Strona główna
Logo unii europejskiej

3/SzMs/5.5/2017 Zorganizowanie i przeprowadzenie dla Uczestników Projektu certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 oraz MOS i wydanie Certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji zgodnych ze standardem – odpowiednio: DIGCOMP i Microsoft.

Data publikacji: 31.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-11-2017

Numer ogłoszenia

1065305

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca 08.11.2017 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.: 3/SzMs/5.5/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie dla Uczestników Projektu certyfikowanych egzaminów zewnętrznych IC3 oraz MOS i wydanie Certyfikatów potwierdzających zdobycie kompetencji zgodnych ze standardem – odpowiednio: DIGCOMP i Microsoft.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla UP pn. „Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim” certyfikowanych egzaminów zewnętrznych:
• IC3 (Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu)
• i MOS (Microsoft Office Specialist)
wraz z certyfikacją zewnętrzną potwierdzającą zdobycie w/w kompetencji (certyfikaty wydawane przez CERTIPORT).

Projekt skierowany jest do 540 osób, które:
- w 100% są osobami z obszaru województwa pomorskiego, w tym 60% osób zamieszkuje tereny wiejskie;
- w 100% są to osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), w tym 30% osób w wieku 50 lat i więcej;
- w 100% są to osoby bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo);
- 70% osób należy do grupy osób o niskich kwalifikacjach;
- w 55% są to kobiety;
- w 5% są to osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu Uczestnicy nabędą umiejętności cyfrowe na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym (poziom A lub B) w zakresie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework (obszary: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów) lub zdobędą wiedzę i umiejętności z pakietu Microsoft Office w zakresie trzech obszarów merytorycznych: Ms Word, Ms Excel i Ms PowerPoint.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla UP pn. „Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim” certyfikowanych egzaminów zewnętrznych:
• IC3 (Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu)
• i MOS (Microsoft Office Specialist)
wraz z certyfikacją zewnętrzną potwierdzającą zdobycie w/w kompetencji (certyfikaty wydawane przez CERTIPORT).
IC3 jest zestawem trzech międzynarodowych egzaminów:
 Podstawy pracy z komputerem;
 Kluczowe programy i aplikacje;
 Internet i funkcjonowanie w sieci.
Egzamin objąć ma 5 obszarów i 21 kompetencji zgodnie z ramami Digital Competence Framework (obszary: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów).
Uczestnicy Projektu będą przeszkoleni na jednym z dwóch poziomów zaawansowania: podstawowym (A) i średniozaawansowanym (B).

Egzamin zewnętrzny MOS jest podstawowym certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności
z pakietu Microsoft Office. Szkolenia w projekcie obejmują zakres trzech obszarów merytorycznych: Ms Word, Ms Excel i Ms PowerPoint, każdy Uczestnik Projektu ma więc możliwość otrzymania trzech certyfikatów.

Każdy UP, który zakończy szkolenie ma obowiązek podejścia do egzaminu zewnętrznego, docelowo jest to 540 osób. Projekt przewiduje 24 grupy szkoleniowe DIGCOMP na poziomie podstawowym (A), tj. łącznie 288 osób, 12 grup DIGCOMP na poziomie średniozaawansowanym (B), tj. łącznie 144 osoby oraz 9 grup Ms Office, tj. łącznie 108 osób (średnio 12 osób/grupę). Efektem wsparcia w projekcie jest uzyskanie certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie w/w kompetencji przez co najmniej 90% Uczestników Projektu.

Certyfikacje:
• IC3: 432 certyfikacje (288 osób z poziomu DIGCOMP A + 144 osób z poziomu DIGCOMP B)
• MOS: 324 certyfikacje (108 osób x 3 obszary Ms Office)
• łącznie: 756 certyfikacji

Egzaminy zewnętrzne powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia nadane mu w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot lub certyfikaty otrzymane po przeprowadzonym egzaminie (certyfikaty takie powinny być rozpoznawalne
i uznawalne w danej branży; po stronie Wykonawcy leży udowodnienie rozpoznawalności certyfikatu/egzaminu).
Wykonawca pokrywa koszt egzaminu zewnętrznego, wykupienia kodów egzaminacyjnych od Autoryzowanego Centrum Testowego Certiport oraz wstawienia i wydania certyfikatów. Na początku egzaminu Wykonawca przekaże Uczestnikom Projektu do podpisu listę obecności na dostarczonym przez Zamawiającego wzorze. W trakcie przeprowadzania egzaminów Wykonawca ma obowiązek wykonania zdjęć Uczestnikom Projektu dokumentujących fakt odbywania się egzaminu. Po zakończeniu każdego egzaminu Wykonawca sporządza protokół z egzaminu z wyszczególnieniem wyników, osobno dla każdego z Uczestników Projektu. W terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia każdego egzaminu, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty z nim związane (listę obecności, protokół z egzaminu, wyniki Uczestników Projektu).

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin realizacji: na bieżąco, do końca września 2018 r.
Szkolenia realizowane są w trybie dziennym (w tygodniu) i weekendowym (piątek wieczorem, sobota i niedziela). Aby dostosować się do potrzeb Uczestników Projektu, egzaminy również należy przeprowadzać w trybie dziennym i weekendowym – zależnie od trybu spotkań danej grupy szkoleniowej.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności oraz niezbędną wiedzę i doświadczenie. Ponadto dysponują mobilnymi stanowiskami komputerowymi w ilości gwarantującej prawidłowe realizowanie zadania i są zdolni do wykonania zamówienia – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 oraz kopii dokumentów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia;
b. posiadają minimum roczne doświadczenie w realizacji egzaminów z zakresu kwalifikacji komputerowych lub dysponują osobami posiadającymi takie doświadczenie – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 i ewentualnych referencji (w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego egzaminatora referencje powinny poświadczać imiennie doświadczenie każdego z nich);
c. posiadają uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym z tematyką szkoleń projektu, które nadane im zostały w drodze akredytacji przez uprawnioną do tego instytucję – warunek konieczny – weryfikowany na podstawie kopii uprawnienia potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”;
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
e. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
f. zagwarantują dostępność swoich usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzania egzaminu w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych, przy czym dostępność usług oznacza, że Wykonawca w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie jej świadczenie (dotyczy okresu realizacji projektu) – weryfikowane na podstawie zał. nr 1 do zapytania ofertowego; przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie podpisanego zał. nr 4,
g. w wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym, na przygotowanych przez Zamawiającego wzorach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie (Zał. nr 2 do zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Zał. nr 3 do zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiąca Zał. nr 4 do zapytania ofertowego);
e. CV egzaminatora zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych i ewentualne referencje (według wzoru z Zał. nr 5 do zapytania ofertowego) – w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego egzaminatora oferta powinna zawierać CV każdego z nich;
f. kopię dokumentów uprawniających do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów
w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania.

Opis sposobu naliczania punktacji:
1. Cena (C) – 60%. Cena brutto w polskich złotych za wykonanie całości zamówienia objętego zapytaniem ofertowym z uwzględnieniem wystawienia i wydania certyfikatów. Wykonawca otrzyma liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 60,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie egzaminatorów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 –zostaną przyznane punkty za doświadczenie każdego z egzaminatorów (posiadających wymagane kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu egzaminów z zakresu wskazanego w niniejszym zapytaniu ofertowym, przeprowadzonych w okresie 3 ostatnich lat przed terminem składania ofert).

Łączna liczba przeegzaminowanych osób max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 70 0
71 – 250 10
251 – 400 15
Powyżej 401 20

3. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 20%. Zgodnie z „Obowiązkami Wykonawcy” (w rozdziale III zapytania ofertowego) Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność swoich usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzania egzaminu w czasie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 7. W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 7 dni termin na zorganizowanie egzaminu, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 7 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5 dni
10 pkt – za zadeklarowanie dostępności 3 dni
15 pkt – za zadeklarowanie dostępności 1 dni
20 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0 dzień

Łącznie badana Oferta otrzyma punkty według następującego wzoru: SP = C + D + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie egzaminatora,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Maksymalna liczba punktów za wszystkie kryteria: 100

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 315