Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie części do budowy servonapędu manipulatora maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 2 – Servonapęd manipulatora – lista elementów. (Z11)

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1064416

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: od 28.10 do 03.11.2017.
Oczekiwany termin realizacji : do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia
Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
 WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 11v2/POIR/NCBIR/2017”
lub drogą e-mail na adres:
 biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 11v2/POIR/NCBIR/2017”
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie części do budowy servonapędu manipulatora maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 2 – Servonapęd manipulatora – lista elementów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie części do budowy serwonapędu manipulatora w związku z realizacją projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2015.

Przedmiot zamówienia

Dostarczenie części do budowy serwonapędu manipulatora maszyny liniowej zgodnie z dostarczoną listą elementów w Załączniku nr 2 – Serwonapęd manipulatora – lista elementów.
Manipulator jest podzespołem liniowej maszyny do rozdmuchu butelek PET. Jest on odpowiedzialny za podawanie rozgrzanych preform PET do form rozdmuchowych oraz odbiera butelki. W/w serwonapęd napędza oraz kontroluje pozycję manipulatora.
Wymagania uzupełniające:
Dostarczone części kupne muszą być zgodne z numerem katalogowym oraz producentem wskazanym w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza części równoważne przy zachowaniu równoważności w zakresie podstawowych parametrów technicznych i katalogowych wskazanych w karcie produktu wskazanego producenta.

Kod CPV

42900000-5

Nazwa kodu CPV

Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: od 28.10 do 03.11.2017.
Oczekiwany termin realizacji : do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
a) Cena (C) - 70 pkt
b) Termin realizacji zamówienia(T) - 30 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
Kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej)*70

W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem:
o dostawa do 4 tygodni – 30 pkt
o dostawa od 4 do 5 tygodni – 25 pkt
o dostawa od 5 do 6 tygodni – 20 pkt
o dostawa od 6 do 7 tygodni – 10 pkt
o dostawa od 7 do 8 tygodni – 5 pkt
o dostawa powyżej 8 tygodni – 0 pkt

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wpłynęła jedyna oferta P.P.H.U. "LOPI" Andrzej Anuszkiewicz z siedzibą w Legionowie ul. Długa 3, 05-119 Legionowo z dnia 03-11-2017. Cena 10 170 zł netto.
Liczba wyświetleń: 305