Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa układów sterowania modułem rozdmuchowym i piecem maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET (Z9v3)

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-11-2017

Numer ogłoszenia

1064411

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: od 28.10.2017 r. do 03.11.2017.
Oczekiwany termin realizacji : do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia
Oferta powinna zostać dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub złożona osobiście na adres Zamawiającego:
 WorkTech Monika Jabłonowska ul. Łukówiec 100, 05-480 Karczew z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 09v3/POIR/NCBIR/2017”
lub drogą e-mail na adres:
 biuro@worktech.pl z dopiskiem w temacie e-mail: „Zapytanie ofertowe 09v3/POIR/NCBIR/2017”
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
Do oferty należy załączyć kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego możliwość reprezentowania firmy przez osobę podpisującą ofertę – KRS, wpis do działalności gospodarczej lub odpowiednie pełnomocnictwo.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@worktech.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Jabłonowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 504 168 588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie podzespołów do budowy układów sterowania modułem rozdmuchowym i piecem maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – FastPet6000 Lista artykułów L3.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Łukówiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa ze wskazanych podzespołów ( zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – FastPet6000 Lista artykułów L3 ) układów sterowania modułem rozdmuchowym i piecem maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET w związku z realizacją projektu „Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET)” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2015.

Przedmiot zamówienia

Budowa ze wskazanych podzespołów ( zgodnie z dostarczoną listą elementów – Zał. 2 – FastPet6000 Lista artykułów L3 ) układów sterowania modułem rozdmuchowym i piecem maszyny liniowej do rozdmuchu butelek PET.
Głównymi funkcjami powyższych układów sterowania będzie:
• Sterowanie położeniem silników liniowych i kontrola mocy grzania preform PET,
• Obsługa procesu rozdmuchu butelki poprzez sterowanie elektrozaworami
• Kontrola i analiza sygnałów z czujników.

Informacje uzupełniające przedmiot zamówienia:
Do zapytania ofertowego dołączono schemat elektryczny sterowania, który zawiera informacje uzupełniające do realizacji zamówienia – Zał. 3 - Schemat elektryczny układu sterowania
Dostarczone części kupne muszą być zgodne z numerem katalogowym oraz producentem wskazanym w załączniku nr 2. Zamawiający dopuszcza części równoważne przy zachowaniu równoważności w zakresie podstawowych parametrów technicznych i katalogowych wskazanych w karcie produktu wskazanego producenta.

Kod CPV

51112000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi instalowania sprzętu sterowania i przesyłu energii elektrycznej

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin składania ofert: od 28.10.2017 r. do 03.11.2017.
Oczekiwany termin realizacji : do 8 tygodni od daty złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze najlepszej oferty Zamawiający będzie się kierować zgodnie z poniżej przedstawionymi kryteriami oceny i ich odpowiednio przypisanymi punktami wagowymi :
a) Cena (C) - 80 pkt
b) Termin realizacji zamówienia(T) - 20 pkt

2. Sposób przyznawania punktów:
Kryterium (C) przydział punktów nastąpi wg poniższych zasad :
o najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto,
o każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:
Liczba punktów oferty = (cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej)*80

W kryterium (T) liczba punktów będzie uzależniona od długości zaproponowanego terminu realizacji zamówienia, zgodnie ze wzorem:
o dostawa do 7 tygodni – 20 pkt
o dostawa od 7 do 8 tygodni – 10 pkt
o dostawa powyżej 8 tygodni – 0 pkt

3. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej ofercie zostaną do siebie dodane.

4. Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zdobędzie najwięcej punktów.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo z WorkTech Monika Jabłonowska. Przez powiązania osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na :
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający (beneficjent)

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORKTECH MONIKA JABŁONOWSKA

Adres

Ostrobramska 104A/34

04-118 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

502076315

NIP

9511169785

Tytuł projektu

Budowa energooszczędnej maszyny liniowej do rozdmuchu butelek z politereftalanu etylenu ( PET).

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1993/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wpłynęła jedyna oferta P.P.H.U. "LOPI" Andrzej Anuszkiewicz z siedzibą w Legionowie ul. Długa 3, 05-119 Legionowo z dnia 03-11-2017. Cena 104907,62 zł netto.
Liczba wyświetleń: 373