Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI BADAWCZEJ

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1064700

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 3 listopada 2017 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 4/2017/B+R/RPOWM”.
3. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie zakładu Zamawiającego ul. Łuczanowicka 30, 31 -766 Kraków lub przesłać na adres: ABC COLOREX Sp. z o.o. ul. Łuczanowicka 30, 31- 766 Kraków.
4. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: dotacje@colorex.pl
5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@colorex.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących postępowania upoważniona jest Dorota Kotas numer telefonu 600070062, email d.kotas@colorex.pl , w sprawach merytorycznych – Magdalena Lipka numer telefonu 600070014, email magdalenalipka@colorex.pl .

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Kotas - 600070062, Magdalena Lipka - 600070014

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej prace naukowo-badawcze mające na celu opracowanie zmodyfikowanej technologii nakładania pokryć antykorozyjnych na elementy aluminiowe metodą lakierowania proszkowego oraz wykonanie badań niezbędnych przy wdrożeniu nowej technologii w warunkach pracy rzeczywistej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii lakierowania proszkowego dającej pokrycia o wytrzymałości dwukrotnie wyższej niż określa to norma Qualicoat, GSB i AAMA z wykorzystaniem wyłącznie farb proszkowych – poliestrów fasadowych 1 klasy Qualicoat (opcjonalnie z lakierowaniem proszkowym farbą podkładową) z obróbką SEASIDE, przy czym zmiany technologii w stosunku do technologii stosowanej obecnie, zaproponowane przez Wykonawcę, muszą uwzględniać warunki panujące u Zleceniodawcy.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej prace naukowo-badawcze mające na celu opracowanie zmodyfikowanej technologii nakładania pokryć antykorozyjnych na elementy aluminiowe metodą lakierowania proszkowego oraz wykonanie badań niezbędnych przy wdrożeniu nowej technologii w warunkach pracy rzeczywistej.
2. Wykonawca wykona prace naukowo-badawcze objęte niniejszym zamówieniem, na podstawie szczegółowych materiałów przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i zgodnie z założeniami i zakresem realizowanego przez Zamawiającego projektu „Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych”.
3. Modyfikacja technologii lakierowania proszkowego powinna być możliwa bez zbyt daleko idącej modyfikacji linii technologicznej. Modyfikacja technologii może polegać, między innymi, na wprowadzeniu czynników antykorozyjnych do pokrycia w poszczególnych etapach procesu: przygotowania elementów aluminiowych przed malowaniem poprzez nałożenie czynnika antykorozyjnego na powierzchnię elementów aluminiowych przygotowanych do malowania proszkowego, wprowadzenie czynnika antykorozyjnego do farby proszkowej lub wprowadzenie czynnika antykorozyjnego w postaci roztworu na powierzchnię elementów polakierowanych.
4. Zadania badawcze realizowane będą przez Wykonawcę wg harmonogramu:
1) [Część pierwsza 1.4] Usługi badawcze - Etap I – Opracowanie technologii ochrony antykorozyjnej elementów aluminiowych poprzez inkorporację inhibitorów korozji i/lub modyfikację pokryć antykorozyjnych czynnikiem hydrofobizującym - od dnia podpisania umowy do 31 maja 2018 roku obejmujący zadania:
2) [Część druga 3.12] Usługi badawcze - Etap II – Testowanie i walidacja opracowanej technologii lakierowania elementów aluminiowych w warunkach laboratoryjnych, operacyjnych i rzeczywistych - od 1 czerwca 2018 roku do 30 listopada 2019 roku obejmujący zadania:
3) [ Część trzecia 4.13 ] Usługi badawcze – Etap trzeci – Optymalizacja opracowanej technologii lakierowania elementów aluminiowych w warunkach rzeczywistych – od 1 grudnia 2019 r. do 30 sierpnia 2020 roku obejmujący zadania:
5. Szczegóły zamówienia zawierają także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w okresie od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2020 roku, w tym:
• w zakresie pierwszego etapu Zapytania: od dnia podpisania umowy do 31 maja 2018 roku;
• w zakresie drugiego etapu Zapytania: od 1 czerwca 2018 roku do 30 listopada 2019 roku;
• w zakresie trzeciego etapu Zapytania: od 1 grudnia 2019 r. do 30 sierpnia 2020 roku;

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą usługi może być wyłącznie: jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadająca przyznana kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie, przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo - rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadający siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowe, konsorcjum naukowo-przemysłowe, niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane laboratorium (posiadająca akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadający siedzibę na terytorium RP.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi legitymować się doświadczeniem badawczym pozwalającym na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, rozumianym jako udział Wykonawcy w projektach badawczych, np. w szczególności w międzynarodowych projektach badawczych dotyczących antykorozyjnych pokryć polimerowych na powierzchniach wyrobów aluminiowych.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Potencjał techniczny

Wykonawca usługi winien posiadać zaplecze laboratoryjne wyposażone w sprzęt laboratoryjny umożliwiający prawidłowe wykonanie Zamówienia.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Dodatkowe warunki

W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze naukowe w zakresie badań korozyjnych i fizykochemii zjawisk powierzchniowych niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wolę zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówionej usługi:
• Opracowanie założeń do projektu technologicznego instalacji pilotażowej,
• Optymalizacja i walidacja formulacja powłoki antykorozyjnej w warunkach laboratoryjnych,
• Optymalizacja i walidacja formulacji powłoki antykorozyjnej w warunkach operacyjnych,
• Walidacja formulacji powłoki antykorozyjnej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych,
• Analiza wyników i opracowanie raportu formulacji powłoki antykorozyjnej,
• Optymalizacja formulacji powłoki antykorozyjnej w warunkach rzeczywistych.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania danych tych podwykonawców. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw do wykluczenia ich z udziału w postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia załącznika nr 2 podpisanego przez każdego z przewidzianych podwykonawców, pod rygorem wykluczenia podwykonawcy z postępowania.
Podwykonawca winien spełnić wymagania określone w niniejszym Zapytaniu w pkt. C.2, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów określonych w pkt. C.3 potwierdzających spełnienie przez podwykonawców wymagań w odniesieniu do części zamówienia, które ten będzie wykonywał, pod rygorem wykluczenia podwykonawcy z postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony winny zostać ponumerowane.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający, za zgodą Wykonawcy, przewiduje możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminów oraz sposobów płatności, a także praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, jak również dokonania w niej zmian nieistotnych.
2. Zmiana umowy w zakresie przedmiotu umowy, wynagrodzenia i terminów oraz sposobów płatności, a także praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy możliwa jest w sytuacji zmniejszenia albo zwiększenia zakresu zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy lub z przyczyn niezależnych, od Stron których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy.
3. Nieistotna zmiana umowy może mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i jest rozumiana jako zmiana, która w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłaby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
4. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów poświadczających spełnienie powyższych wymagań, pod rygorem wykluczenia oferty:
1) W zakresie statusu określonego w pkt C.2.1 Zapytania – przedłożenie stosowanego dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu jednostki naukowej, centrum badawczo-rozwojowego, lub innej dopuszczalnej formy prawnej wymienionej w tym zapisie – np. w zakresie posiadania statusu jednostki naukowej może to być wyciąg z rozporządzenie właściwego Ministra, lub zaświadczenie o nadaniu kategorii naukowej;
2) W zakresie doświadczenia badawczego złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty, oraz, o ile Wykonawca posiada wydane publikacje i wykonane projekty, także złożenie wykazu publikacji i wykonanych projektów badawczych, w zakresie tematyki wymienionej w pkt C.2.2, w formie załącznika.
3) W zakresie posiadania zaplecza laboratoryjnego złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty.

2. W zakresie kryteriów oceny ofert, w celu udokumentowania spełnienia tych kryteriów Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów poświadczających spełnienie tych kryteriów, pod rygorem otrzymania 0 punktów w danym kryterium.

3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1, załącznika nr 4 – wycena zlecenia badawczego, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
1) Kryterium finansowe (cena) – waga 60%;
2) Kryterium jakościowe (zaplecza laboratoryjnego Wykonawcy) – 40 %;
2. Zamawiający zsumuje punkty otrzymane przez każdą ofertę za każde ze wskazanych kryteriów;
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
4. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP=(WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną, WOB – wartość oferty badanej.
6. W kryterium zaplecza laboratoryjnego Wykonawcy, zamawiający przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
• oferta, w której Wykonawca wykaże wyposażenie swojego laboratorium (posiadanie) w specjalistyczną aparaturę badawczą, umożliwiającą analizę składu chemicznego próbek materiałów stałych i ciekłych. Pożądane jest posiadanie przez podwykonawcę aparatu do analizy składu próbek metodą fluorescencji rentgenowskiej (XRF), analizy składu roztworów metodą spektrometrii absorpcyjnej lub emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (na przykład OES ICP), analizy chromatograficznej substancji organicznych (możliwie z detekcją metodą spektrometrii masowej) oraz analizy metodą spektrometrii absorpcyjnej w zakresie UV Vis i podczerwieni – otrzyma 10 punktów;
• oferta, w której Wykonawca wykaże wyposażenie swojego laboratorium (posiadanie) w specjalistyczną aparaturę badawczą, umożliwiającą analizę składu powierzchni próbek nowoczesnymi metodami spektroskopowymi, takimi jak XPS, AES, metodami sondy skanującej (STM/AFM) i metodami mikroskopowymi (mikroskopia optyczna i fluorescencyjna) – otrzyma 10 punktów;
• oferta, w której Wykonawca wykaże wyposażenie swojego laboratorium (posiadanie) w specjalistyczną aparaturę badawczą, umożliwiającą analizę struktury krystalicznej warstw powierzchniowych próbek metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) z możliwością przeprowadzenia analizy nisko-kątowej, oraz metodą dyfrakcja niskoenergetycznych elektronów (LEED) – otrzyma 10 punktów;
• oferta, w której Wykonawca wykaże wyposażenie swojego laboratorium (posiadanie) w specjalistyczną aparaturę badawczą, umożliwiającą przeprowadzenie badań odporności korozyjnej próbek metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) oraz innymi metodami elektrochemicznymi – otrzyma 10 punktów.

Brak oświadczenia co do posiadania przez Wykonawcę danego wyposażenia, lub jego nieposiadanie, skutkuje przyznaniem 0 punktów w danej kategorii.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Zamawiającego nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej oferty.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, formularz oferty, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie Ofertowe 4 2017 B+R RPOWM Zlecenie badawcze ost.pdf".

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABC COLOREX SP. Z O.O.

Adres

Gryczana 30a

31-266 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

126886600

Fax

12 688 66 88

NIP

9451915769

Tytuł projektu

Badania nad formulacją i technologią nakładania nowej, antykorozyjnej, lakierniczej powłoki proszkowej w celu wydłużenia cyklu życia produktów metalowych w trudnych warunkach klimatycznych.

Numer projektu

RPMP.01.02.01-12-0601/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Instytut Katalizy i Fizykochemii powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków - oferta wpłynęła w dniu 31 października 2017 roku i która to oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.
Liczba wyświetleń: 410