Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2017/M028 dotyczące przygotowania programów przedmiotów, studiów przypadku oraz zestawów zadań na potrzeby procesu kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie w języku angielskim

Data publikacji: 30.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-11-2017

Numer ogłoszenia

1065111

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy złożyć do 10 listopada 2017r. do 14:00 poprzez:
• przesłanie oferty pocztą na adres Zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 2/2017/M028 – Dział Projektów – nie otwierać przed 10 listopada 2017r. godz. 14:00”, lub
• złożyć w ofertę w siedzibie zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów pokój nr 116 lub portiernia) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 2/2017/M028 – Dział Projektów - nie otwierać przed 10 listopada 2017r. godz. 14:00”
• przesłać ofertę z własnego adresu e-mail na adres: katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe 2/2017/M028 – Dział Projektów - nie otwierać przed 10 listopada 2017r. godz. 14:00”
3. Za moment złożenia oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na adres poczty elektronicznej katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl, zaś w przypadku formy pisemnej – potwierdzenia jej dostarczenia przez Zamawiającego.
4. Oferty dostarczone do Zamawiającego po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danej części zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Nowakowska (Menadżer projektu)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 34 98 491

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie:
1. programów kształcenia przedmiotów specjalnościowych w języku angielskim wg. standardów międzynarodowych oraz materiałów dydaktycznych zgodnie z zapisami opracowanych programów,
2. studiów przypadku (case studies) w języku angielskim do wykorzystania w realizacji procesu kształcenia na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial Services Management,
3. zestawów zadań w języku angielskim do wykorzystania w toku procesu kształcenia oraz zaliczania przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń lub konwersatoriów na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial Services Management,
w ramach projektu pn. „STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” nr POWR.03.03.00-00-M028/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie autorów:
A. 5 programów kształcenia przedmiotów specjalnościowych w języku angielskim wg. standardów międzynarodowych oraz materiałów dydaktycznych w języku angielskim zgodnie z zapisami opracowanych programów, dla studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.
1. Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami (Finansowymi) / Introduction gto Services Management Methodology
2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Cofrporate Finanse Management
3. Systemy informatyczne w finansach / IT Systems in Finance Management
5. Kultura organizacyjna / Corporate Culture
B. w sumie 4 studiów przypadku w j.angielskim do wykorzystania w realizacji procesu kształcenia na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial Services Management,
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Corporate Finance Management
2. Systemy informatyczne w finansach / IT Systems in Finance
3. Organizacja pracy i kultura organizacyjna / Corporate Culture
4. Międzynarodowe standardy rachunkowości / International Accounting Standards
C. 4 zestawów zadań (możliwe do rozwiązania indywidualnie przez 1 studenta; 1 zestaw, 4 zadania (2 godziny dydaktyczne)) w języku angielskim do wykorzystania w toku procesu kształcenia oraz zaliczania przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń lub konwersatoriów na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial Services Management.
1. Rachunkowość zarządcza / Managerial Accounting
2. Strategie marketingowe / Marketing Staregies
3. Prawo gospodarcze / Economic Law -
4. Systemy informatyczne w finansach / IT Systems in Finance

Przedmiot zamówienia

A. 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego – przygotowanie 5 programów kształcenia przedmiotów specjalnościowych w języku angielskim wg. standardów międzynarodowych oraz materiałów dydaktycznych w języku angielskim zgodnie z zapisami opracowanych programów, dla studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.

Specyfikacja zamówienia o jakim mowa w pkt. A:
1. Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami (Finansowymi) / Introduction gto Services Management Methodology - Wykład – 15 godzin dla Financial Services Management: Karta przedmiotu, scenariusz zajęć, scenariusz zaliczenia, karta pracy własnej studenta, materiały do prowadzenia zajęć
2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Cofrporate Finanse Management - Wykład – 10 godzin dla Financial Services Management - j.w.
3. Systemy informatyczne w finansach / IT Systems in Finance - Ćwiczenia – 15 godzin dla Financial Services Management - j.w.
4. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Ionternational Accounting Standards - Wykład – 10 godzin dla Financial Services Management - j.w.
5. Kultura organizacyjna / Corporate Culture - Ćwiczenia – 30 godzin dla Financial Services Management - j.w.

Karty przedmiotu, scenariusze zająć, scenariusze zaliczenia przedmiotu oraz karty pracy własnej studenta powinny być przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

B. 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego – opracowanie w języku angielskim w sumie 4 studiów przypadku do wykorzystania w realizacji procesu kształcenia na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial Services Management,

Specyfikacja zamówienia o jakim mowa w pkt. B:
1. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw / Corporate Finance Management
2. Systemy informatyczne w finansach / IT Systems in Finance
3. Organizacja pracy i kultura organizacyjna / Corporate Culture
4. Międzynarodowe standardy rachunkowości / International Accounting Standards

Studium przypadku powinno być przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

C. 80300000-7 Usługi szkolnictwa wyższego – opracowanie zestawów zadań (możliwe do rozwiązania indywidualnie przez 1 studenta) w języku angielskim do wykorzystania w toku procesu kształcenia oraz zaliczania przedmiotów realizowanych w formie ćwiczeń lub konwersatoriów na studiach II stopnia kierunku Zarządzanie, Specjalności: Project Management – Junior Project Manager oraz Financial Services Management.


Specyfikacja zamówienia o jakim mowa w pkt. C:
1. Rachunkowość zarządcza / Managerial Accounting - 1 zestaw, 4 zadania (2 godziny dydaktyczne)
2. Strategie marketingowe / Marketing Staregies - 1 zestaw, 4 zadania (2 godziny dydaktyczne)
3. Prawo gospodarcze / Economic Law - 1 zestaw, 4 zadania (2 godziny dydaktyczne)
4. Systemy informatyczne w finansach / IT Systems in Finance - 1 zestaw, 4 zadania (2 godziny dydaktyczne)

Każde zadanie powinno być przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.


Termin realizacji zamówienia nie przekroczy 28 lutego 2018r.

Odbiór zestawów zadań odbędzie się na podstawie protokołu odbioru.

Zamawiający przewiduje możliwości składania ofert częściowych, przy czym jako część rozumiane jest minimum opracowanie jednego pełnego zestawu zadań.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, rozumiane jako całkowity koszt, który poniesie Zamawiający na wypadek zawarcia umowy z Wykonawcą.

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Harmonogram realizacji zamówienia

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Wiedza i doświadczenie

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Potencjał techniczny

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Dodatkowe warunki

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Warunki zmiany umowy

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Zamówienia uzupełniające

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert:
K1 Cena ofertowa brutto, max.60 pkt, P1 = Cn x CO / 60 pkt, Gdzie: P1 – liczba uzyskanych punktów, Cn – cena najniższa ze złożonych ofert, Co - cena z danej oferty;
K2 Doświadczenie zawodowe Oferenta w dziedzinie związanej z tematem zlecenia/przedmiotu, max. 25pkt, gdzie: <5 lat doświadczenia – 5 pkt, 5-10 lat doświadczenia – 15 pkt, >10 lat doświadczenia – 25 pkt
K3 Doświadczenie Oferenta w zakresie uczestnictwa w pracach dotyczących opracowania programów zajęć dydaktycznych, max. 10, gdzie: Uczestnictwo w pracach nad opracowaniem programu w ciągu ostatnich 3 lat – 10 pkt, Uczestniczenie w pracach nad opracowaniem programu wcześniej niż w przeciągu ostatnich 3 lat – 5 pkt
K4 Doświadczenie Oferenta w realizacji zajęć dla studentów studiów wyższych, max. 5 pkt, gdzie: Realizacja zajęć dla studentów w okresie ostatnich 3 lat – 5 pkt

Wykluczenia

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Numer projektu

POWR.03.03.00-00-M028/16-00

Inne źródła finansowania

Dodatkowe informacje - w pełnej wersji zapytania ofertowego nr 2/2017/M028 stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zapytanie rozstrzygnięte częściowo:

Oferty, które wpłynęły:
1. Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska (05.11.2017) – oferta w częściach: I.2 (2400 zł), II.1 (2400 zł)

-Nie podano adresu, ze względu na ochronę danych osobowych.-

Wyniki oceny ofert:
I.OPRACOWANIE PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM
I.1 nie rozstrzygnięto
I.2 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
I.3 nie rozstrzygnięto
I.4 nie rozstrzygnięto
I.5 nie rozstrzygnięto
II. OPRACOWANIE STUDIÓW PRZYPADKU W JĘZYKU ANGIELSKIM
II.1 Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
II.2 nie rozstrzygnięto
II.3 nie rozstrzygnięto
II.4 nie rozstrzygnięto
III. OPRACOWANIE ZESTAWÓW ZADAŃ DO ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W FORMIE ĆWICZEŃ W JĘZYKU ANGIELSKIM
III.1 nie rozstrzygnięto
III.2 nie rozstrzygnięto
III.3 nie rozstrzygnięto
III.4 nie rozstrzygnięto
Liczba wyświetleń: 486