Strona główna
Logo unii europejskiej

Budowa Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 w Łapach

Data publikacji: 27.10.2017

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-12-2017

Numer ogłoszenia

1064321

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Dnia 15.11.2017 r. w ramach załącznika nr 6 dodano Przedmiary robót w wersji edytowalnej.
2. Dnia 17.11.2017 r. wykreślono zapis: "Materiały pozyskane z rozbiórek i demontaży będą stanowić własność Wykonawcy. Co winno być odzwierciedlone w cenie ofertowej".
3. Dnia 21.11.2017 r. w ramach załącznika nr 3 dodano Projekt węzła cieplnego.
4. Dnia 22.11.2017 r. wydłużono termin składania ofert do 06.12.2017 r. oraz zmieniono punkt 4 w dodatkowych warunkach:
było:
"4. Wadium w pieniądzu wnoszone jest w terminie do 28.11.2017 z potwierdzeniem dołączonym do oferty. "
jest:
"4. Wadium w pieniądzu wnoszone jest w terminie do 05.12.2017 z potwierdzeniem dołączonym do oferty. "

Miejsce i sposób składania ofert

Opis sposobu przygotowania i złożenie oferty:
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. Upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
3. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Nie dopuszcza się do składania ofert częściowych i wariantowych.
6. Treść oferty złożonej przez Wykonawcę musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
7. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca. Oferta złożona niezgodnie z powyższym opisem i nie uzupełniona na wezwanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego podlegać będzie odrzuceniu.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego zapytania w tym zawarcia umowy zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
10. Oferta w formie papierowej musi zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią firmową wykonawcy, oraz zatytułowana: „Oferta na wykonanie robót budowlanych zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/2017 z dnia 27.10.2017 w ramach projektu pt.: „Budowa nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym”.

Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok najpóźniej do dnia: 06.12.2017 do godz. 12.00
2. Oferta złożona po terminie jak też niespełniająca warunków zawartych w niniejszym zapytaniu nie będzie oceniana, tożsama sytuacja dotyczy oferty złożonej przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, czy przez podmiot, który nie jest dopuszczony do postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy zapytanie niniejsze, z uwagi na powiązanie kapitałowe bądź osobowe z Zamawiającym lub w przypadku nie uzupełnienia oferty w terminie określonym w pkt. VIII.4.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2017 o godz. 12.15. Niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert Zamawiający w przypadku braku wezwań do wyjaśnienia ofert poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania. O wyniku postępowania wykonawcy zostaną poinformowani niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert.
4. Wszelkie wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty Wykonawca jest zobowiązany złożyć w terminie 3 dni roboczych od wezwania Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bielski@kontrast.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Bielski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695 140 685

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 w Łapach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Łapy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 w Łapach na potrzeby projektu pn. „Budowa nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz z Intermodalnym Terminalem Kontenerowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku magazynowego z częściami biurowo-socjalnymi /kategoria obiektu – XVI, XVIII/ o pow. zabudowy – 10.074,50 m2, o kubaturze 123.969 m3 i wentylacją mechaniczną /kategoria obiektu – VIII/, polegającą na odbudowie, przebudowie i rozbiórce części istniejącego obiektu budowlanego będącego pozostałością po budynku warsztatowo – produkcyjno – magazynowym, budynku ochrony /kategoria obiektu – VIII/ o pow. zabudowy 14,90 m2, o kubaturze 44,65 m3, budynku pompowni /kategoria obiektu – VIII/ o pow. zabudowy 54,05 m2, o kubaturze 158,72 m3, zbiornika wody do celów przeciwpożarowych o poj. 950 m3 /kategoria obiektu – VIII/, wewnętrznych instalacji: wodociągowej w tym instalacji hydrantowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej w tym oświetlenia terenu /kategoria obiektu – VIII/, placu składowego, placów manewrowych, dróg i chodników wewnętrznych, parkingów na samochody ciężarowe i osobowe /kategoria obiektu – XXII/ wraz z rozbiórkami: otwartego zbiornika wody, estakady po sieci cieplnej, części instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, instalacji elektroenergetycznej w tym oświetlenia terenu, doziemnych kanałów ciepłowniczych i części torów w ramach budowy centrum logistycznego z terminalem kontenerowym /kategoria obiektu – VIII/ na działkach o nr geod.: 372/48, 381/3, 1310/3, 380/3, 379/3, 378/3, 377/3, 376/3, 375/3, 374/3, 373/3, 464, 463/2, 409/1, 398/1, 397, 396, 399/1, 404/2, 401, 403/2, 400/2, 395/2, 394/2, 393/2, 392/2, 372/45, 372/47, 468/3, 468/5, 372/44 przy ul. Nilskiego – Łapińskiego 29 w Łapach, w obrębie: Łapy 0002, gm. Łapy zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 03.02.2017 roku wraz ze zmianą niniejszego pozwolenia z dnia 01.08.2017 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji projektowej wykonawczej stanowiącej załączniki nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania oferty w oparciu o projekty wykonawcze, a nie projekt budowlany.

Wzór umowy z Wykonawcą stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Orientacyjny termin rozpoczęcia realizacji inwestycji: 18.12.2017

Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji inwestycji: 06.05.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, których dotyczy zapytanie ofertowe, w zakresie w jakim przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani wykonawcy którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 10.000.000 zł netto każda w zakresie robót budowlanych związanych z wykonaniem hal przemysłowych lub magazynowych;

Potencjał techniczny

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani wykonawcy którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 10.000.000 zł netto każda w zakresie robót budowlanych związanych z wykonaniem hal przemysłowych lub magazynowych;

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani wykonawcy którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie niższej niż 10.000.000 zł netto każda w zakresie robót budowlanych związanych z wykonaniem hal przemysłowych lub magazynowych;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za podmioty spełniające powyższy warunek będą uważani wykonawcy którzy łącznie:
a) Posiadają potencjał finansowy pozwalający na zaangażowanie środków własnych lub zdolność kredytową, w wysokości odpowiadającej co najmniej 20% wartości ofertowej zamówienia brutto,
b) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej 5.000.000 zł,
c) nie zalegają ze zobowiązaniami względem zakładu ubezpieczeń społecznych, oraz urzędu skarbowego;

Dodatkowe warunki

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 5 lat.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni i biegnie od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przez Wykonawców.
2. Wysokość wadium ustala się w kwocie 400.000 zł.
3. Wadium wnoszone jest w następującej formie:
a) pieniądzach wpłacanych na rachunek bankowy zamawiającego nr 91 1030 1074 0000 0000 5660 0201 w Banku Handlowym w Warszawie SA.
b) gwarancjach bankowych płatnych na pierwsze wezwanie zamawiającego, nieodwołalnych
c) gwarancjach ubezpieczeniowych płatnych na pierwsze wezwanie zamawiającego, nieodwołalnych
4. Wadium w pieniądzu wnoszone jest w terminie do 05.12.2017 z potwierdzeniem dołączonym do oferty.
5. Potwierdzenie wniesienia wadium lub wadium w postaci gwarancji w oryginale wnosi się wraz z ofertą.
6. Termin ważności wadium nie może być krótszy w przypadku gwarancji, niż 14 dni od upływu terminu związania ofertą.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca niezwłocznie wykonawcom po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.
8. Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, a który nie podpisze umowy z zamawiającym traci wadium.

Informacje dodatkowe:
1. Upublicznienie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji żadnej z ofert złożonych przez Wykonawców oraz zawarcia umowy z wykonawcą, jak również do składania wyjaśnień co do powodów lub odrzucenia oferty - Zamawiający jest uprawniony unieważnić niniejsze postępowanie w każdym czasie.
2. Niniejsze postępowanie może zostać uznane za nierozstrzygnięte, zaś Zamawiający będzie uprawniony przeprowadzić je ponownie w wypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta, lub złożone oferty będą uznane za nieważne lub w przypadku złożenia ofert przez wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu lub w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza cenę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji.
3. Składając ofertę w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze zapytanie Wykonawca akceptuje powyższe oraz akceptuje w szczególności, że Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.
5. Wykonawcy, w celu zapoznania się ze specyfiką warunków lokalizacyjno-terenowych oraz w celu pełnego i rzetelnego zapoznania się z zakresem prac, przed złożeniem oferty mogą we własnym zakresie zapoznać się z miejscem wykonania robót, których dotyczy niniejsze zapytanie ofertowe, co im Zamawiający umożliwi.
6. Przedmiary robót nie stanowią podstawy do sporządzenia ceny ofertowej, stanowią jedynie materiał pomocniczy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
a) wysokości wynagrodzenia gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wysokość podatku od towarów i usług,
b) terminu realizacji, w następujących przypadkach:
- gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację terminu przedmiotu umowy,
- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub nastąpi ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, co nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za co Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta winna zawierać następujące oryginalne dokumenty, ich odpisy lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do działania w imieniu wykonawcy:
1. Zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US wydanych nie później niż na 1 miesiąc przed terminem składania ofert.
2. Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie realizacją zamówienia wraz z udokumentowaniem ich uprawnień i kwalifikacji, niezbędnych do prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia (w tym posiadane uprawnienia i aktualny wpis do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa).
3. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 5.000.000 zł.
4. Referencje w zakresie zrealizowanych robót budowlanych o wartości nie niższej niż 10.000.000 zł netto każda związanych z wykonaniem hal przemysłowych lub magazynowych w ciągu ostatnich trzech lat zawartych w formularzu ofertowym.
5. Wydruk z rejestru lub ewidencji potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej przez oferenta.
6. Kosztorys ofertowy uproszczony z podziałem na branże z cenami jednostkowymi i ceną ogólną poszczególnych elementów zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 Zapytania ofertowego.
7. Potwierdzenie dokonania przelewu wadium lub w przypadku wadium w formie gwarancji, oryginał gwarancji.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
a) cena ofertowa - waga 100% (do zdobycia 100 pkt.)

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów według następujących wytycznych:
a) Wykonawca w odniesieniu do kryterium ceny maksymalnie może zdobyć 100 pkt liczone według następującego wzoru:

Cena najniższa
Liczba punktów = -------------------------- x 100 pkt.
Cena oferty badanej

3. Cena oferty jest ceną ryczałtową wyrażoną w polskich złotych i musi zawierać pełny zakres robót określonych w punkcie II niniejszego zapytania ofertowego oraz wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, jak też innych warunków mogących mieć wpływ na zmianę dokumentacji, a w rezultacie zmianę zakresu prac.
4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług i podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
5. W przypadku złożenia oferty w walucie obcej, oferta zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę netto.
7. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty i jej uzupełnienia.
8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez Oferentów, Zamawiający wybierze ofertę z dłuższym okresem gwarancji.

Wykluczenia

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym (beneficjentem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego (beneficjenta) lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego (beneficjenta) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"KONTRAST" KRZYSZTOF KOC

Adres

Przędzalniana 8

15-688 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

856644883

Fax

856644888

NIP

5420100449

Tytuł projektu

Budowa nowoczesnego Centrum Usług Logistycznych wraz Intermodalnym Terminalem Kontenerowym

Numer projektu

RPPD.01.04.01-20-0008/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Rodex” Sp. z o.o.
Kolonia Koplany 11 B,
16-061 Juchnowiec Kościelny

Data wpłynięcia oferty: 06.12.2017 r.

Cena netto: 23.165.685,68 PLN
Cena brutto: 28.493.793,39 PLN
Liczba wyświetleń: 1754