Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/2017/NPK_N010

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-11-2017

Numer ogłoszenia

1064790

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 06.11.2017 r. do godziny 08.30 w Biurze Projektu w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B320 lub w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, pok. B105 w godzinach pracy Biura i Kancelarii, tj. w godzinach 8.00-16.00 lub drogą elektroniczną (podpisaną i zeskanowaną ofertę) na adres jkroskowska@wsb.gda.pl z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/2017/NPK_N010”.
3. Oferent może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

jkroskowska@wsb.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Judyta Kroskowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Oprogramowanie w ramach usługi Adobe Creative Cloude dla edukacji – licencja na 17 stanowisk roboczych;
2. Oprogramowanie Corel Graphics Suite X8 – licencja na 17 stanowisk roboczych;
3. Sprzęt multimedialny: kamera, lampa i statyw, zestaw wyzwalaczy (nadajnik + odbiornik) do lamp studyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „Zaprogramowani na sukces – program kształcenia praktycznego na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku”. Celem głównym projektu jest wzrost dostosowania i zakresu realizacji - we współpracy z pracodawcami - programów kształcenia na kierunku Informatyka studia I stopnia WSB w Gdańsku w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, przekładający się na wzrost kompetencji studentów uczestniczących w edukacji w ramach ww. programów kształcenia.

Przedmiot zamówienia

1. Oprogramowanie Adobe CC
Roczny abonament ww. oprogramowania dla 17 stanowisk komputerowych wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych.
2. Oprogramowanie Corel Graphics Suite X8
Bezterminowa licencja na ww. oprogramowanie dla 17 stanowisk komputerowych wykorzystywanych podczas zajęć dydaktycznych.
3. Sprzęt multimedialny:
a. kamera (1 szt.)
Parametry minimalne:
Typ nośnika karta pamięci
Jakość zapisu Full HD (1080p)
Rozdzielczość 12,8 Mpix
Typ przetwornika CMOS
Zbliżenie optyczne 64 x
Stabilizator obrazu optyczny
Wi-Fi

b. lampa + statyw – zestaw (1 szt.)
Parametry minimalne:
Statyw
• waga: do 2 kg
• udźwig: 8.0 kg
• wysokość maks: 300 cm
• wysokość min: 130 cm
• wysokość złożonego statywu do 115 cm
Lampa VT 300P
Energia błysku: 300Ws
Liczba przewodnia: 65 GN
Mocowanie: Bowens, Powerlux
Czas ładowania: ok. 0,6 - 2,0s.
Regulacja energii błysku w zakresie: 1 - 1/32
Wyświetlacz: LCD
Temperatura barwowa: 5600K
Ilość pełnych błysków na zasilaniu plenerowym: 400
Czas ładowania zasilacza: 4 godziny
Wyzwalanie: fotocela, przewód, przycisk Test
Napięcie wyzwalacza: 5V
Moc lampy modelującej: 75W
Zabezpieczenia termiczne
Wymiary lampy bez reflektora: 20x12x12 cm, wymiary zasilacza: 21x16x7 cm, zasilanie: 100-110V 60Hz.
c. zestaw wyzwalaczy (nadajnik + odbiornik) do lamp studyjnych (3 szt)
Parametry minimalne:
Dane techniczne wyzwalacza:
• częstotliwość: 433MHz
• liczba kanałów: 10
• czas synchronizacji: do 1/180 s
• zasięg: do 50m
• napięcie wyzwalania: 5V (bezpieczne dla aparatów cyfrowych)
Nadajnik:
• zasilanie nadajnika: bateria "23A", 12V
• żywotność baterii - 20000 błysków
• gniazdo mikro jack 2,5mm
• masa: do 20g
Odbiornik:
• zasilanie: 2 baterie AA (R6) lub sieciowe
• masa: do 40g
• podłączenie do lamp: duży jack 6.35mm, z przejściówką na mały jack 3.5mm
• gniazdo PC
• gniazdo mały jack 3,5mm
• gniazdo zasilania
• gorąca stopka
• diody sygnalizacyjne
W komplecie:
• kabel mały jack - mały jack
• kabel PC - mikro jack
• przejściówka mini jack - duży jack
• łącznik mały jack - mały jack
• 2 x samoprzylepny uchwyt pozwalająca na umieszczenie odbiornika na lampie
• stopka przykręcana do odbiornika, pasująca do uchwytu
• bateria do nadajnika

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony zamawiającemu do 13.11.2017r..

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być dostarczony zamawiającemu do 13.11.2017r..

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:

Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Etap 2 – Ocena poszczególnych części zamówienia o których mowa w punkcie 3.2. dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o kryterium ceny i ustaloną punktację do 100 pkt.

Kryterium oceny – cena ofertowa brutto* – 100%:
* kwota brutto. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.

Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.

2. Poszczególne części zamówienia o których mowa w punkcie 3.2 będą zlecane do wykonania oferentom, którzy przedstawią oferty najkorzystniejsze.
3. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
4. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem.
5. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

Adres

al. Grunwaldzka 238A

80-266 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

585227700

Fax

brak

NIP

5832558844

Tytuł projektu

Zaprogramowani na sukces - program kształcenia praktycznego na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-N010/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Gdańsk, dn. 08.11.2017 r.


PROTOKÓŁ UNIEWAŻNIENIA
Zapytania Ofertowego nr 6/2017/NPK_N010


Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r., przeprowadzono procedurę zgodną z Zasadą konkurencyjności.I. ZAMAWIAJĄCY
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
NIP: 583-25-58-844, REGON: 191627386
www.wsb.pl/gdansk tel. 58 522 77 00

II. Przedmiotem zamówienia były sprzęt multimedialny i oprogramowanie komputerowe, na co składają się następujące części:
1. Oprogramowanie w ramach usługi Adobe Creative Cloude dla edukacji – licencja na 17 stanowisk roboczych;
2. Oprogramowanie Corel Graphics Suite X8 – licencja na 17 stanowisk roboczych;
3. Sprzęt multimedialny: kamera, lampa i statyw, zestaw wyzwalaczy (nadajnik + odbiornik) do lamp studyjnych.

III. Zapytanie ofertowe Nr 6/2017/NPK_N010 wraz z Załącznikiem nr 1 - Formularzem Ofertowym upubliczniono w Bazie konkurencyjności w dniu 27.10.2017 r.
link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1064790

IV. Termin składania ofert: do dnia 06.10.2017 r. do godz. 8:30.
Otwarcie złożonych przez Oferentów ofert odbyło się w dniu 06.10.2017r. o godz. 09:00.

V. W wyznaczonym terminie oferty złożyło 4 Oferentów:
1 CADevent Sp. z o.o. 02.11.2017 g. 18:23 email
2 Cnet Sp. z o.o. 03.11.2017 g. 16:07 email
3 Koma Nord Sp. z o.o. 03.11.2017 g. 16:17 email
4 Paweł Owczarzak EUPOL 03.11.2017 g. 21:11 email

VI. Uzasadnienie unieważnienia postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego:

Powodem unieważnienia postępowania są nieprawidłowość w opisie przedmiotu zamówienia.
Liczba wyświetleń: 368