Strona główna
Logo unii europejskiej

2/SzMs/5.5/2017 Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS

Data publikacji: 30.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-11-2017

Numer ogłoszenia

1064973

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do końca 07.11.2017 r. – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.: 2/SzMs/5.5/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS. Szkolenie przygotowujące do egzaminu IC3 jest kursem z zakresu kompetencji cyfrowych na dwóch poziomach zaawansowania (A i B) wg Ramy Kwalifikacji Cyfrowych DIGCOMP. Szkolenie przygotowujące do egzaminów MOS jest kursem obejmującym trzy obszary merytoryczne: Ms Word, Ms Excel i Ms PowerPoint. Zapytanie ofertowe w podziale na 3 części składowe:

część 1: usługa szkoleniowa w zakresie: Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne – poziom podstawowy (A), składające się ze 128 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo dla 288 osób (24 grupy, łącznie 3072 godziny), obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;
część 2: usługa szkoleniowa w zakresie: Szkolenie podnoszące kompetencje informatyczne – poziom średniozaawansowany (B), składające się z 88 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo dla 144 osób (12 grup, łącznie 1056 godzin), obejmujące 5 obszarów i 21 kompetencji ramy DIGCOMP;
część 3: usługa szkoleniowa w zakresie: Szkolenie podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft, składające się z 96 godzin dydaktycznych/grupę szkoleniową, docelowo dla 108 osób (9 grup, łącznie 864 godziny).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem główny projektu jest podniesienie kluczowych umiejętności w zakresie ICT wśród 540 osób bezrobotnych, biernych zawodowo i niepełnosprawnych (297K,243M) w wieku aktywności zawodowej (18+), należących do grupy osób o niskich kwalifikacjach i 50+ z obszaru woj. pomorskiego do 30 IX 2018 r.
Grupa docelowa obejmuje:
- w 100% osoby z obszaru województwa pomorskiego, w tym 60% osób zamieszkujących tereny wiejskie;
- w 100% osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia), w tym 30% osób w wieku 50 lat i więcej;
- w 100% osoby bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo);
- 70% osób należących do grupy osób o niskich kwalifikacjach;
- 55% kobiet;
- 5% osób niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez trenerów szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu IC3 oraz MOS.
Szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne - mają przygotować UP do egzaminu zewnętrznego Certyfikat Umiejętności Komputerowych i Użytkowania Internetu (IC3). Obejmują zakres 21 kompetencji w ramach 5 obszarów Digital Competence Framework (obszary: informacja, komunikacja, tworzenie treści, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów) i prowadzone będą na dwóch poziomach zaawansowania (poziom uzależniony od preferencji i wiedzy wyjściowej UP): podstawowym (A) i średniozaawansowanym (B). Program szkolenia zgodny z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego: „Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych w projektach realizowanych
w ramach Działania 5.5. RPO WP 2014-2020”.
1. Szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne – poziom podstawowy:
24 grupy szkoleniowe/średnio 12 uczestników (łącznie 288 osób);
128h szkolenia/grupę;
szkolenia organizowane w dwóch trybach:
- weekendowym (docelowo 16 spotkań x 8h dla 16 grup);
- 4-godzinnym (zajęcia rano lub po południu, docelowo 3 x 4h/tydzień dla 10 grup).
2. Szkolenia podnoszące kompetencje informatyczne – poziom średniozaawansowany:
12 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 144 osoby);
88h szkolenia/grupę;
szkolenia organizowane w dwóch trybach:
- weekendowym (docelowo 11 spotkań/8h dla 8 grup);
- 4-godzinnym (zajęcia rano lub po południu, docelowo 2 x 4h/tydzień dla 4 grup).
Szkolenia podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft mają przygotować UP do egzaminu zewnętrznego MICROSOFT OFFICE SPECIALIST, który jest podstawowym certyfikatem potwierdzającym wiedzę i umiejętności z pakietu Microsoft Office. Szkolenia w projekcie obejmują zakres trzech obszarów merytorycznych: Ms Word (36h), Ms Excel (40h) i Ms PowerPoint (20h), uczestnik ma więc możliwość otrzymania trzech certyfikatów. Program szkolenia zgodny z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego: „Program ramowy Ms”.
3. Szkolenia podnoszące rynkowe kwalifikacje komputerowe – certyfikowane Microsoft:
9 grup szkoleniowych/średnio 12 uczestników (łącznie 108 osób);
96h szkolenia/grupę;
szkolenia organizowane w dwóch trybach:
- weekendowym (docelowo 12 spotkań x 8h dla 6 grup);
- 4-godzinnym (zajęcia rano lub po południu, docelowo 2 x 4h/tydzień, dla 4 grup).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji szkoleń: od dnia podpisania umowy do końca września 2018 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.
Harmonogram ustalany będzie w wersji roboczej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
a. posiadają lub dysponują osobami posiadającymi minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe
w realizacji szkoleń komputerowych - warunek konieczny - weryfikowane na podstawie załącznika nr 2;
b. dysponują minimum 5 osobami posiadającymi wymagane doświadczenie zawodowe do realizacji szkoleń komputerowych będących przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego (harmonogram projektu przewiduje prowadzenie szkoleń dla kilku grup równolegle) – warunek konieczny – weryfikowane na podstawie załącznika nr 2;
c. posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania całości zamówienia - weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
e. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
f. nie byli prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
g. są w stanie prawidłowo i efektywnie wykonać wszystkie powierzone w ramach niniejszego postępowania zadania – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 do zapytania ofertowego: Formularz oferty;
h. przyjmują do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie załącznika nr 4,
i. dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym oraz
j. wnieśli wadium w kwocie określonej w zapytaniu ofertowym przed upływem terminu składania ofert.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego);
b. Wykaz osób zawierający informacje o doświadczeniu niezbędnym w projekcie (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego);
c. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego);
e. CV trenera zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (według wzoru z Załącznika nr 5 do Zapytania ofertowego) – w przypadku Wykonawców zgłaszających więcej niż jednego trenera oferta powinna zawierać CV każdego z nich;
f. potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa w rozdziale pn. „Pozostałe warunki”.
2. Oferty niekompletne, przesłane w innej formie niż na wskazanym przez Zamawiającego formularzu, przesłane po terminie zostaną odrzucone i nie będą podlegały rozpatrzeniu.
3. Wykonawca w odpowiedzi na zapytanie ofertowe może złożyć ofertę na całość zapytania lub ofertę częściową.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, zgodnie z treścią i przedmiotem zamówienia oraz spełniające określone w Zapytaniu ofertowym wymagania. Zamawiający nie będzie zliczał punktów
w przypadku otrzymania tylko jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Ocena ofert będzie dokonywana w podziale na każdą część zapytania. W przypadku złożenia oferty na całość zapytania ofertowego, punktacja będzie sumą punktów oceny każdej z części.

1. Cena (C) – 60%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 1 – Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 godzinę (45 minut) szkolenia komputerowego otrzyma 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 100 pkt. x 60%,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Doświadczenie trenerów (D) – 20%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2 – zostaną przyznane punkty za ilość szkoleń komputerowych przeprowadzonych przez trenerów (spełniających wymagania dot. minimalnego doświadczenia zawodowego).

Łączna liczba przeprowadzonych szkoleń komputerowych max. pkt dla Wykonawcy
(przez osoby wskazane w załączniku „Wykaz osób”)
Mniej niż 10 0
11 – 30 5
31 – 50 10
51 – 80 15
Powyżej 80 20

3. Program szkolenia (P) – 10%. Wykonawca, który opracuje program dla szkolenia komputerowego z części, na którą składa ofertę, zgodny odpowiednio: z Ramami Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP (załącznik nr 6) lub z Programem Ramowym Microsoft (załącznik nr 7), otrzyma punkty za jakość sporządzonego programu:
1 pkt – program zawiera błędy poważne;
2-3 – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów jest większa niż 5;
4-5 – program zawiera błędy, które nie wpływają na ogólną jakość; liczba błędów nie przekracza 5;
6-7 pkt – program nie zawiera błędów jednak jej jakość jest średnia;
8-9 pkt – program jest dobrej jakości,
10 pkt – program jest bardzo dobrej jakości.
Brak przesłanego Programu szkolenia będzie skutkował przyznaniem 0 (słownie: zero) punktów
w tym Kryterium.

4. Zaplecze kadrowe (K) – 5%. Ocena nastąpi w oparciu o dane z załącznika nr 2. Oferenci posiadający liczne zaplecze kadrowe z w/w doświadczeniem niezbędnym do realizacji szkoleń
w projekcie, z uwagi na ilość grup szkoleniowych zaplanowanych do przeprowadzenia, będą dodatkowo punktowani.

Liczba trenerów spełniających w/w wymagania max. pkt dla Wykonawcy
mogących prowadzić szkolenia
Mniej niż 4 0
4 – 5 2
6 i więcej 5

5. Dostępność usług Wykonawcy (U) – 5%. Ocena nastąpi w oparciu o oświadczenie z załącznika
nr 1. Zgodnie z rozdziałem pn. „Wymagania wobec trenerów”, pkt. 7 „Wykonawca powinien oświadczyć w ofercie, iż gwarantuje dostępność szkoleń komputerowych, przy czym dostępność usług oznacza, że trener w czasie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na jego usługę, rozpocznie realizację szkolenia (dotyczy okresu realizacji projektu).”
W przypadku, gdy Wykonawca da gwarancję większej dostępności, czyli krótszy niż 14 dni termin na rozpoczęcie realizacji szkolenia, wówczas jego oferta otrzyma dodatkowe punkty w ocenie. Sposób przyznawania punktów:
0 pkt – za zadeklarowanie dostępności 14 dni
1 pkt – za zadeklarowanie dostępności 11 dni
2 pkt – za zadeklarowanie dostępności 8 dni
3 pkt – za zadeklarowanie dostępności 5 dni
4 pkt – za zadeklarowanie dostępności 2 dni
5 pkt – za zadeklarowanie dostępności 0 dni

Wykonawca powinien oświadczyć, że gwarantuje dostępność swoich usług w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Tym samym maksymalna liczba dni, po której Wykonawca rozpocznie świadczenie usługi nie może być większa niż 14.

Łącznie badana Oferta na część szkoleniową otrzyma punkty według następującego wzoru:
SP = C + D + P + K + U
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny oferty,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium Doświadczenie trenerów,
P – liczba punktów w kryterium Program szkolenia,
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium Zaplecze kadrowe,
U – liczba punktów uzyskanych w kryterium Dostępność usług Wykonawcy.

Oferent zgłaszający się do realizacji wszystkich części zapytania może uzyskać maksymalnie 300 punktów (100 punktów za każdą z 3 części zapytania).

Wykluczenia

zgodnie z wytycznymi, z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FORUM Niezależni Doradcy Finansowi Bartosz Pakulski
ul. Kielecka 101 B/6, 81-650 Gdynia
Wpłynęło: 02.11.2017
Łączna cena: 499.200,00 PLN brutto
Liczba wyświetleń: 384