy elektroniki i miernictwa elektronicznego – studia niestacjonarne w Gdańsku: 1 grupa x 12 h oraz w Gdyni: 1 grupa x 12 h.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 r. w terminach określonych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 80
Doświadczenie Oferenta o którym mowa w pkt. IV. 2 20

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 80%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

Punkty za kryterium „cena ofertowa brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 80 = liczba punktów.

Kryterium oceny – Doświadczenie Oferenta o którym mowa w pkt. IV. 2 – 20%:
Punkty za kryterium „Doświadczenie Oferenta o którym mowa w pkt. IV. 2 przyznawane będą następująco:
- brak doświadczenia – 0 pkt.
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i/lub szkoleń - 20 pkt

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.
2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
4. Poszczególne części zamówienia o których mowa w punkcie 3.2 będą zlecane do wykonania w pierwszej kolejności oferentom, którzy przedstawią oferty najkorzystniejsze.
5. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w terminie do 13.11.2017 r.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Zaprogramowani na sukces - program kształcenia praktycznego na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-N010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 431