Strona główna
Logo unii europejskiej

Automatyczny aplikator warstw

Data publikacji: 30.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-11-2017

Numer ogłoszenia

1064660

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego, tj.:

Helioenergia Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 68
44-238 Czerwionka-Leszczyny

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: piotr.sobik@helioenergia.com

2. Termin składania ofert rozpoczyna się w dniu 30.10.2017
3. Termin składania ofert upływa wraz z dniem 06.11.2017
4. W przypadku ofert wysłanych pocztą/kurierem decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego

5. Oferta musi zawierać następujące elementy:
a) pełną nazwę oferenta,
b) dane teleadresowe oferenta,
c) informacje techniczne o oferowanym stanowisku zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. Przedmiot zamówienia
d) cenę,
e) warunki płatności: zakup finansowany przez leasing,
f) przewidywany termin dostawy: 3 miesiące od daty podpisania umowy z leasingodawcą lub krótszy
g) okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wyrażony liczbą pełnych miesięcy, wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy
h) termin ważności oferty, minimalny wymagany termin: 60 dni od daty przesłania oferty
i) oferta musi być sporządzona i podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta.
j) oferta powinna być sporządzona w jednej z walut PLN, EUR, GBP
k) oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim
l) zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

6. W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skan oferty przygotowanej zgodnie z pkt. 5.
7. Zmiana albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert jest dopuszczalna.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.sobik@helioenergia.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sobik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

667 150 943

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest automatyczny aplikator warstw z podgrzewanym stolikiem próżniowym. Parametry techniczne zostały podane w części Przedmiot Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: rybnicki Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest realizowane w zakresie projektu pt. „Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice” realizowanego w ramach programu INNOCHEM. Automatyczny aplikator warstw niezbędny jest do przygotowania
kontaktowych materiałów termoprzewodzących w formie termoprzewodzących podkładek (thermally conductive pads), folii oraz powłok.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest automatyczny aplikator warstw (Thin Film Coater) o następujących parametrach:

1. Stolik automatyczny:
1.1 Szerokość powierzchni testowej: minimum 300mm
1.2 Długość powierzchni testowej: minimum 300mm
1.3 Prędkość przesuwu: regulowana w zakresie 1-100 mm/s lub szerszym zawierającym zakres
1.4 Regulacja przesuwu: krok o 2,5mm/s lub mniejszy
1.5 stolik próżniowy, podgrzewany do minimum 120oC
1.6 pompa próżniowa do zasilania stolika próżniowego

2. Aplikator typu Doctor Blade
2.1 Szerokość śladu aplikatora: minimum 300 mm
2.2 regulowana wysokość w zakresie 0 - 8mm lub szerszym zawierającym wskazany zakres
2.3 wysokość regulowana śrubą mikrometryczną z krokiem 10 mikrometrów lub mniejszym
2.3 system mocujący aplikator do napędu stolika automatycznego jeśli wymagany

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Oferty zostaną zweryfikowane i ocenione a wyniki postępowania zostaną ogłoszone w ciągu 24 godzin od zamknięcia terminu zgłaszania ofert. Zamówienie zostanie złożone za pośrednictwem leasingodawcy w terminie do 60 dni od terminu zamknięcia zgłaszania ofert. Zamówienie należy zrealizować w całości w terminie do 3 miesięcy licząc od daty podpisania umowy z leasingodawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji cenowych w przypadku, gdy oferty będą zawierały cenę przekraczającą budżet dla zamówienia. Dla zachowania równego dostępu do zamówienia, negocjacje będą wówczas przeprowadzone z wszystkimi oferentami.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, na które żadne ze stron postępowania nie ma wpływu.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w przypadku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy (np. przesunięcie terminu wykonania), w innych okolicznościach, których nie można było przewidzieć na moment publikacji ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wraz z ofertą należy przedstawić następujące dokumenty:

1. Oświadczenie Podmiotu, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z Załącznikiem 1. Oświadczenie_brak_wykluczenia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Do oceny zostaną dopuszczone oferty pełne, spełniające wymogi formalne przedstawione w pkt. Miejsce i sposób składania ofert oraz wymogi przedstawione w pkt. Przedmiot zamówienia.

Postępowanie dopuszcza oferty w walutach PLN, EUR, GBP.
Wszystkie ceny w ramach postępowania zostaną przeliczone na PLN zgodnie z tabelą A kursów średnich Narodowego Banku Polskiego - tabela z dnia zamknięcia terminu składania ofert.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
1.1 Cenę zakupu brutto (w PLN) kompletnego stanowiska – 90%
1.2 Okres gwarancji, minimum 12 miesięcy - 10%

2. Maksymalna możliwa do uzyskania suma punktów wynosi 100 pkt.
2.1. Cena (C), maksymalnie do uzyskania jest 90 pkt.
2.2. Okres gwarancji (G) maksymalnie do uzyskania jest 10 pkt.

2. Punkty zostaną wyliczone w oparciu o poniższy wzór:
S = C + G
Gdzie:
S – suma punktów

C – liczba punktów za cenę przyznanych danej ofercie:
C = (Cn/Co) x 90
Cn – najniższa cena brutto, ze wszystkich zakwalifikowanych ofert złożonych w ramach zapytania
Co – cena brutto danej oferty.

G – liczba punktów za okres gwarancyjny przyznanych danej ofercie:
G = (Go/Gmax) x 10
Go - zaoferowany okres gwarancyjny w rozpatrywanej ofercie
Gmax – najdłuższy okres gwarancyjny spośród wszystkich zakwalifikowanych ofert.
Okres gwarancji liczony w pełnych miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru.

Punkty będą obliczane i przydzielane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wzór protokołu wyboru wraz kryteriami dopuszczenia i oceny oferty przedstawiono w Załącznik_2_Protokół_wyboru.

Wykluczenia

1. Z postępowania wykluczone będą oferty:
a) częściowe
b) niespełniające wymogów formalnych przedstawionych w pkt. Miejsce i sposób składania ofert
c) niespełniające wymogów przedstawionych w pkt. Przedmiot zamówienia

2. Ponadto w postępowaniu nie może brać udziału podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
Zamawiający (beneficjent)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HELIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Rybnicka 68

44-238 Czerwionka-Leszczyny

śląskie , rybnicki

NIP

6423080104

Tytuł projektu

Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0009/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Klimatest Trzynadlowski i Wspólnicy sp. j.
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5C
52-204 Wrocław

Data wpłynięcia oferty: 3.11.2017
Cena wybranej oferty: 87 808,47 ZŁ BRUTTO
Liczba wyświetleń: 378