Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/2017/NPK_N013

Data publikacji: 31.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2017

Numer ogłoszenia

1065449

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 08.11.2017 r. do godziny 08.30 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B320 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres jkroskowska@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 7/2017/NPK_N013”.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jkroskowska@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Irena Bach-Dąbrowska email: ibach@wsb.gda.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych o formie ćwiczeń lub konwersatorium na kierunku Logistyka odpowiednio dla studiów I i II stopnia

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Studia
z pracodawcą – program kształcenia praktycznego na kierunku Logistyka (I i II stopień) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Celem głównym projektu jest wzrost dostosowani i zakresu realizacji - we współpracy z pracodawcami - programów kształcenia na 2 kierunkach Logistyka studia
I i II stopnia WSB w Gdańsku w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
w tym Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, przekładający się na wzrost kompetencji studentów uczestniczących w edukacji w ramach ww. programów kształcenia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka zgodnie
z podaną poniżej specyfikacją:

- logistyka licencjacka, studia stacjonarne w ramach przedmiotów:
• Podstawy logistyki (ćwiczenia) - 1 grupa w Gdańsku – 28 h i 1 grupa w Gdyni – 28 h,
- logistyka licencjacka, studia niestacjonarne w ramach przedmiotów:
• Podstawy logistyki (ćwiczenia) - 1 grupa w Gdańsku – 24 h i 1 grupa w Gdyni – 24 h,
- logistyka inżynierska, studia niestacjonarne w ramach przedmiotów:
• Podstawy logistyki (ćwiczenia), - 1 grupa w Gdańsku – 24 h i 1 grupa w Gdyni – 24 h,
- logistyka studia magisterskie niestacjonarne w ramach przedmiotów:
• Logistyka międzynarodowa (ćwiczenia) - 1 grupa w Gdańsku – 16h i 1 grupa w Gdyni – 16 h,
• Marketing usług logistyczny (ćwiczenia) - 1 grupa w Gdańsku – 16 h i 1 grupa w Gdyni – 16 h.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być wykonany w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 r., w terminach określonych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):

KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 80
Doświadczenie Oferenta o którym mowa w pkt. IV. 2 20

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 80%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)

Punkty za kryterium „cena ofertowa brutto” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 80 = liczba punktów.

Kryterium oceny – Doświadczenie Oferenta o którym mowa w pkt. IV. 2 – 20%:
Punkty za kryterium „Doświadczenie Oferenta o którym mowa w pkt. IV. 2” przyznawane będą następująco:
- brak doświadczenia – 0 pkt.
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i/lub szkoleń - 20 pkt

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz CV Oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.

2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Studia z pracodawcą - program kształcenia praktycznego na kierunkach Logistyka (I i II stopień) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-N013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 334