Strona główna
Logo unii europejskiej

Usłga szkoleniowa na przeszkolenie jednego uczestnika projektu w zakresie wykonywania przedmiarów oraz kosztorysów budowlanych

Data publikacji: 26.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1064472

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Przeszkolenie jednej osoby w zakresie wykonywania przedmiarów oraz kosztorysów budowlanych, w związku z realizacją projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać:
a) w wersji papierowej drogą pocztową na adres: Centrum Społecznego Rozwoju, ul. Jana Pawła II 1/2, 43-190 Mikołów, lub
b) w wersji elektronicznej należy wysyłać na adres e-mail: biuro@csr.biz.pl.
2. Termin składania ofert mija dnia 3 listopada 2017 roku. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: www.csr.biz.pl oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@csr.biz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Walas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.: 32 444 64 53, e-mail: biuro@csr.biz.pl. Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeszkoleniu jednej osoby w zakresie wykonywania przedmiarów oraz kosztorysów budowlanych w ramach projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Tryb zamówienia: Zamówienie realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego.

4. Termin wykonania zamówienia: zamówienie może zostać zrealizowane w okresie pomiędzy 01.11.2017-28.02.2018 roku.

5. Miejsce wykonywania szkolenia: województwo śląskie

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakresy oferty): co najmniej 30 godzin szkolenia obejmującego w programie minimalny zakres tematyczny:
- podstawy prawne i techniczno-rzeczowe wykonywania pomiarów i kosztorysów budowlanych;
- kompleksowe przedstawienie programu kosztorysującego i jego funkcji (np. Norma PRO);
- podstawy normatywne, kosztowo-cenowe;
- źródła pozyskiwania informacji o cenach jednostkowych robót budowlanych i czynników produkcji budowlanych;
- dokumentacja kosztorysowa;
- praca nad kosztorysem (wycena, narzuty, strona tytułowa, praca na wielu kosztorysach, import z pdf, sprawdzanie poprawności, itp.);
- kosztorysowanie z BIM;
Szkolenie powinno zawierać poza częścią teoretyczną również przykłady i ćwiczenia.
Dopuszcza się możliwość dołączenia uczestnika do utworzonej lub powstającej grupy w ramach szkolenia spełniającego wymagania zawarte w zapytaniu, w szczególności obejmującego co najmniej zakres tematów wymienionych powyżej.

7. Wybrany Oferent w ramach oferty zobowiązuje się zapewnić co najmniej:
a) kadrę dydaktyczną posiadającą:
o minimum 5-letnie doświadczenie w danej tematyce kursu oraz umiejętność kosztorysowania z BIM, która wykonała (w okresie ostatnich 5 lat) minimum:
 jeden przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla budowy/przebudowy drogi klasy A długości min. odcinka 30 km
 jeden przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla budowy/przebudowy mostu/wiaduktu klasy A oraz rozpiętości przęsła min. 100m.
o minimum 5-letnie doświadczenie w danej tematyce kursu, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadająca tytuł Inżyniera Europejskiego (FEANI).
b) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
c) materiały szkoleniowe dla uczestnika;
d) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
e) pełne wyżywienie uczestnika;
f) zapewnienie ewentualnego zakwaterowania uczestnikowi;

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyłonienie wykonawcy szkolenia

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przeszkoleniu jednej osoby w zakresie wykonywania przedmiarów oraz kosztorysów budowlanych w ramach projektu pn. „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach dla Osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

zamówienie może zostać zrealizowane w okresie pomiędzy 01.11.2017-28.02.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Kadrę dydaktyczną prowadząca szkolenia powinna posiadać:
1. minimum 5-letnie doświadczenie w danej tematyce kursu oraz umiejętność kosztorysowania z BIM, która wykonała (w okresie ostatnich 5 lat) minimum:
- jeden przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla budowy/przebudowy drogi klasy A długości min. odcinka 30 km
- jeden przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla budowy/przebudowy mostu/wiaduktu klasy A oraz rozpiętości przęsła min. 100m.
2. minimum 5-letnie doświadczenie w danej tematyce kursu, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej oraz posiadająca tytuł Inżyniera Europejskiego (FEANI).

Potencjał techniczny

1. odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
2. bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;

Dodatkowe warunki

Zapewnienie przez oferenta:
- materiały szkoleniowe dla uczestnika;
- pełne wyżywienie uczestnika;
- zapewnienie ewentualnego zakwaterowania uczestnikowi w trakcie szkolenia w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym;

Warunki zmiany umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w Zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
1) Zaistnienia omyłki pisarskiej,
2) Zmiany danych teleadresowych,
3) Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
4) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów warsztatów składających się na przedmiot umowy z następujących przyczyn:
a) jeżeli ze względu na wypadek losowy nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia (w szczególności: choroba trenera, siła wyższa).
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie a mających wpływ na jej ważność;
4. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu, potwierdzonego podpisami przez obie strony.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku braku decyzji o dofinansowaniu lub wstrzymaniu dofinansowania projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz:
a) posiadać datę sporządzenia,
b) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, e-mail, numer telefonu,
c) być zaparafowana na każdej stronie i podpisana czytelnie przez Oferenta,
d) posiadać wypełnione wszystkie wymagane pola (dane, oświadczenia, informacje o kursie, o doświadczeniu, o liczbie załączników itd.)
e) zawierać załącznik nr 2 (wg wzoru zawartego w zapytaniu),
f) zawierać załącznik nr 3 (wg wzoru zawartego w zapytaniu),
g) zawierać skany/kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie/umiejętności wymagane w zapytaniu od kadry dydaktycznej,
h) zawierać plan warsztatów.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim na komputerze lub odręcznie drukowanymi literami. W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Oferenta, a w przypadku osób prawnych - powinna zawierać datę sporządzenia oraz być opatrzona pieczęcią firmową i podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta.
3. Oferta przygotowana niezgodnie z powyższymi wymogami nie spełni kryteriów formalnych i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we ścieżce rozwojowej PES (kwota wartości zamówienia).
5. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych lub uzupełniających.
6. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu są: Andrzej Walas, tel.: 32 444 64 53, e-mail: biuro@csr.biz.pl. Oferenci mogą zadawać pytania drogą mailową bądź telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:
A. Cena – 100%
Oferta z najniższą oferowaną ceną brutto otrzymuje 100 pkt., a punkty dla pozostałych ofert obliczane będą wg wzoru:

Liczba punktów = Cena najniższa (brutto)/Cena badanej oferty (brutto) x 100 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która została prawidłowo przygotowana i uzyskała najwyższą końcową ocenę.
Jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia zgodnie z budżetem projektu, oferta ta zostanie odrzucona, a wybrana zostanie następna oferta o najwyższej wartości punktowej, jeżeli cena zawarta w tej ofercie nie będzie przekraczać kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na udzielenie zamówienia.
W przypadku, kiedy w odpowiedzi na zapytanie wpłynie minimalna wymagana liczba ofert spełniających wszystkie kryteria oceny (tj. jedna), nie ma zasadności do stosowania oceny punktowej.

Wykluczenia

1. Niniejsze zamówienie nie może być udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone w pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
2. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
3. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Oferent, który nie spełni powyższych wymagań nie przejdzie pozytywnie oceny formalnej.

UWAGA – Wymagań formalny nie spełnią również oferty, w odniesieniu do których dane wykazane w formularzu dotyczące warunków udziału w postępowaniu nie znajdą potwierdzenia w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 oraz w przypadku, gdy dane z formularza będą niezgodne z załącznikami (np. w zakresie liczby godzin kursu ogółem, zadeklarowanych w formularzu i wykazanych w załączonym programie) oraz oferty niekompletne (tj. bez wszystkich wymaganych załączników).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU

Adres

kard. Wyszyńskiego 8

43-173 Łaziska Górne

śląskie , mikołowski

NIP

6351710115

Tytuł projektu

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Numer projektu

RPSL.09.03.01-24-013A/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MAŁA OSADA Beata Brylewska, ul. Salmopolska 2E, 43-370 Szczyrk, 3 listopada 2017, 1 200,00 zł
Liczba wyświetleń: 333