Strona główna
Logo unii europejskiej

1/SzMs/5.5/2017 Realizacja usług cateringowych obejmujących przerwę kawową i obiad, na terenie woj. pomorskiego.

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-11-2017

Numer ogłoszenia

1064766

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty wraz z oświadczeniami (stanowiący załącznik nr 1);
b. Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznych (stanowiące załącznik nr 2);
c. Wykaz potencjału Wykonawcy – bazę lokalową (stanowiącą załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4);
e. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Termin i sposób składania ofert:
a) ofertę należy złożyć pisemnie na załączonych formularzach;
b) ofertę można dostarczyć: kurierem, operatorem pocztowym lub osobiście do biura Zamawiającego, Plac Kaszubski 8/201, 81-350 Gdynia, w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00;
c) ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego nie później niż do 06.11.2017 r. do godz. 14:00 – oferty, które w tym czasie nie wpłyną do biura firmy nie będą brane pod uwagę;
d) dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z napisem: „oferta dot.: 1/SzMs/5.5/2017”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Jurkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 505 444 195

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie
i dostarczenie obiadu oraz przerw kawowych dla Uczestników Projektu „Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim”, w ilości nie większej niż 4992 osobodni szkoleniowych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie
i dostarczenie obiadu oraz przerw kawowych dla Uczestników Projektu „Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim”, w ilości nie większej niż 4992 osobodni szkoleniowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług cateringowych obejmujących zorganizowanie
i dostarczenie obiadu oraz przerw kawowych dla Uczestników Projektu „Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim”, w ilości nie większej niż 4992 osobodni szkoleniowych, dla grup:
1. catering podczas szkoleń komputerowych, organizowanych w weekendy (sobota i niedziela), 16 grup x 16 dni x 12 osób = 3072 osobodni,
2. catering podczas szkoleń komputerowych, organizowanych w weekendy (sobota i niedziela), 8 grup x 11 dni x 12 osób = 1056 osobodni,
3. catering podczas szkoleń komputerowych, organizowanych w weekendy (sobota i niedziela), 6 grup x 12 dni x 12 osób = 864 osobodni,
na terenie województwa pomorskiego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przygotowania usługi cateringowej usługodawcom lokalnym.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce realizacji szkoleń: Szkolenia odbywały się będą w salach szkoleniowych organizowanych przez Zamawiającego. Sale będą dostosowane przestrzennie do liczby uczestników szkolenia i będą spełniały wymogi przepisów bhp i ppoż. Szkolenia skierowane są do osób zamieszkujących województwo pomorskie i docelowo organizowane będą na całym jego terenie, w miejscach dogodnych dla danej grupy szkoleniowej.
Termin realizacji usługi: od dnia podpisania umowy do 30 IX 2018 roku.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia o 60 dni o ile zaistnieją ku temu przesłanki formalno-merytoryczne.

Harmonogram dostarczania obiadów i przerw kawowych ustalany będzie w trybie roboczym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie warunki określone poniżej (niespełnienie warunków spowoduje wykluczenie z postępowania):
1. Wykonawcą może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia – spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Dysponują potencjałem gwarantującym wykonanie niniejszego zamówienia - dysponują bazą lokalową w liczbie przynajmniej jednego lokalu na każdy powiat województwa pomorskiego – spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie załącznika nr 3 „Baza lokalowa”;
3. Przyjmą do wiadomości i zaakceptują istotne postanowienia umowy – weryfikowane na podstawie podpisanego załącznika nr 4.
4. W wyznaczonym terminie dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie załącznika nr 1 „Formularz oferty” zawierającego oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań.
b. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 „Formularz oferty”;
c. Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia załącznika
nr 1 „Formularz oferty”.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu:
Ocenę powyższego warunku Zamawiający oceni na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oznacza to, że oferta Oferenta, który nie spełni powyższych kryteriów zostanie odrzucona.

Dodatkowe warunki

*KLAUZULE SPOŁECZNE

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Kompletna oferta powinna zawierać:
a. Formularz oferty wraz z oświadczeniami (stanowiący załącznik nr 1);
b. Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznych (stanowiące załącznik nr 2);
c. Wykaz potencjału Wykonawcy – bazę lokalową (stanowiącą załącznik nr 3);
d. Istotne postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4);
e. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1. Cena (C) – 60%. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za 1 osobodzień (obiady oraz przerwy kawowe) otrzyma max. 60 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy zdobędą odpowiednią liczbę punktów wynikającą z poniższego wyliczenia:
C = Cn / Co x 60,
gdzie C = przyznane punkty za cenę, Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert,
Co = cena badanej oferty.

2. Baza lokalowa (B) – 20%. Wykonawca, który dysponuje bazą lokalową w liczbie przekraczającej określone minimum (jeden lokal na każdy powiat województwa pomorskiego) otrzyma dodatkowe punkty:
Liczba lokali/powiat Liczba punktów:
1 5
2 10
3 15
4 20

3. „Klauzule społeczne”* (K) – 20%.
Spełnienie klauzuli społecznej oznacza, że wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia zostanie zatrudniona/zaangażowana co najmniej 1 osoba: niepełnosprawna lub bezrobotna do 25 roku życia lub osoba bezrobotna długotrwale zgodnie z wymogami określonymi w poniżej „*KLAUZULE SPOŁECZNE”.
Punkty za kryterium zostaną przyznane na podstawie Oświadczenia o spełnieniu klauzuli społecznej (załącznik nr 2), wg założenia:
Oferta, która będzie spełniała kryterium otrzyma 20 pkt.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0 pkt.

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone wyżej kryteria.
Ogólna ilość punktów zostanie obliczona wg następującego wzoru: SP = C + B + K
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium Ceny,
B – liczba punktów uzyskanych w kryterium Baza lokalowa,
K – liczba punktów uzyskanych w kryterium Klauzule społeczne.

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Wykluczenia

5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a. Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie warunku będzie oceniane na podstawie załącznika nr 1 „Formularz oferty” zawierającego oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań.
b. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnionemu w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – weryfikowane na podstawie oświadczenia z załącznika nr 1 „Formularz oferty”;
c. Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia załącznika
nr 1 „Formularz oferty”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

J&C GROUP KAROLINA CHADZYPANAGIOTIS-JURKIEWICZ

Adres

Armii Krajowej 9/14

81-382 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48505444195

Fax

586209496

NIP

5862057791

Tytuł projektu

Szkolenia Microsoft - edukacja i kwalifikacje w województwie pomorskim

Numer projektu

RPPM.05.05.00-22-0021/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Centrum Szkoleń Marcin Czajkowski
Szafarnia 11 F 8
80-755 Gdańsk
data wpłynięcia: 02.11.2017
cena za całość zapytania: 199 680 zł brutto
Liczba wyświetleń: 388