Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Data publikacji: 30.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2017

Numer ogłoszenia

1065027

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.
Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:

„Oferta w postępowaniu nr 1/MW/WW/2017”

Oferty można składać w terminie do dnia 07.11.2017 do godziny 14.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Turecka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 868 54 17 wew.204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w
6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie (część zamówienia) musi wziąć pod uwagę, że prowadzone przez niego zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych nie mogą kolidować ze sobą, zarówno w sferze czasu prowadzenia zajęć jak też miejsca lub miejscowości ich prowadzenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gostyński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotów szkolnych w
6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych. Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca ubiegający się o zamówienie (część zamówienia) musi wziąć pod uwagę, że prowadzone przez niego zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych nie mogą kolidować ze sobą, zarówno w sferze czasu prowadzenia zajęć jak też miejsca lub miejscowości ich prowadzenia.
Tabela określająca części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę została zawarta w Zapytaniu Ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Celem przeprowadzenia warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych ma być wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w trakcie procesu kształcenia, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wyposażenie uczniów w wiedzę na temat własnych predyspozycji i ścieżek rozwoju.
Zajęcia muszą być prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwoju i edukacji oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. Zarówno uczennice jak i uczniowie muszą otrzymać wiedzę tej samej jakości niezależnie od stereotypów płci.
Zajęcia odbędą się zarówno w formie wykładów, ćwiczeń, konwersacji czy pokazów, z tym że należy kłaść nacisk na samodzielną realizację zadań przez ucznia.
Wykonawca musi dla każdej grupy opracować zindywidualizowany program nauczania, zależny od potrzeb uczniów w grupie.
Wykonawca musi przeprowadzić pomiar efektywności zajęć w formie testu wiedzy poprzedzającego zajęcia, jak i testu wiedzy po przeprowadzeniu zajęć. Testy opracuje Wykonawca w porozumieniu z kadrą szkół ponadgimnazjalnych.

Każda część zamówienia składa się z 50 godzin lekcyjnych (45 minut zegarowych) i jest przeznaczona dla 10 uczniów. Uczniowie zostaną dobrani do grupy przez Wykonawcę, po przeprowadzeniu stosownych testów określających predyspozycje każdego ucznia, oraz w uzgodnieniu z dyrekcją szkół ponadgimnazjalnych.

Zajęcia mogą się odbywać średnio 4 godziny na dzień oraz średnio 2 razy w tygodniu, z tym że konkretny harmonogram musi zostać ustalony w porozumieniu z uczniami oraz dyrekcją szkół ponadgimnazjalnych.

Zajęcia odbędą się w wyznaczonych salach szkół ponadgimnazjalnych, do których przypisana będzie właściwa grupa.

Zamawiający zastrzega, iż dane wynikające z tabeli zamówienia (pkt II 1. niniejszego zapytania), tj. kolumny nr 4 „Rok szkolny”, jak i kolumny nr 5 „Semestr” mogą ulec zmianie, w szczególności w zakresie czasu realizacji warsztatów z określonego przedmiotu szkolnego.
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 188.000,00zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100), co znaczy, że na sfinansowanie jednej godziny zajęć zamawiający zamierza przeznaczyć 80,00 zł (osiemdziesiąt zł 00/100).

Przedmiot zamówienia

Wyłonienie Wykonawców mających przeprowadzić dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów szkolnych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

od listopada 2017 do 30 kwietnia 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IV. Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:
1. Cena-40 pkt
2. Ilość przeprowadzonych warsztatów z przedmiotów szkolnych 60 pkt.

1. Cena.
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za jedną godzinę.
2. Ilość przeprowadzonych warsztatów z przedmiotów szkolnych.

Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób.
Wykonawca, który zamierza uzyskać punkty w tym kryterium, musi wraz z dokumentami tworzącymi ofertę złożyć tabelę zatytułowaną "Warsztaty" znajdującą się w folderze "formularz oferty+załaczniki" niniejszego postępowania.
Przedmiot szkolny na poziomie minimum ponadgimnazjalnym (kolumna nr 2) musi być tożsamy z przedmiotem warsztatu szkolnego, który Wykonawca zamierza zrealizować.
Początek daty wykonania warsztatów (kolumna nr 4) nie może być wcześniejszy niż 01.01.2013 rok.
Ilość godzin warsztatów zrealizowanych dla minimum 5 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (kolumna nr 5) to minimum 20 godzin.
Za każdą tak wykazaną usługę przeprowadzenia warsztatów z przedmiotów szkolnych Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Do każdej wykazanej w tabeli „Warsztaty” usługi Wykonawca musi załączyć referencje od podmiotu, który był organizatorem warsztatów wyrównawczych. Z referencji muszą wynikać wszystkie dane wskazane w kolumnach od nr 2 do nr 5.

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0040/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 493