Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia z przedmiotów szkolnych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego

Data publikacji: 30.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2017

Numer ogłoszenia

1065022

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia z przedmiotów szkolnych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego

Miejsce i sposób składania ofert

Miejscem składania ofert jest:
Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań. Oferty składać można osobiście (w pok. nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdz.poznan.pl, lub pocztą tradycyjną na w/w adres.

Oferty powinny zostać oznaczone widocznym dopiskiem:

„Oferta w postępowaniu nr 1/MW/C/2017”

Oferty można składać w terminie do dnia 07.11.2017 do godziny 14.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zdz.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

A

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 868 54 17 wew.204

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa posiłków na zajęcia z przedmiotów szkolnych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: gostyński

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Sukcesywna dostawa posiłków na zajęcia z przedmiotów szkolnych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego.

Zamawiający umożliwia składanie ofert częściowych.

W skład jednego posiłku wchodzi:
1. kanapka, składająca się ze świeżej bułki (wypieczonej w piekarni w dniu dostarczenia jej na zajęcia) posmarowanej obustronnie pełnowartościowym masłem, szynki, polędwicy albo żółtego sera oraz świeżej sałaty, pomidora, ogórka lub innych warzyw;
2. świeża drożdżówka wypieczona w piekarni w dniu dostarczenia na zajęcia;
3. świeży owoc: jabłko albo banan;
4. butelka wody mineralnej niegazowanej o pojemności 0,5 (pół) litra.

Produkty określone w pkt 1. oraz 2. Wykonawca musi dostarczać naprzemiennie dla każdej grupy odbywającej zajęcia. Produkty określone w pkt 3. oraz pkt. 4 Wykonawca musi dostarczać zawsze dla każdej grupy odbywającej zajęcia. Wykonawca może ustalić z opiekunami grup odbywających zajęcia szczegółowe menu każdego posiłku, wg potrzeb uczestników zajęć.
Wykonawca będzie dostarczał posiłki zarówno w roku szkolnym 2017/2018 (dwa semestry), jak i w roku szkolnym 2018/2019 (dwa semestry). Wykonawca otrzyma szczegółowy harmonogram zajęć od opiekunów grup w każdej ze szkół.

Podana w tabeli (kolumna nr 3) planowana ilość posiłków jest wartością opartą na założeniu, że każda z grup warsztatowych odbędzie średnio 4 godziny lekcyjne dziennie i średnio 2 razy w tygodniu.
Zamawiający zastrzega, iż w przypadku, gdy ilość godzin lekcyjnych dla konkretnej grupy odbywającej zajęcia będzie mniejsza niż 4 godziny w konkretnym dniu, Wykonawca ustali z właściwym opiekunem grupy odpowiedni skład posiłku przypadającego na jednego ucznia. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całego zamówienia (w odniesieniu do konkretnej części zamówienia) nie może przekroczyć jednak wartości brutto jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w odniesieniu do konkretnej części zamówienia).

Szczegółowy, planowany harmonogram zajęć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 29.375,00zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć zł 00/100), co znaczy, że na sfinansowanie jednego posiłku zamawiający zamierza przeznaczyć średnio 5,00 zł (słownie: pięć zł 00/100).
A zatem na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia zamawiający zamierza przeznaczyć:
Część nr 1 - 7.500,00 zł
Cześć nr 2 - 12.500,00 zł
Cześć nr 3 - 9.375,00 zł

Przedmiot zamówienia

Wyłonienie Wykonawców mających dostarczyć posiłki na zajęcia z przedmiotów szkolnych w 6 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gostyńskiego

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca będzie dostarczał posiłki zarówno w roku szkolnym 2017/2018 (dwa semestry), jak i w roku szkolnym 2018/2019 (dwa semestry).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

IV. Kryteria oceny ofert – opis sposobu oceny ofert:
1. Cena - 40 pkt.
2. Doświadczenie - 60 pkt

1. Cena.
Wykonawca oferuje cenę w formularzu oferty – zasada „im mniej tym lepiej”.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

„Najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach / Cena badanej oferty * 40 %”

przy czym 1 % = 1 punkt, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający będzie oceniał cenę brutto za jedną godzinę.

2. Doświadczenie.

Kryterium zostanie ocenione w następujący sposób.
Wykonawca, który zamierza uzyskać punkty w tym kryterium, musi wraz z dokumentami tworzącymi ofertę złożyć tabelę zatytułowaną "Doświadczenie" znajdującą się w folderze "formularz oferty+załaczniki" niniejszego postępowania.
Początek daty wykonania zamówienia (kolumna nr 3) nie może być wcześniejszy niż 01.01.2013 rok.
Ilość dostarczonych posiłków w ramach każdej wykazanej usługi (kolumna nr 4) to minimum 500 sztuk posiłków.
Za każdą tak wykazaną usługę Wykonawca otrzyma 20 punktów.

Do każdej wykazanej w tabeli „Doświadczenie” usługi Wykonawca musi załączyć referencje od podmiotu, na rzecz którego wykonano zamówienie. Z referencji muszą wynikać wszystkie dane wskazane w kolumnach od nr 2 do nr 4.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Adres

Jeleniogórska 4/6

60-179 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618685417

Fax

618685144

NIP

7770001720

Tytuł projektu

Moja wiedza-mój sukces. Kompleksowy system wsparcia 6 szkół powiatu gostyńskiego.

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0040/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 278