Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.10.2017 r. na zakup : Układ podawania suchego lodu - element budowy systemu technologicznego - 1 szt.

Data publikacji: 31.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2017

Numer ogłoszenia

1065353

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: .
a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty w siedzibie firmy: 3N SOLUTIONS Spółka z o.o. ; ul. Złota 61/100; 00-819 Warszawa lub mailem na adres lukasz.dlubak@3ns.com.pl w terminie do dnia 07.11.2017r.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

lukasz.dlubak@3ns.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Dłubak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48691320883

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny do podawania suchego lodu - element budowy systemu technologicznego.

Wymagania ogólne dot. przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia ma być dostarczony dla Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zakupu. Przedmiot zamówienia wykorzystywany będzie przez Zamawiającego do badań naukowych w zakresie skuteczności technologii czyszczenia urządzeń elektrycznych pod średnim napięciem.
Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w zasobnik na suchy lód oraz pistolet połączony z nim wężem ciśnieniowym o średnicy ¾’’. Na wejściu do urządzenia musi być również króciec przyłączeniowy o średnicy ¾’’ aby umożliwiał podłączenie się do instalacji generującej/transportującej powietrzne o wysokim ciśnieniu do 15 bar.
Zamawiający wymaga, aby urządzenie to posiadało regulację dopływającego ciśnienia oraz regulację obrotów silnika a co za tym idzie regulację ilości podawanego suchego lodu z zasobnika do węża ciśnieniowego z pistoletem.
Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji przedmiotu zamówienia na wypadek jakiejkolwiek usterki podzespołów urządzenia.
Zamawiający wymaga, aby Dostawca udostępnił w terminie do 7 dni, części zamienne w razie wystąpienia usterki któregokolwiek z podzespołu przedmiotu zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: 05-850 Ołtarzew; ul. Poznańska 398A

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (Medium Voltage Cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV” w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny Rozwój 2014-2020”, Działanie 1.2: „Sektorowe programy B+R” - PBSE

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny do podawania suchego lodu - element budowy systemu technologicznego.

Wymagania ogólne dot. przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia ma być dostarczony dla Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zakupu. Przedmiot zamówienia wykorzystywany będzie przez Zamawiającego do badań naukowych w zakresie skuteczności technologii czyszczenia urządzeń elektrycznych pod średnim napięciem.
Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w zasobnik na suchy lód oraz pistolet połączony z nim wężem ciśnieniowym o średnicy ¾’’. Na wejściu do urządzenia musi być również króciec przyłączeniowy o średnicy ¾’’ aby umożliwiał podłączenie się do instalacji generującej/transportującej powietrzne o wysokim ciśnieniu do 15 bar.
Zamawiający wymaga, aby urządzenie to posiadało regulację dopływającego ciśnienia oraz regulację obrotów silnika a co za tym idzie regulację ilości podawanego suchego lodu z zasobnika do węża ciśnieniowego z pistoletem.
Zamawiający wymaga 24 miesięcznej gwarancji przedmiotu zamówienia na wypadek jakiejkolwiek usterki podzespołów urządzenia.
Zamawiający wymaga, aby Dostawca udostępnił w terminie do 7 dni, części zamienne w razie wystąpienia usterki któregokolwiek z podzespołu przedmiotu zamówienia.


Minimalne parametry / specyfikacja przedmiotu zamówienia:


1. Układ podawania suchego lodu - element budowy systemu technologicznego - 1 szt

• stan: nowy
• wymiary (szer. x dł. x wys.) : od 680mm do 750mm x od 500mm do 550mm x od 1050mm do 1150mm
• pojemność zasobnika : od 20 kg do 25 kg
• zużycie suchego lodu : od 30 kg/h do 32 kg/h
• zużycie powietrza : od 10 m3/h do 12 m3/h w zakresie ciśnienia od 1,0 bar do 1,4 bar
• zasilanie: 230V/50Hz
• moc : od 700 W do 800 W

Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42000000-6 – Maszyny przemysłowe
42500000-1 – Urządzenia chłodzące i wentylacyjne

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji zamówienia: w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy zakupu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert:

a) Cena brutto - waga punktowa 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 100
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium Cena brutto. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,
c) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

3N SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Złota 61/100

00-819 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502 250 263

NIP

5213388077

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnej technologii MVC (medium voltage cleaning) czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych pod średnim napięciem do 60kV.

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0209/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AQUILA TRIVENTEK A/S
Industrivej 9
DK-5580 Norre Aaby: Denmark
NIP (VAT No. ) DK25673697
Data wpłynięcia oferty: 07.11.2017r.
Cena: 8 577,21 Euro
Liczba wyświetleń: 515